Cơ sở đảng
Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng, được quan tâm trong bối cảnh kinh tế tư nhân đã và đang giữ vai trò quan trọng, là động lực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện tại tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ xác định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố TCCSĐ yếu kém; coi việc giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vừa là nhiệm vụ, giải pháp, vừa là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và hệ thống chính trị ở cơ sở.
Ngày 12-4-2016, Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết với nhiều cách làm sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Căn cứ Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Quy định số 18-QĐ/TU ngày 16-4-2019 về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
Tập trung xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ giỏi là vấn đề quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thiết nghĩ xã nào cũng có nhiều bí thư chi bộ giỏi thì TCCSĐ ở cơ sở vững mạnh hơn, niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra chỉ tiêu phấn đấu giảm TCCSĐ yếu kém dưới 0,5% /năm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy, các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo kiên quyết, kiên trì thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên.
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của TCCSĐ trong toàn Đảng bộ huyện được nâng lên rõ rệt. Nhiều TCCSĐ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ. Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc chặt chẽ, chu đáo, đạt kết quả tốt sẽ góp phần cho thành công đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Với nhiều giải pháp quyết liệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần xây dựng đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.
Trước những yêu cầu cấp bách về công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội ở cơ sở. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, để từng cán bộ, đảng viên ở cơ sở thật sự là hạt nhân gương mẫu trước quần chúng nhân dân.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: