TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 9/2017
Số : 9
Năm xuất bản : 2017
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : ThS. Phạm Văn Phong - ThS. Nguyễn Thị Lan Đan
Tác giả : Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chính Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật
Tác giả : PGS, TS. ĐINH NGỌC GIANG, ThS. BÙI VĂN HẢI Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tác giả : TS. TRẦN THANH BÌNH Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban TCTƯ
Tác giả : NGUYỄN THỊ THU HÀ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban TCTƯ
Tác giả : Diệp Chi
Tác giả : Minh Anh
Tác giả : ĐÌNH ANH
Tác giả : ThS. BÙI THỊ OANH Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Hà Nội)
Tác giả : Đinh Thành
Nghiên cứu - trao đổi
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : Lê Xuân Lịch
Ý kiến đảng viên
Tác giả : Trần Xuân
Đảng viên phấn đấu tốt
Sinh hoạt đảng
Tác giả : Ma Văn Kháng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đó đến nay với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp uỷ, tổ chức đảng, mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: