Quy định 1374 Một cách làm sáng tạo của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh ( 30/07/2019)

                 

Ngày 1-12-2017, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định số 1374-QÐ/TU về “Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước”. Qua hơn 1 năm thực hiện, Quy định số 1374 đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy trong chỉ đạo tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh; nhiều vụ việc đã được chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm, tạo niềm tin trong nhân dân.

Hình thành cơ chế xem xét, xử lý

Trong thời gian qua, BTV Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp của thành phố tăng cường tiếp nhận và xem xét, xử lý các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy chỉ đạo tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin qua đường dây nóng; ban hành Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu ý kiến góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; ban hành Quy chế về lấy ý kiến nhân dân thông qua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý về các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành… Tuy nhiên, kết quả khảo sát, đánh giá cho thấy còn có những thông tin phản ánh chậm được giải quyết, giải quyết kéo dài hoặc giải quyết không hiệu quả; có vụ việc có thể thấy rất rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức nhưng chưa được chỉ đạo xem xét, xử lý.

Từ thực tiễn đó, Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 10 (khóa X) xác định cần phải hình thành cơ chế cấp ủy các cấp chỉ đạo việc xem xét, xử lý tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật và chức trách công vụ, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện Kết luận Hội nghị Thành ủy, BTV Thành ủy giao Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy tham mưu, đề xuất và đến tháng 12-2017 BTV Thành ủy chính thức ban hành Quy định số 1374-QÐ/TU ngày 1-12-2017 về “Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước” (Quy định số 1374). Theo đó, các thông tin phản ánh có cơ sở để xem xét, giải quyết cần lấy từ 4 nguồn: ý kiến của cử tri; hoạt động giám sát của cơ quan dân cử; thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo (của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân) và thông tin phản ánh của báo chí.

Điểm nổi bật của Quy định số 1374 là hình thành cơ chế xem xét, xử lý liên ngành, liên thông, vừa chỉ đạo giải quyết các thông tin phản ánh, vừa xem xét trách nhiệm của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quan điểm thực hiện Quy định số 1374 là tất cả các thông tin phản ánh có cơ sở xác định cán bộ, công chức vi phạm chức trách, nhiệm vụ được giao, làm ảnh hưởng đến nhân dân thì đều phải được chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm. Như vậy, thông qua việc thực hiện Quy định số 1374 người dân có thể phản ánh trực tiếp đến cấp ủy, chính quyền các cấp và các thông tin này được tiếp nhận, xử lý theo quy trình chặt chẽ. Quy trình này bắt buộc các cơ quan phải giải quyết thỏa đáng các phản ánh, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Song song đó, phải xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm.

Theo Quy định số 1374 cấp ủy và bí thư cấp ủy chỉ đạo trực tiếp việc xử lý thông tin phản ánh và chịu sự giám sát của cấp ủy, UBKT cấp ủy cấp trên. Cụ thể, nếu có thông tin phản ánh từ 4 nguồn thuộc 5 nhóm hành vi vi phạm (về thực hiện chức trách, công vụ; về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; về công tác tổ chức - cán bộ; về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí) thì tập thể, cá nhân có liên quan phải chủ động thực hiện báo cáo giải trình sự việc và đề xuất hướng xử lý; bí thư cấp ủy và cấp ủy quản lý cán bộ, đảng viên đó phải trực tiếp chỉ đạo. Trường hợp, nếu từ nguồn thông tin phản ánh này phát hiện tập thể, cá nhân có sai phạm thì cấp ủy phải xem xét, xử lý trong 45 ngày làm việc và công khai kết quả xử lý. Trường hợp cấp ủy có thẩm quyền không chỉ đạo xử lý hoặc xử lý không nghiêm thì cấp ủy cấp trên sẽ trực tiếp chỉ đạo giải quyết thông tin phản ánh, đồng thời xem xét trách nhiệm của cấp ủy cấp dưới.

Quy định số 1374 một mặt quy định về quy trình để chỉ đạo giải quyết thông tin phản ánh, nêu rõ trách nhiệm của cấp ủy từng cấp là phải chủ động xử lý thông tin vụ việc liên quan đến cấp mình; mặt khác cấp trên sẽ giám sát việc xử lý đó, nhất là những vụ việc có dư luận phản ánh, thời gian giải quyết kéo dài.

Tập trung lãnh đạo triển khai Quy định số 1374, BTV Thành ủy chỉ đạo UBKT Thành ủy (cơ quan Thường trực tham mưu thực hiện Quy định số 1374) tham mưu thành lập Tổ công tác của BTV Thành ủy để chỉ đạo thực hiện Quy định số 1374, ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác 1374. Các tổ công tác 1374 có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy định số 1374 tại 66 tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy và các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 1374 hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và sơ kết năm 2018 trình Thành ủy. Tổ công tác 1374 của BTV Thành ủy duy trì việc họp định kỳ hằng tháng để xem xét, quyết định kiểm tra, giám sát đối với các vụ việc theo thẩm quyền hoặc những thông tin, dư luận nhân dân quan tâm. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy chỉ đạo thành lập Tổ công tác 1374 tại cấp mình, phân công đồng chí thường trực cấp ủy hoặc Chủ nhiệm UBKT cấp ủy là Tổ trưởng Tổ công tác...

Kết quả bước đầu

Qua 1 năm thực hiện Quy định số 1374, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo giải quyết 3.074/3.747 thông tin (đạt 82,03%); tổ chức 115 cuộc kiểm tra, 162 cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện Quy định số 1374. Qua chỉ đạo giải quyết thông tin phản ánh, đã xem xét, xử lý kỷ luật 97 đảng viên (khiển trách 56, cảnh cáo 33, cách chức 7 và khai trừ 1 đảng viên); xử lý kỷ luật về chính quyền đối với 142 cán bộ, công chức (khiển trách 63, kéo dài thời gian nâng bậc lương 10, cảnh cáo 40, cách chức 7, giáng cấp hoặc chuyển vị trí công tác 9, buộc thôi việc 13 trường hợp), có trường hợp chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong đó, Tổ công tác 1374 của BTV Thành ủy đã tiếp nhận 253 thông tin phản ánh từ 4 nguồn, bao gồm 41 thông tin từ ý kiến của cử tri; 51 thông tin từ hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử cấp thành phố (đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đại biểu HĐND thành phố); 135 thông tin từ phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các tổ chức chính trị - xã hội; 3 thông tin từ hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ thành phố và 23 thông tin phản ánh của cơ quan báo chí. Về nội dung phản ánh hành vi có dấu hiệu vi phạm, có 186 vụ việc về thực hiện chức trách, công vụ (73,51%); 5 vụ việc về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ (1,97%); 8 vụ việc về công tác tổ chức - cán bộ (3,16%); 49 vụ việc về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo (19,36%) và 5 vụ việc về tham nhũng, lãng phí (1,97%). Tổ công tác 1374 của BTV Thành ủy thành lập 13 đoàn giám sát làm việc trực tiếp với 13 tổ chức đảng có liên quan, chỉ đạo xử lý dứt điểm 24/34 thông tin (70,58%). Đối với 10 thông tin còn lại, Tổ công tác 1374 của BTV Thành ủy giao UBKT Thành ủy tiến hành thẩm tra, xác minh và thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan. Qua khảo sát thực tế, thẩm tra, xác minh thông tin phản ánh, UBKT Thành ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Quận ủy Thủ Đức, Đảng bộ Sở Xây dựng, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao; những thông tin còn lại đang khảo sát, thẩm tra, xác minh để xem xét xử lý.

Song song với việc chỉ đạo xem xét giải quyết nội dung thông tin phản ánh; xem xét, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trong đó, UBKT Thành ủy đã đề xuất BTV Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các sở, ngành, quận, huyện giải quyết một số vấn đề gây bức xúc trong dư luận như: quản lý, sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước và kết quả hoạt động kinh doanh, việc quản lý, sử dụng tài sản, về trật tự xây dựng; công tác cán bộ; việc thực hiện quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập. UBKT Thành ủy tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề về công tác kiểm tra tài chính đảng; về kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố; về công tác giải quyết tố cáo trong Đảng; về kê khai tài sản, thu nhập... Qua đó, đúc kết nhiều kinh nghiệm, cách làm hiệu quả và một số vấn đề cần lưu ý, giới thiệu một số nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm để cấp ủy các cấp lưu ý trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị mình.

Vừa qua, BTV Thành ủy đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 1374, đúc kết một số kinh nghiệm bước đầu, khen thưởng một số đơn vị đã triển khai thực hiện tốt như: Quận ủy Quận 8, Quận ủy Bình Tân, Huyện ủy Bình Chánh, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, Đảng ủy Sở Y tế, Báo Sài Gòn Giải Phóng… Trong năm 2019, dự kiến sẽ đưa vào vận hành phần mềm thực hiện Quy định số 1374, ban hành Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Quy định số 1374, tiến hành kiểm tra, giám sát một số đơn vị có nhiều thông tin phản ánh để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy định số 1374 từ cấp thành phố đến cấp cơ sở.

Có thể nhận thấy, sau hơn 1 năm thực hiện, Quy định số 1374 đã có sự lan tỏa, góp phần chuyển biến nhận thức của cấp ủy các cấp trong chỉ đạo giải quyết thông tin phản ánh. Nhiều vụ việc, nhiều trường hợp qua các nguồn thông tin phản ánh đã được chỉ đạo xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý. Một số vụ việc có đơn, thư phản ánh, tố cáo kéo dài đã được chỉ đạo xử lý; một số vụ việc “nóng” mới đây do báo chí phản ánh đã được cấp ủy các đơn vị chỉ đạo làm rõ, sớm công khai kết quả xử lý, tạo niềm tin trong nhân dân.

Một số kinh nghiệm

Một là, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy cần tăng cường trách nhiệm, rà soát, chỉ đạo xem xét, xử lý các vụ việc tồn đọng, kéo dài, chậm giải quyết, giải quyết không có hiệu quả tại địa phương, đơn vị mình. Những vụ việc xảy ra trên địa bàn nhưng vượt quá thẩm quyền và phạm vi của đơn vị, người đứng đầu phải chủ động kiến nghị các cơ quan liên quan cùng phối hợp giải quyết; đồng thời, báo cáo cấp ủy cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. Kiên quyết không để kéo dài việc xử lý.

Hai là, khi các tập thể, cá nhân có đủ cơ sở để xác định là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì cấp ủy chỉ đạo xem xét, xử lý về Đảng, chính quyền trong thời gian không quá 45 ngày làm việc theo Quy định số 1374.

Ba là, Tổ công tác 1374 của đơn vị chủ động tham mưu, giúp cấp ủy kiểm tra, xác minh tính xác thực của thông tin phản ánh, đề xuất kịp thời phương pháp giải quyết nội dung thông tin phản ánh.

Bốn là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối các cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo để có thông tin thống nhất, không trùng thông tin giữa các cơ quan cung cấp thông tin.


NGUYỄN VĂN HIẾU
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
Chiều ngày 27-3, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ (Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Dương Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: