Một số điểm mới trong kết nạp lại đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình ( 30/07/2019)

                      

Ngày 15-10-2007, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Quy định số 94-QĐ/TW về xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật, trong đó có quy định cụ thể các hình thức xử lý đối với đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ). Từ đó, việc xử lý đảng viên vi phạm được thực hiện thống nhất trong toàn Đảng. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Ban Bí thư (khóa XI) đã ban hành Quy định số 173-QĐ/TW ngày 11-3-2013 về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ vào Đảng (sau đây gọi tắt là Quy định số 173) và mới đây là Quy định số 05-QĐ/TW ngày 28-8-2018 về việc kết nạp người vi phạm chính sách DS-KHHGĐ gia đình vào Đảng.

Nhìn lại sau 5 năm thực hiện Quy định số 173

 Ngay sau khi Trung ương ban hành Quy định số 173, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương quán triệt và yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng triển khai đầy đủ các nội dung của Quy định số 173 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương mới của Đảng trong việc kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ vào Đảng. Đồng thời giao ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương chủ trì tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, phối hợp thẩm định hồ sơ của người vào Đảng, trình cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương đã ban hành công văn, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng viên theo Quy định số 173, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện thống nhất ở các đảng bộ, chi bộ và trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm: kết nạp vào Đảng phải coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc, không định kiến hẹp hòi, đúng quy trình, thủ tục. Đồng thời, giao ủy ban kiểm tra, ban tổ chức cấp ủy theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tham mưu cho thường trực, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương trong việc xem xét, quyết định.

Hằng năm, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương giao ban tổ chức ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho ban tổ chức cấp ủy huyện; đồng thời, lồng ghép triển khai, hướng dẫn nội dung Quy định số 173 để các cấp ủy quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng rà soát nguồn, trong đó có đối tượng là đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, quần chúng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ. Phân công đảng viên chính thức giúp đỡ, cử đi học lớp bồi dưỡng cảm tình đảng và thường xuyên theo dõi, đánh giá chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, giác ngộ cách mạng của quần chúng. Nếu xét đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì tiến hành làm thủ tục đề nghị kết nạp.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quy định số 173, từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kết nạp được 3.198 đảng viên. Trong đó, kết nạp lại 71 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng và kết nạp 3.127 quần chúng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ. Việc kết nạp đảng viên đã thực hiện đúng và đầy đủ quy trình. Hầu hết các trường hợp được kết nạp vào Đảng đều là những người có năng lực, uy tín, có quá trình phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi công tác, cư trú, các tổ chức chính trị - xã hội đánh giá tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn.

Quy định số 173-QĐ/TW ban hành đã phản ánh đúng tình hình thực tiễn ở cơ sở, tạo điều kiện cho những quần chúng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng phấn đấu, rèn luyện. Đồng thời, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ trong giai đoạn hiện nay, nhất là đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào có đạo, dân tộc ít người, ít đảng viên hoặc chưa có tổ chức đảng.

Tuy nhiên, thủ tục kết nạp quần chúng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ vào Đảng phải được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản nên thủ tục xét duyệt thường kéo dài hơn so với thời gian quy định của Điều lệ Đảng. Việc thẩm tra, xác minh lý lịch để kết nạp lại, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ vào Đảng của một số cấp ủy có lúc chưa kịp thời; thiếu quan tâm việc xem xét kết nạp lại.

Một số điểm mới

Để phù hợp với công tác dân số trong tình hình mới, Ban Bí thư (khóa XII) giao Ban Tổ chức Trung ương tiến hành nghiên cứu để tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định số 173 về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ vào Đảng. Trên cơ sở kết quả khảo sát tại 10 đảng bộ trực thuộc Trung ương, báo cáo của các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ngày 28-8-2018 Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 05-QĐ/TW về việc kết nạp người vi phạm chính sách DS-KHHGĐ thay thế Quy định số 173.

Quy định số 05 có một số nội dung mới so với Quy định 173:

1. Ngoài 8 trường hợp sinh con không bị coi là vi phạm chính sách DS-KHHGĐ được quy định tại Quy định 173 thì Quy định 05 bổ sung thêm một trường hợp mới là: Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ, có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên. (Điều 2)

2. Về các trường hợp không xem xét kết nạp lại và kết nạp vào Đảng, Quy định 05 quy định hai trường hợp và có điểm mới là: 1) Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng lại vi phạm chính sách DS-KHHGĐ. 2) Quần chúng đã vi phạm chính sách DS-KHHGĐ trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Quy định 173 quy định có ba trường hợp không xem xét kết nạp lại và kết nạp vào Đảng là: 1) Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng vì các lỗi vi phạm khác nhau lại vi phạm chính sách DS-KHHGĐ. 2) Đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ bị đưa ra khỏi Đảng theo Quyết định số 09-QĐ/TW, ngày 24-3-2011 của Bộ Chính trị về bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị khóa X “về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ”. 3) Quần chúng đã vi phạm chính sách DS-KHHGĐ 2 lần trở lên. (Điều 3)

3. Về thời gian phấn đấu để được xem xét kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS-KHHGĐ; kết nạp đối với quần chúng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ vào Đảng: Quy định 05 chỉ quy định chung về thời gian phấn đấu cho tất cả các đối tượng, không có trường hợp riêng, đồng thời rút ngắn thời gian phấn đấu để xem xét kết nạp từ ít nhất 60 tháng xuống ít nhất 24 hoặc 36 tháng, cụ thể:

Đối với kết nạp lại: Thời gian phấn đấu ít nhất là 24 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba hoặc 36 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ tư kể từ ngày bị đưa ra khỏi Đảng đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng. (Điều 4)

Đối với vi phạm chính sách DS-KHHGĐ: Thời gian phấn đấu ít nhất là 24 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba hoặc 36 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ tư kể từ ngày sinh con đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng. (Điều 5)

Trước đây, Quy định 173 quy định “thời gian phấn đấu ít nhất là 60 tháng kể từ ngày bị đưa ra khỏi Đảng đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng”; “60 tháng kể từ ngày vi phạm chính sách DS-KHHGĐ”… “Đối với các trường hợp hiện đang giữ các chức vụ công tác chính quyền, đoàn thể (trưởng, phó thôn, bản, xóm, ấp; trưởng, phó các đoàn thể của thôn, bản, xóm, ấp...) ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào có đạo, dân tộc ít người, thì phải có thời gian phấn đấu ít nhất là 36 tháng kể từ ngày bị đưa ra khỏi Đảng đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng”;... “ít nhất là 36 tháng kể từ ngày vi phạm đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng”.

4. Về thẩm quyền kết nạp quần chúng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ vào Đảng, Quy định 05 đã phân cấp cho cấp huyện xem xét, quyết định, không xin ý kiến của ban thường vụ tỉnh ủy như trước đây. Cụ thể: theo Quy định 05 “việc kết nạp quần chúng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ vào Đảng do ban thường vụ cấp uỷ huyện (hoặc tương đương) xem xét, quyết định”. Trước đây, theo Quy định 173 thì “việc kết nạp quần chúng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ vào Đảng phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản, cấp ủy huyện (hoặc tương đương) xem xét, quyết định”. (Điều 5)

Như vậy là Quy định 05 đã khắc phục được hạn chế của Quy định 73 và phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cần tăng cường sinh lực cho Đảng trong điều kiện mới.


trần phương
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Huyền Anh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PGS, TS. Vũ Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Phương Anh. Đăng ngày: 30/07/2019
Các bài tiếp
Tác giả : PHẠM VĂN PHONG - PHẠM THỊ THU HẰNG. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Thanh Xuân. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Phan Nam. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Lan Phương. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Xuân Vinh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : MẠNH BÌNH. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PHẠM GIANG. Đăng ngày: 30/07/2019
Chiều ngày 28-3-2020, Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội với tư cách đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: