TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 1/2018
Số : 1
Năm xuất bản : 2018
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : PGS, TS. PHẠM NGỌC ANH - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Học viện CTQG Hồ Chí Minh
Tác giả : PGS, TS. Nguyễn Văn Giang Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện CTQG Hồ Chí Minh
Tác giả : ThS. LÊ THỊ THÚY BÌNH Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tác giả : TS. Trần Thị Minh Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, BTCTƯ
Tác giả : ThS. Đoàn Mạnh Hùng - Học viện Chính trị khu vực I
Tác giả : ĐÌNH TÙNG
Tác giả : Minh Anh
Tác giả : Trần Xuân
Tác giả : Nguyễn Văn Định - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đảng viên, BTCTƯ
Tác giả : TS. Quản Minh Cường Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, BTCTƯ
Tác giả : Phan Nam
Tác giả : Sáng Thành
Nghiên cứu - trao đổi
Tác giả : TS. Trần Duy Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tác giả : Hồng chương
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Tác giả : Nguyễn Hữu Khuyến Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : Hồng Văn
Ý kiến đảng viên
Đảng viên phấn đấu tốt
Sinh hoạt đảng
Tác giả : Ma Văn Kháng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Trả lời bạn đọc
Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước là quyết định được đồng thuận cao trong Đảng và xã hội. Bởi đây là mô hình có nhiều ưu điểm, đặc biệt là thể hiện cụ thể việc đổi mới phương thức, nâng cao vai trò và hiệu lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả hoạt động của Nhà nước.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: