TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 5/2018
Số : 5
Năm xuất bản : 2018
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tác giả : PGS, TS. Vũ Quang Hiển
Tác giả : Phạm Văn Định
Tác giả : XUÂN VINH
Tác giả : LÊ THỊ THU HẰNG - Phó Vụ trưởng Vụ 4, BTCTƯ
Tác giả : HOÀNG VĂN HIẾU
Tác giả : TRẦN THIẾT
Tác giả : TS. NGUYỄN NGỌC ÁNH - Học viện CTQG Hồ Chí Minh
Tác giả : BÁ THẮNG
Tác giả : ThS. Đỗ Anh Vinh - Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng
Tác giả : Vũ Đức Bảo - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
Tác giả : Thanh Xuân
Nghiên cứu - trao đổi
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả : NGUYỄN VĂN HIẾU - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy
Nghị quyết và cuộc sống
Tác giả : Lê Thị Hiền - Học viện CTQG Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Ý kiến đảng viên
Tác giả : MAI ANH
Đảng viên phấn đấu tốt
Tác giả : TS. Nguyễn Văn Biết
Sinh hoạt đảng
Tác giả : Minh Anh
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đó đến nay với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp uỷ, tổ chức đảng, mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: