TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 9/2017
Số : 9
Năm xuất bản : 2017
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : ThS. Phạm Văn Phong - ThS. Nguyễn Thị Lan Đan
Tác giả : Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chính Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật
Tác giả : PGS, TS. ĐINH NGỌC GIANG, ThS. BÙI VĂN HẢI Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tác giả : TS. TRẦN THANH BÌNH Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban TCTƯ
Tác giả : NGUYỄN THỊ THU HÀ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban TCTƯ
Tác giả : Diệp Chi
Tác giả : Minh Anh
Tác giả : ĐÌNH ANH
Tác giả : ThS. BÙI THỊ OANH Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Hà Nội)
Tác giả : Đinh Thành
Nghiên cứu - trao đổi
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : Lê Xuân Lịch
Ý kiến đảng viên
Tác giả : Trần Xuân
Đảng viên phấn đấu tốt
Sinh hoạt đảng
Tác giả : Ma Văn Kháng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu rất vẻ vang nhưng hết sức nặng nề. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm do Đảng và nhân dân giao phó trong thời điểm hiện nay cũng chính là khi người cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn được sứ mệnh của Đảng trong vấn đề nan giải tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong quá trình phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: