TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 3/2019
Số : 3
Năm xuất bản : 2019
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : Thiếu tướng LÊ NHƯ ĐỨC - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP
Tác giả : LÊ VĨNH TÂN - UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban TCTƯ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Tác giả : NGUYỄN VĂN TÙNG - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban TCTƯ
Tác giả : PGS, TS. Nguyễn Hữu Hải - Học viện Hành chính quốc gia
Tác giả : ThS. LÊ THỊ HẢI HÀ - Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Hà Nội
Tác giả : Phan Nam
Tác giả : ĐINH THÀNH
Tác giả : Minh Anh
Tác giả : Tuấn Minh
Nghiên cứu - trao đổi
Tác giả : PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tác giả : Lê Xuân Lịch
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Tác giả : Thanh Xuân
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Ý kiến đảng viên
Tác giả : THU HUYỀN
Đảng viên phấn đấu tốt
Sinh hoạt đảng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Tác giả : PGS, TS. VŨ THANH SƠN - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, BTCTƯ
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Việc tổ chức đảng đề nghị xử lý kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh cho thấy tính nghiêm minh của kỷ luật đảng. Người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý không chỉ cần có năng lực, trình độ chuyên môn mà cần phải có đạo đức lối sống trong sáng. Đồng thời đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho mỗi cán bộ, đảng viên, luôn chủ động tự giác rèn đức, luyện tài, không chỉ trong chuyên môn mà trong đạo đức, lối sống, để đủ tiêu chuẩn cống hiến lâu dài cho Đảng, cho dân.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: