TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 12/2017
Số : 12
Năm xuất bản : 2017
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : Trung tướng, PGS, TS. ĐẶNG NAM ĐIỀN Thượng tá, ThS. NGUYỄN VĂN GIỚI
Tác giả : Phạm Văn Huỳnh - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Tác giả : ThS. Đỗ Chí Thành - Viện Khoa học - An toàn và vệ sinh lao động
Tác giả : Hoàng Xuân Thoại - Vụ Chính sách cán bộ, BTCTƯ
Tác giả : ĐỖ PHƯƠNG ĐÔNG - Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, BTCTƯ
Tác giả : HÀ NGỌC GIÁP - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Tác giả : Phạm Văn Phong - Học viện Chính trị Khu vực II
Tác giả : Trung tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
Nghiên cứu - trao đổi
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng
Ý kiến đảng viên
Tác giả : Huyền Anh
Đảng viên phấn đấu tốt
Tác giả : Bài, ảnh: Phan Nam
Sinh hoạt đảng
Tác giả : Ma Văn Kháng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Tổng mục lục năm 2017
Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đó đến nay với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp uỷ, tổ chức đảng, mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: