Đảng viên
Kinh nghiệm kết nạp đảng viên là người theo đạo Thiên chúa ở Ninh Bình
7:28' 6/7/2018
Đoàn cán bộ Tạp chí Xây dựng Đảng làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình

Là một trong những địa phương có giáo sĩ công giáo đến truyền đạo đầu tiên, tỉnh Ninh Bình có 162.000 tín đồ theo đạo Thiên chúa giáo, chiếm 16% dân số của tỉnh. Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 13 đảng bộ trực thuộc, 725 TCCSĐ, 3.116 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó có 5 chi bộ 100% đảng viên theo đạo Thiên chúa (sau đây gọi là đảng viên là người có đạo). Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, công tác phát triển đảng viên là người có đạo ở Ninh Bình đạt được nhiều kết quả quan trọng.


Kết quả

Ngày 28-9-2004, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 123 quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các ban tham mưu của tỉnh cụ thể hóa hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy nơi có đông đồng bào có đạo tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm công tác kết nạp đảng viên là người có đạo, nắm tình hình số quần chúng ưu tú là người có đạo đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, cụ thể hóa tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng đối với quần chúng ưu tú là người có đạo, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục trong Điều lệ Đảng. Các cấp ủy đã chỉ đạo các đoàn thể chính trị-xã hội, nhất là ở vùng đồng bào có đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, thông qua đó phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú là người có đạo với chi bộ để tạo nguồn phát triển Đảng. Các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc việc phân công đảng viên chính thức giúp đỡ và giao nhiệm vụ cho quần chúng có đạo là cảm tình Đảng để rèn luyện, thử thách, khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thủ tục xem xét, đề nghị kết nạp Đảng.

Từ khi thực hiện Quy định 123 của Bộ Chính trị đến tháng 3-2018, toàn tỉnh đã kết nạp được 847 đảng viên là người có đạo. Tổng số đảng viên là người có đạo ở Ninh Bình là 1.763/69.291 đảng viên (chiếm 2,54% đảng viên của Đảng bộ tỉnh). Hầu hết đảng viên là người có đạo đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, tích cực tham gia các hoạt động trong các đoàn thể chính trị-xã hội, tích cực vận động gia đình và đồng bào có đạo gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở địa bàn đông đồng bào có đạọ, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với người có đạo, giữ gìn đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc. Kết quả kết nạp đảng viên là người có đạo ở Đảng bộ tỉnh Ninh Bình trong những năm qua đã góp phần từng bước thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở địa bàn có đông đồng bào có đạo.

Một số kinh nghiệm

Một là, phải nắm vững chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, thường xuyên củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng có đạo thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách tín ngưỡng, tôn giáo. Các cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của quần chúng có đạo, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Hai là, đề cao trách nhiệm của cấp ủy trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định của Đảng, Nhà nước, thường xuyên quan tâm công tác kết nạp đảng viên là người có đạo. Làm tốt công tác vận động quần chúng, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là người có đạo phấn đấu vào Đảng, nhất là những người có uy tín trong đồng bào có đạo.

Ba là, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, quy định của Đảng trong việc xét, kết nạp đảng viên, gắn công tác kết nạp đảng viên với củng cố, xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên.

Bốn là, thường xuyên quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào có đạo; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm từ cơ sở vùng đồng bào có đạo, chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, vận động thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đối với những nơi có đông đồng bào theo đạo để đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy định khi xét kết nạp vào Đảng.

Ảnh: Trương YếnBài: Diệp Chi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS