TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 10/2017
Số : 10
Năm xuất bản : 2017
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : PGS, TS. Phạm Ngọc Anh Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh, Học viện CTQG Hồ Chí Minh
Tác giả : TS. Dương Văn Thắng Tổng Biên tập Tạp chí Bảo hiểm xã hội
Tác giả : VŨ ĐĂNG MINH Phó Chánh Văn phòng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Tác giả : Phan Thăng An - Lê Hữu Vinh Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương
Tác giả : Nguyễn Văn Định Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đảng viên, BTCTƯ
Tác giả : Trần Xuân
Tác giả : ThS. Trần Bích Nhuần
Tác giả : NGUYỄN VĂN ĐỒNG Trường Đại học Luật Hà Nội
Tác giả : Nguyễn Tiến Thuận Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Bỉm Sơn
Nghiên cứu - trao đổi
Tác giả : Phạm Văn Định
Tác giả : Xuân Vinh
Tác giả : TS. Hoàng Thị Hương Trường Đại học Nội vụ
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả : ThS. Trần Thị Hà Vân Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : Bùi Văn Tiếng Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Ý kiến đảng viên
Tác giả : Minh Anh
Đảng viên phấn đấu tốt
Sinh hoạt đảng
Tác giả : Ma Văn Kháng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đó đến nay với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp uỷ, tổ chức đảng, mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: