Lý luận - Thực tiễn
Chủ động tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng Đảng
8:23' 14/10/2016
Kết luận Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 (Kết luận số 01-KL/BTCTW ngày 2-4-2016) đồng chí Trưởng Ban BTCTƯ nhấn mạnh: BTCTƯ phải chủ động nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cho năm 2016 và cả nhiệm kỳ.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến cơ quan Ban.


Chủ động, tích cực tham mưu trực tiếp giúp cấp uỷ các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp bằng các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Tập trung nghiên cứu, tham mưu xây dựng các đề án và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng của cả nhiệm kỳ: Một là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là sự định hướng cho hoạt động của BTCTƯ cùng toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Kết quả đạt được

Sau 9 tháng, Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động BTCTƯ đã quyết liệt triển khai, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/BTCTW với tinh thần quyết tâm cao.

Hoàn thành tốt việc tham mưu cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tham mưu tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kiện toàn nhân sự và thực hiện chính sách cán bộ.

Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng đảng. Kế thừa những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với nhiệm vụ là cơ quan thường trực, Lãnh đạo Ban và các thành viên tổ biên tập đã tập trung cao độ, quyết liệt, dày công nghiên cứu, xây dựng hoàn thành dự thảo Đề án “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã trình và được Bộ Chính trị đánh giá cao, thống nhất trình tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ 6/19 đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương giao: Tham mưu phân công công tác đối với cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý sau Đại hội XII của Đảng; Giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước để Quốc hội khóa XIII bầu hoặc phê chuẩn; Về tổ chức và giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; Bổ sung, sửa đổi Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của BCH Trung ương (khóa XI) về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn của Ban Bí thư (khóa XII) về thi hành Điều lệ Đảng; Sửa đổi, bổ sung Quy định số 94-QĐ/TW và Quy định số 95-QĐ/TW ngày 3-3-2004 của Ban Bí thư (khóa IX) về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Các đề án khác, BTCTƯ đang tích cực thực hiện theo đúng kế hoạch.

Tích cực triển khai nghiên cứu, đổi mới chính sách cán bộ, tập trung vào 3 trụ cột chính: chính sách tiền lương; chính sách nhà ở; quy định tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác. Đến nay, đã hoàn thành bước đầu dự thảo báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức; Quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục xây dựng Đề án tiền lương trong cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tham gia xây dựng các nội dung của đề án tổng thể cải cách tiền lương.

Tập trung xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu, điều chỉnh, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp. Thực hiện quyết liệt các giải pháp về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị, Ban đã hoàn thành Đề án Quy định của Ban Bí thư về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương, địa phương. Tiến hành rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của BTCTƯ, của các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban để sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, nhiều lần lấy ý kiến để hoàn chỉnh Đề án “Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 79-QĐ/TW ngày 10-4-2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của BTCTƯ” dự kiến trình Bộ Chính trị vào tháng 10-2016. Song song với việc sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy là xây dựng Đề án vị trí việc làm của Cơ quan BTCTƯ theo hướng ngắn gọn, khoa học, dễ hiểu, dễ thực hiện, bảo đảm thống nhất giữa thực tiễn với vị trí việc làm được xây dựng. Cải tiến, từng bước rút ngắn thời gian tiến hành quy trình công tác nhân sự.

Tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị và toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng có năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tiên phong, chủ động xây dựng nội dung phong cách, lề lối làm việc của BTCTƯ. Xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, hướng tới xây dựng hình ảnh người cán bộ BTCTƯ trong sáng, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành Cương lĩnh, Điều lệ, các văn bản của các cấp ủy đảng; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng đảng đã được quan tâm đổi mới đúng mức. BTCTƯ đã tổ chức Lễ công bố Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Giải Búa liềm vàng được phát động vào năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng. Giải lần đầu được phát động và tổ chức hằng năm sẽ huy động được các cơ quan,bộ, ngành, cơ quan tham mưu về công tác xây dựng đảng cùng vào cuộc nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách, mô hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt về xây dựng Đảng tạo đồng thuận trong nhân dân và nâng cao quyết tâm chính trị cho cấp ủy, đảng viên và người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, hoàn thiện cơ sở vật chất, nơi làm việc ổn định, đầu tư trang thiết bị hiện đại cho đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng các cấp, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chuẩn hóa về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức trong cơ quan. Tiến hành chỉnh trang trụ sở bảo đảm ổn định, đủ điều kiện làm việc. Đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung trí tuệ, quyết tâm hoàn thành có chất lượng Đề án: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trình Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương (khóa XII).

Khẩn trương hoàn thành các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương giao trong năm 2016: Tham mưu bổ sung, sửa đổi Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và hướng dẫn thực hiện các quy định này. Sửa đổi các quy định của Bộ Chính trị (khóa XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan đảng ở Trung ương. Sửa đổi, bổ sung Quy định về đánh giá cán bộ làm cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ, nhất là việc ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ. Sửa đổi, bổ sung Quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ; Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Tập trung nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các cơ chế, chính sách đối với cán bộ.

Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm điểm, đánh giá và phân loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hằng năm. Triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã”. Sửa đổi Quy định số 217-QĐ/TW ngày 27-12-2014 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài trực thuộc Đảng ủy Ngoài nước”; Quy định số 294-QĐ/TW ngày 19-10-2015 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp đang hoạt động ở nước ngoài” và khảo sát việc sinh hoạt của đảng bộ, đảng ủy theo quy định của Điều lệ Đảng; sinh hoạt chi ủy, chi bộ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của BTCTƯ về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”.

Sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên. Tổng kết 10 năm thực hiện Quy định của BCH Trung ương về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa BTCTƯ với Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong tham mưu tổ chức thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng.

Tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định và Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và “Chính sách sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị”.

Tiếp tục việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Phát huy dân chủ, duy trì kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ cơ quan. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc và phương pháp công tác. Bổ sung, sửa đổi, ban hành Quy chế làm việc và các quy chế, quy định khác của Ban. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy chế, quy định của Ban.

Kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là cán bộ nghiên cứu, tham mưu, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ. Thực hiện luân chuyển cán bộ đến các địa phương, đơn vị và luân chuyển trong nội bộ cơ quan. Tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ. Chăm lo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức BTCTƯ vững mạnh. Không dao động trước khó khăn, không bị lay chuyển trước mọi cám dỗ, có chính kiến, thực sự công tâm, dám đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải, kiên quyết chống lại tiêu cực. Cần có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, hành động quyết liệt và hiệu quả, đồng thời xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức: tinh thông, trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Nguyễn Thanh Bình
Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Nhân cách người thầy    (20/11/2016)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS