Cơ sở đảng
Những năm qua, Đảng bộ Thị trấn Thứa đã đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, đưa Đảng bộ thị trấn ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương "Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Thành ủy Hải Phòng tiếp tục triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, sâu sát tổ chức đảng, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Bình Thuận hiện có 477 tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ), bao gồm 248 đảng bộ cơ sở và 229 chi bộ cơ sở, với hơn 36.600 đảng viên. Những năm qua, các cấp ủy ở Bình Thuận luôn chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó góp phần lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Xác định đúng nguyên nhân, đưa ra chỉ tiêu, chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, phù hợp với thực tiễn chắc chắn sẽ giúp Đảng ủy Lữ đoàn 229 phát huy được sức mạnh lãnh đạo, hướng tới mục tiêu cao nhất là phát huy sức mạnh tổng hợp theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động nhanh”, sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao dù trong điều kiện khó khăn nhất.
Tỉnh ủy Hà Nam đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, bám sát và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng, được quan tâm trong bối cảnh kinh tế tư nhân đã và đang giữ vai trò quan trọng, là động lực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện tại tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ xác định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố TCCSĐ yếu kém; coi việc giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vừa là nhiệm vụ, giải pháp, vừa là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và hệ thống chính trị ở cơ sở.
Ngày 12-4-2016, Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết với nhiều cách làm sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Căn cứ Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Quy định số 18-QĐ/TU ngày 16-4-2019 về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
Tập trung xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ giỏi là vấn đề quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thiết nghĩ xã nào cũng có nhiều bí thư chi bộ giỏi thì TCCSĐ ở cơ sở vững mạnh hơn, niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: