Cán bộ tổ chức với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp ( 30/04/2020)

      

Cứ đến mỗi kỳ đại hội đảng bộ các cấp là cán bộ, đảng viên và nhân dân lại mong mỏi, chờ đợi những chủ trương, đường lối, biện pháp lãnh đạo của Đảng nhiệm kỳ tới có gì đổi mới về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, nhất là nhân sự cấp ủy. Có người nói, thành công của đại hội là thành công của công tác tổ chức, nói như vậy để thấy vai trò quan trọng của công tác tổ chức trong việc tiến hành đại hội. Đại hội đảng bộ các cấp là công việc chung của Đảng, có sự đóng góp tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, là sự chuẩn bị công phu của cấp ủy các cấp từ việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên hiểu mục đích yêu cầu nội dung, các bước tiến hành, chuẩn bị văn kiện, nhân sự đến tiến hành đại hội, trong đó công tác xây dựng Đảng là một trong những nội dung quan trọng. Trong các văn kiện của đại hội thì báo cáo chính trị là quan trọng nhất, đó là sản phẩm kết tinh trí tuệ của cả đảng bộ đánh giá đúng đắn về sự lãnh đạo của Đảng trong cả nhiệm kỳ, trong đó có đánh giá kết quả, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới trên tất cả các lĩnh vực... Cấp ủy các cấp phải thành lập các tiểu ban, lựa chọn những cán bộ, chuyên viên giỏi tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Còn nhớ vào năm 1995, lúc đó tôi là Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình, còn gần một năm nữa mới đến đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 1996-2001, vậy mà không khí làm việc của Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhộn nhịp hẳn lên bởi các công việc chuẩn bị cho đại hội. Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch cụ thể hằng tháng, tiến hành giao ban với các ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và chuẩn bị báo cáo của Ban về tổng kết công tác xây dựng Đảng cả nhiệm kỳ để báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy và Tiểu ban văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Các phòng chuyên môn của Ban khẩn trương tổng hợp số liệu, đi cơ sở nắm tình hình, xây dựng báo cáo. Ngày đó, phương tiện thông tin liên lạc chưa thông suốt như hiện nay, chỉ cần sai sót hoặc nhầm lẫn số liệu là phải đi xuống huyện và cơ sở để nắm lại tình hình, có khi mất cả tuần. Cuối năm 1995, chúng tôi đã xây dựng xong báo cáo dự thảo của Ban về tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ. Báo cáo gồm những nội dung chính về công tác cán bộ, về cơ sở đảng, đảng viên; nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, những kinh nghiệm rút ra và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến: Đây là báo cáo quan trọng góp phần xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Vì vậy tư liệu, số liệu phải chính xác, đánh giá, nhận xét phải đúng thực tế và phải đề xuất được những chủ trương, biện pháp trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ tới. Tôi nhớ nhất chi tiết dự thảo Báo cáo ghi: Đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh chiếm tỷ lệ cao (75%). Thế nhưng phần đánh giá hạn chế, yếu kém có nhận xét: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều TCCSĐ còn yếu kém. Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức phải nghiên cứu đánh giá cho sát, đúng. Tiếp thu ý kiến, Ban Tổ chức mở một đợt nghiên cứu, khảo sát, đánh giá lại. Sau khi rà soát thấy việc đánh giá phân loại tổ chức đảng ở cơ sở tiến hành chưa chặt chẽ, thiếu nghiêm túc, nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý. Nhiều xã kinh tế chậm phát triển, cán bộ vi phạm khuyết điểm, thiếu sót, nội bộ thiếu đoàn kết, nhất trí, nhân dân khiếu kiện nhiều, nhưng khi xếp loại vẫn đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”. Sau khi rà soát, Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định rõ tình trạng là có nhiều TCCSĐ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu còn yếu.

Đúng như vậy, chỉ sau đại hội đảng bộ các cấp một thời gian rất ngắn, đầu năm 1997 có tới hơn 150/286 xã ở tỉnh Thái Bình đã xảy ra khiếu kiện đông người gây mất ổn định tình hình trong tỉnh. Nội dung tập trung vào những vấn đề quản lý tài chính, ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, không công khai các khoản đóng góp của nhân dân; nhân dân đòi phải xử lý số cán bộ xã, cán bộ hợp tác xã tham ô, tham nhũng. Tỉnh ủy phải tập trung chỉ đạo bằng nhiều biện pháp về tư tưởng chính trị, thanh tra, kiểm tra, xử lý cán bộ vi phạm khuyết điểm... Sau gần 2 năm, tình hình mới được ổn định.

Cùng với xây dựng TCCSĐ, công tác cán bộ, đảng viên là những vấn đề hết sức quan trọng để có nhận xét, đánh giá đúng, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới với những chủ trương và biện pháp chỉ đạo chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tôi còn nhớ trong báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nêu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác quản lý đảng viên được chỉ đạo tích cực và chặt chẽ. Nhìn chung, trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Thảo luận trong nội bộ Ban, nhiều ý kiến cho rằng đánh giá còn chủ quan, cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Thực tế chỉ sau đó một năm (năm 1997) tình hình mất ổn định diễn ra trên diện rộng. Tỉnh ủy chỉ đạo tất cả các đơn vị, địa phương phải rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, tiến hành thanh tra, kiểm tra. Sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra, gần 1.700 cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm thời kỳ đó được chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm dân chủ trong Đảng và trong xã hội, được nhân dân đồng tình, ủng hộ đã góp phần quan trọng ổn định lại tình hình trong tỉnh.

Nhắc lại những vấn đề trên để nhấn mạnh việc đánh giá công tác xây dựng Đảng đúng thực chất có vai trò quan trọng để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp. Cán bộ tổ chức phải là người tham mưu giúp cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, phải đánh giá đúng tình hình, trung thực, khách quan, xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới để góp phần xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhiệm vụ của ban tổ chức cấp ủy các cấp rất nặng nề, ngoài những công việc thường xuyên, ban tổ chức phải tham mưu giúp cấp ủy các cấp hướng dẫn nội dung, quy trình tiến hành đại hội, tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng báo cáo chính trị (phần về công tác xây dựng Đảng) để trình đại hội. Nhiều nội dung phải làm nhưng những vấn đề trọng tâm người cán bộ tổ chức cần tập trung giúp cấp ủy chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp là:

Tập trung nghiên cứu và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng để tham mưu giúp cấp ủy xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của cấp mình nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới, tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: công tác cán bộ, xây dựng TCCSĐ và đảng viên.

Về công tác cán bộ, tập trung vào vấn đề đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp, đội ngũ cán bộ là cấp ủy viên. Đề xuất những biện pháp chống tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chạy chức, chạy quyền, thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Đánh giá đội ngũ cấp ủy nhiệm kỳ qua, phương án và quy trình lựa chọn nhân sự cấp ủy khóa tới.

Về xây dựng TCCSĐ: Đi sâu tổng kết vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, đánh giá, phân loại TCCSĐ, xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, xây dựng và thực hiện nghị quyết của Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, xây dựng và thực hiện quy chế của tổ chức đảng, bảo đảm đoàn kết nội bộ, đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.

Công tác đảng viên cần tập trung vào vấn đề quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện nhiệm vụ công tác được phân công, quản lý đảng viên trong tình hình hiện nay. Phân tích, đánh giá đúng chất lượng đảng viên; thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội  XIII của Đảng là sự kiện lớn, quan trọng của Đảng và đất nước ta, đòi hỏi các cấp, các ngành cần đóng góp tích cực vào công tác chuẩn bị để đại hội thành công. Hy vọng rằng, mỗi cán bộ tổ chức với chức năng, nhiệm vụ được giao sẽ mang hết trí tuệ, tâm huyết đóng góp tích cực vào thành công của đại hội.


NGUYỄN HỒNG CHƯƠNG
Cảnh sát biển nói riêng và Quân đội nói chung là lực lượng vũ trang vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là lực lượng nòng cốt chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc mà còn là lực lượng nòng cốt bảo vệ chế độ, cuộc sống an bình cho nhân dân. Tham nhũng làm suy yếu lực lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến an nguy của đất nước. Cần có nhiều giải pháp đồng bộ và thực hiện quyết liệt mới có hiệu quả, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: