TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 8/2018
Số : 8
Năm xuất bản : 2018
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : PGS, TS. Vũ Quang Hiển Đại học Quốc gia Hà Nội
Tác giả : PGS, TS. Lý Việt Quang - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tác giả : Bùi Văn Tiếng Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Tác giả : Phạm Giang
Tác giả : Minh Anh
Tác giả : THU HUYỀN
Tác giả : LAN PHƯƠNG
Tác giả : TRẦN VIẾT CƯỜNG - Ban Tổ chức Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Tác giả : ĐINH THÀNH
Tác giả : ĐÌNH ANH
Tác giả : THÀNH SÁNG
Nghiên cứu - trao đổi
Tác giả : Phạm Văn Định
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tác giả : ThS. NGUYỄN HỒNG SƠN - Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Ý kiến đảng viên
Đảng viên phấn đấu tốt
Tác giả : Diệp Chi
Sinh hoạt đảng
Tác giả : Ma Văn Kháng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước là quyết định được đồng thuận cao trong Đảng và xã hội. Bởi đây là mô hình có nhiều ưu điểm, đặc biệt là thể hiện cụ thể việc đổi mới phương thức, nâng cao vai trò và hiệu lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả hoạt động của Nhà nước.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: