Cơ sở đảng
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Huổi Lèng là xã miền núi của huyện Mường Chà (Điện Biên), những năm qua, Đảng bộ xã luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, từ đó khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên.
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để xây dựng Ðảng bộ tỉnh Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác tổ chức, xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Kết quả đạt được thời gian qua sẽ là những bài học kinh nghiệm tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức, xây dựng Đảng của Đảng bộ trong thời gian tới.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo nội dung của Nghị quyết số 74-NQ/TU ngày 10-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020” bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đạt một số kết quả nổi bật.
Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm đoàn kết, thống nhất, xây dựng và phát triển, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương gắn với chuẩn bị đại hội TCCSĐ nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Từ năm 2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã ban hành Quy định về tiêu chí và đánh giá chất lượng đảng bộ cấp huyện và tương đương hằng năm. Năm 2017, Tỉnh ủy thống nhất tiếp tục việc đánh giá chất lượng đảng bộ cấp huyện và tương đương hằng năm theo Quy định số 07-QĐ/TU ngày 19-10-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đã nghiêm túc kiểm điểm và triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục sửa chữa những hạn chế, yếu kém của tập thể và cá nhân trong Đảng bộ.
Đăk Lăk là tỉnh miền núi, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh của khu vực Tây Nguyên. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 Đăk Lăk đã có được những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong lĩnh vực sắp xếp, hoàn thiện các tổ chức đảng và “xóa” các thôn, buôn chưa có đảng viên, chưa có chi bộ.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: