Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân ( 30/07/2019)


Đại hội XII của Đảng xác định kinh tế tư nhân (KTTN) là động lực của nền kinh tế. Để lãnh đạo phát triển kinh tế và tăng cường công tác xây dựng đảng trong khu vực KTTN, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định, gần đây nhất là Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-3-2019 về “Tăng cường xây dựng các tổ chức đảng trong các đơn vị KTTN”. Ban Tổ chức Trung ương đã có nhiều hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Đến nay, công tác xây dựng đảng trong khu vực KTTN đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tạo chuyển biến về nhận thức

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các tỉnh, thành ủy đã cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án xây dựng tổ chức đảng, kết nạp đảng viên trong các đơn vị KTTN sát với tình hình thực tiễn địa phương. Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư, đến nay đã có 33/63 tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương thành lập ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp.

Các cấp ủy đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động với nhiều giải pháp chủ động, sáng tạo, hình thức phong phú tạo sự thống nhất về nhận thức. Tăng cường công tác tư tưởng chính trị, tích cực tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức rõ sự cần thiết phải thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong các đơn vị KTTN, qua đó xác định trách nhiệm của mình trong xây dựng tổ chức đảng và phấn đấu trở thành đảng viên.

Một số nơi đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác biểu dương, tôn vinh các đơn vị, cá nhân gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp hiệu quả đối với sự phát triển của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đảng hoạt động hiệu quả.

Các cấp ủy đã chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, ban hành các chế độ, chính sách hỗ trợ để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng ở các đơn vị KTTN.

Phát triển, kiện toàn tổ chức đảng

Thành ủy Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh đã thành lập đảng bộ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trực thuộc thành uỷ; các đảng bộ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế hoạt động có hiệu quả khẳng định được vai trò, vị trí, gắn kết công tác xây dựng đảng trong các doanh nghiệp với phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Một số tỉnh, thành phố có ít tổ chức đảng trong các doanh nghiệp thì thành lập đảng bộ cơ sở các khu công nghiệp, khu chế xuất trực thuộc đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố như TP. Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai…

Một số quận, huyện chỉ đạo thành lập các đảng bộ khối doanh nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện: Hà Nội có 25/30; TP. Hồ Chí Minh 23/24; Quảng Ninh 6; Bắc Giang 2; Đồng Nai 1. TP. Hải Phòng thành lập Đảng bộ cơ sở Khối Doanh nghiệp huyện Thủy Nguyên. Các đảng bộ khối doanh nghiệp cấp huyện đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; hướng dẫn, hỗ trợ, uốn nắn kịp thời để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng; là cầu nối giữa các doanh nghiệp với lãnh đạo quận, huyện uỷ, mối quan hệ giữa các doanh nghiệp trong khối chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Tính đến 1-10-2018 cả nước có 12.808 tổ chức đảng trong các đơn vị KTTN (chủ yếu là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước), tăng 10.799 tổ chức đảng, gấp 6,4 lần so với năm 2008.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng và phát triển đảng viên

Đa số tổ chức đảng trong các đơn vị KTTN đã căn cứ các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở để cụ thể hoá nhiệm vụ chính trị và xây dựng quy chế làm việc phù hợp. Nhiều tổ chức đảng đã xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với ban lãnh đạo hoặc chủ doanh nghiệp nhằm xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của mỗi bên trong phát triển doanh nghiệp cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng.

Một số cấp ủy chủ động xây dựng quy hoạch, lựa chọn cán bộ có đủ năng lực, bản lĩnh, uy tín, am hiểu công tác đảng tham gia cấp uỷ; lựa chọn đảng viên là lãnh đạo, chủ doanh nghiệp bầu làm bí thư cấp uỷ. Nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp giữ được vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo xây dựng các đoàn thể vững mạnh, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ. Một số cấp ủy cử cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ, nhất là những chi bộ yếu kém hoặc mới thành lập để trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ hoàn thiện nội dung, các bước tiến hành, phương pháp điều hành từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Có nơi đã mời chủ doanh nghiệp dự sinh hoạt chi bộ, chủ động trao đổi nội dung sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ với chủ doanh nghiệp tạo sự chia sẻ, hiểu biết, ủng hộ lẫn nhau. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng hằng năm dần đi vào nền nếp, kết quả ngày càng thực chất hơn.

Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện tiến hành khảo sát, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, xác định rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể; giao chỉ tiêu kết nạp mới đảng viên cho các cấp ủy; hướng dẫn, đôn đốc, sơ kết, kiểm tra việc thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đề ra để biểu dương, khen thưởng và nhắc nhở kịp thời.

 Một số cấp ủy cấp huyện và đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở đã cử đảng viên có trình độ, năng lực, am hiểu tình hình doanh nghiệp đang sinh hoạt tại các chi bộ phòng, ban chuyên môn của đơn vị xuống sinh hoạt đảng tại doanh nghiệp để đủ điều kiện thành lập chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và giúp chi bộ duy trì tốt hoạt động trong giai đoạn mới thành lập, đẩy mạnh việc phát triển mới đảng viên. TP. Hà Nội đã thành lập được trên 110 chi bộ theo hình thức trên, đến nay hầu hết các chi bộ này hoạt động ổn định và kết nạp được đảng viên.

Thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng, các tỉnh, thành ủy đã kết nạp được 415 chủ doanh nghiệp tư nhân, nâng tổng số đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân lên 2.351 đảng viên. Từ năm 2010 đến 2018, các tổ chức đảng trong đơn vị KTTN đã kết nạp được 89.567 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong các đơn vị KTTN lên 182.995 đồng chí.

Phần lớn đảng viên là người lao động trong các doanh nghiệp giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên được cấp ủy cấp trên trực tiếp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Một số tổ chức đảng đã lấy ý kiến chủ doanh nghiệp trước khi nhận xét, đánh giá đảng viên.

Kết quả phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở một số địa phương đã có chuyển biến tích cực. Số lượng tổ chức đảng, đảng viên tăng nhanh trong thời gian gần đây. Chất lượng đảng viên mới kết nạp từng bước được nâng lên. Trình độ học vấn THPT tăng từ 85,4% (năm 2010) lên 90,1% (năm 2018); trình độ chuyên môn đại học trở lên từ 41,1% lên 42,6%.

Hạn chế

Công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động của một số cấp ủy đối với chủ đơn vị KTTN chưa thường xuyên, liên tục, kết quả còn hạn chế. Việc thể chế hoá các chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa ngang tầm với tình hình thực tiễn. Nhiều tổ chức đảng trong các đơn vị KTTN khó khăn về kinh phí hoạt động, còn phụ thuộc vào doanh nghiệp. Chưa có chế độ khuyến khích, động viên cán bộ làm công tác đảng. Một số tổ chức đảng chưa có nơi sinh hoạt ổn định.

Tỷ lệ đơn vị KTTN có tổ chức đảng còn rất thấp, chỉ chiếm 1,5% tổng số doanh nghiệp; tỷ lệ đảng viên chỉ chiếm 0,8% tổng số lao động. Sự đóng góp của tổ chức đảng đối với sự phát triển của đơn vị KTTN còn hạn chế. Vị trí, vai trò của không ít tổ chức đảng còn mờ nhạt, chất lượng hoạt động của nhiều tổ chức đảng chưa cao.

Nguyên nhân do đa số đơn vị KTTN có quy mô nhỏ, siêu nhỏ (doanh nghiệp dưới 10 lao động) chiếm 70,5%; doanh nghiệp nhỏ (từ 10 đến dưới 50 lao động) chiếm 22,8%. Sản xuất - kinh doanh thiếu ổn định, lao động biến động thường xuyên, thu nhập của người lao động thấp. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, người lao động, chủ doanh nghiệp về sự cần thiết phải phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị KTTN chưa đầy đủ, sâu sắc. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa chủ động, quyết liệt, thiếu các giải pháp đột phá, phương pháp thực hiện chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo. Một số nơi có tư tưởng ngại khó, thiếu kiên trì, chưa tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển KTTN. Cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế hỗ trợ tài chính để phát triển KTTN và chính sách đối với cấp ủy viên, bí thư cấp ủy thiếu đồng bộ, chưa phù hợp. Một số chủ trương, chính sách về phát triển tổ chức đảng, đảng viên chậm sửa đổi, bổ sung.

Giải pháp

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức đúng đắn, thống nhất, phát triển KTTN thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Phát triển mạnh mẽ KTTN chính là tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi để xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, hành lang pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong các đơn vị KTTN.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị KTTN. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị KTTN làm tốt công tác xây dựng đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng. Tích cực xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên và củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các đơn vị KTTN. Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề, các cơ sở y tế ngoài Nhà nước để bổ sung cả về số lượng và chất lượng đảng viên cho các doanh nghiệp tư nhân.

Các cấp uỷ, TCCSĐ thường xuyên tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhất là chủ doanh nghiệp, người trong bộ máy quản lý và BCH các đoàn thể trong các đơn vị KTTN. Rà soát quy mô, số lượng doanh nghiệp, số lượng tổ chức đảng và đảng viên trong từng doanh nghiệp để xây dựng mô hình tổ chức đảng phù hợp.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng ở cơ sở và cấp trên trực tiếp của TCCSĐ phân công cấp uỷ viên, cán bộ phụ trách tổ chức đảng trong đơn vị KTTN. Cùng với các cấp chính quyền chủ động, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh nghiệp để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

Các tỉnh, thành uỷ trực thuộc Trung ương và cấp uỷ cấp huyện kiện toàn, tăng cường trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN.


Thanh Xuân
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Huyền Anh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PGS, TS. Vũ Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Phương Anh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : trần phương. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PHẠM VĂN PHONG - PHẠM THỊ THU HẰNG. Đăng ngày: 30/07/2019
Các bài tiếp
Tác giả : Phan Nam. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Lan Phương. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Xuân Vinh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : MẠNH BÌNH. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PHẠM GIANG. Đăng ngày: 30/07/2019
Chiều ngày 28-3-2020, Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội với tư cách đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: