Cơ sở đảng
Năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Thành ủy Bắc Ninh chú trọng và có nhiều chuyển biến quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.
Từ sau Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên trong toàn khối trong việc học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng đảng và phát triển doanh nghiệp...
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung, phương pháp đánh giá và cụ thể hóa thành 8 hướng dẫn cho từng loại hình tổ chức cơ sở đảng (từ cấp xã, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước đến doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), kèm theo 8 bảng điểm cho từng loại hình và được lượng hóa chi tiết từng tiêu chuẩn, nội dung theo khung hướng dẫn phù hợp nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.
Thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/TU ngày 23-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020”. Huyện ủy Mường Nhé (Điện Biên) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng, phát triển đảng viên, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả công tác xóa bản “trắng” đảng viên, thu hẹp diện chi bộ sinh hoạt ghép.
Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của TCCSĐ ở các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn hiện nay có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng nhằm trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh ở các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn là cơ sở nền tảng đảm bảo cho Sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29-10-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, Hòa Bình đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã nâng cao nhận thức, thực hiện nhiều giải pháp đối với công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Chất lượng đảng viên tại các chi bộ thôn, bản ở tỉnh Yên Bái, qua từng năm được nâng lên, phần lớn đội ngũ đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản đã nêu cao ý thức, trách nhiệm đối với hoạt động sinh hoạt chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.
Tiếp tục đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, thời gian qua các chi bộ đảng ở vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị đã không ngừng đổi mới về cách thức tổ chức hoạt động, nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đăc biệt là phương châm “Chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ” đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.
Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy tham dự hội nghị.
Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra 14 ban tổ chức huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh và 39 tổ chức đảng, gồm: 16 đảng bộ, 10 chi bộ cơ sở, 13 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: