Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ( 30/07/2019)

      

Trong những năm gần đây, các TCCSĐ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN) ở Hà Nội đã có sự phát triển đáng kể. Bên cạnh việc tăng cường phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các DNNKVNN, các cấp ủy đảng đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, coi đó là yếu tố quan trọng để nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của các chi, đảng bộ trong các DN, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa để tiếp tục thành lập tổ chức đảng trong các DNNKVNN.

Tăng cường phát triển tổ chức đảng, đảng viên 

Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư (khóa X) về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII)(*) trong tình hình mới”, ngày 27-2-2012, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DNNKVNN trên địa bàn TP. Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”. Qua 7 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, toàn thành phố đã thành lập 1.170 tổ chức đảng, kết nạp 7.849 đảng viên trong các DNNKVNN (trong đó có 25 đảng viên là chủ DN tư nhân). Tính đến hết tháng 9-2018, thành phố có 2.801 tổ chức đảng, với 33.566 đảng viên trong các DNNKVNN (18.002 đảng viên trong DN có vốn Nhà nước từ 50% trở xuống; 12.585 đảng viên trong DN tư nhân; 607 đảng viên trong DN có vốn đầu tư nước ngoài; 696 đảng viên trong các HTX và 1.676 đảng viên trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập). Các đảng bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên trong các DNNKVNN là Hoàn Kiếm, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông, Long Biên, Đông Anh, Thanh Trì, Chương Mỹ, Khối DN thành phố, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4, Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội...

Bên cạnh việc tăng cường phát triển tổ chức đảng và đảng viên, các cấp ủy đảng đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, coi đó là yếu tố quan trọng để nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của các chi, đảng bộ trong các DN, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa để tiếp tục thành lập tổ chức đảng trong các DNNKVNN.

Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Các chi, đảng bộ cơ sở trong các DNNKVNN từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động vừa bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định và Điều lệ Đảng, vừa phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của các DNNKVNN. Qua đó, đã tạo được không khí sinh hoạt chi bộ sinh động, hấp dẫn hơn. Các đảng viên trao đổi cởi mở, chia sẻ tâm tư, đóng góp sáng kiến với những nội dung phong phú như phổ biến thông tin thời sự liên quan đến đời sống kinh tế, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp; nêu tấm gương dũng cảm, tài năng sáng tạo, những vấn đề nổi bật cần quan tâm nhất của DN. Bên cạnh đó, các chi bộ bằng các hình thức khác nhau đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất của đảng viên, quần chúng để kiến nghị chủ DN giải quyết. Các chi bộ cũng đã chú trọng tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trao đổi, phổ biến kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp khác; thông báo tình hình thời sự... Nhờ đó, đa số cán bộ, đảng viên trong các DN giữ vững bản lĩnh chính trị; rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác, chủ động, tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới. Nhiều đồng chí được cổ đông, chủ DN, người lao động tin tưởng, tín nhiệm bầu vào các chức danh lãnh đạo, quản lý DN, đồng thời là nhân tố góp phần tạo mối quan hệ hài hòa giữa chủ DN và người lao động, thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN phát triển.

Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên trong các DNNKVNN được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, thực hiện đúng hướng dẫn, bảo đảm yêu cầu. Năm 2018, trong 21.810 đảng viên được đánh giá, phân loại, có 2.788 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (12,8%), 16.534 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (75,8%), 2.400 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (11%); chỉ có 88 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (0,4%).

Còn đó những hạn chế, khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng đảng viên trong các DNNKVNN ở TP. Hà Nội còn những hạn chế, khó khăn nhất định. Các đảng viên nhìn chung ít được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, đoàn thể và cập nhật những kiến thức mới, nhất là về kinh tế - xã hội và pháp luật; chế độ, chính sách đãi ngộ còn hạn chế; điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng còn thiếu thốn. Việc quản lý đảng viên còn nhiều bất cập; phân công công tác chưa rõ người, rõ việc nên hiệu quả thấp, chưa tạo được uy tín với người lao động và chủ DN. Công tác phát triển đảng viên còn nhiều khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng lực lượng lao động trong các DN. Một số đảng viên chưa tham gia sinh hoạt đều đặn; một bộ phận còn gặp nhiều khó khăn về đời sống, việc làm không ổn định, tuổi đời còn trẻ, chỉ lo làm kinh tế, thiếu tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, không muốn tham gia tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Vai trò của đội ngũ đảng viên trong một số doanh nghiệp còn mờ nhạt…

Một số chủ DN chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong DN nên chưa tạo điều kiện cho việc thành lập tổ chức đảng cũng như sinh hoạt đảng. Một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng đảng. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, ảnh hưởng không nhỏ đến việc bố trí thời gian, kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức đảng hoạt động. Hầu hết các đảng viên lao động theo ca, kíp, địa bàn phân tán nên gặp khó khăn trong việc tham gia sinh hoạt đảng. Một số đảng viên chưa phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, chưa tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn. Ở một số tổ chức đảng, sinh hoạt đảng chưa bảo đảm theo quy định, chất lượng thấp, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, nghèo nàn…

Giải pháp đồng bộ

Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong các DNNKVNN, trong thời gian tới, các cấp ủy cần tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ những giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng trong đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các DNNKVNN. Quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các DNNKVNN. Tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng trong các DNNKVNN. Các cấp, ngành cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNKVNN phát triển sản xuất - kinh doanh, tạo môi trường để thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên và sinh hoạt đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò của tổ chức đảng, tạo niềm tin cho DN và quần chúng nhân dân, qua đó thu hút được quần chúng ưu tú trong các DN vào Đảng. Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng cần lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của tổ chức đảng, đảng viên trong DNNKVNN; qua đó phát huy vai trò, nâng cao uy tín của đảng viên trước chủ DN và người lao động.

Hai là, tăng cường giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên. Đổi mới việc học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên trong các DNNKVNN. Nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình các lớp học lý luận chính trị, bồi dưỡng đảng viên mới theo hướng lựa chọn những nội dung, kiến thức phù hợp với các đối tượng; cải tiến hình thức, phương pháp tổ chức các lớp học bảo đảm linh hoạt về thời gian tổ chức lớp. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các tổ chức đảng trong DNNKVNN với các nội dung, hình thức thiết thực.

Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các DNNKVNN. Thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU ngày 6-12-2013 Ban Tổ chức Thành ủy về “Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ trong các DNNKVNN trên địa bàn TP. Hà Nội”. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức, sinh hoạt đảng. Đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với đảng viên làm việc ở xa, dài ngày, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt chi bộ. Đối với chi bộ làm việc phân tán, có thể chia nhỏ thành các tổ đảng để tiện sinh hoạt. Trong sinh hoạt cần tập trung thảo luận, giải quyết các vấn đề cụ thể, thiết thực như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy; phối hợp với chủ DN tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất - kinh doanh; chăm lo giải quyết việc làm, bảo đảm lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Bốn là, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhất là chủ DN, người trong bộ máy quản lý và BCH các đoàn thể trong các DNNKVNN. Thực hiện nghiêm túc phương châm kết nạp, không hạ thấp tiêu chuẩn, chạy theo số lượng đơn thuần. Chú trọng giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu cho đội ngũ đảng viên. Mỗi đảng viên cần nhận thức sâu sắc vinh dự, trách nhiệm của mình, từ đó không ngừng học tập, rèn luyện về mọi mặt, xung phong nhận những việc khó, nỗ lực phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu.

Năm là, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phân công nhiệm vụ và đổi mới đánh giá, xếp loại đảng viên. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ đảng viên để đáp ứng yêu cầu công tác. Thực hiện tốt Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) gắn với quản lý đảng viên thường xuyên, chặt chẽ và toàn diện. Chủ động đề nghị với hội đồng quản trị, ban giám đốc DN bố trí, sắp xếp đảng viên vào các vị trí chủ chốt về kỹ thuật, sản xuất - kinh doanh. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên. Trong đánh giá, phân loại đảng viên, cần xây dựng các tiêu chí cụ thể, coi trọng việc đánh giá bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên. Phát huy vai trò của chủ DN, các tổ chức đoàn thể và người lao động trong DN tham gia đánh giá chất lượng đảng viên.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, thường xuyên sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Phối hợp với hội đồng quản trị, ban giám đốc và người lao động các DN tiến hành giám sát đội ngũ đảng viên, qua đó giáo dục, ngăn ngừa, hạn chế tình hình vi phạm kỷ luật đảng của đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

-----

(*) Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác xây dựng đảng, các đoàn thể nhân dân trong các DN tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là DN tư nhân) và DN có vốn đầu tư nước ngoài”.


PHẠM VĂN PHONG - PHẠM THỊ THU HẰNG
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Huyền Anh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PGS, TS. Vũ Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Phương Anh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : trần phương. Đăng ngày: 30/07/2019
Các bài tiếp
Tác giả : Thanh Xuân. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Phan Nam. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Lan Phương. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Xuân Vinh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : MẠNH BÌNH. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PHẠM GIANG. Đăng ngày: 30/07/2019
Chiều ngày 28-3-2020, Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội với tư cách đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: