Thái Nguyên: Nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ( 21/09/2020)

       

Xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thời gian qua Thái Nguyên đã chú trọng xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, nhất là Kết luận số 37-KL/TW ngày 2-2-2009 của BCH Trung ương về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020”, những năm qua BTV Tỉnh ủy Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, khoa học trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; từng bước tạo được chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng trưởng thành cả về năng lực và phẩm chất, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, có cơ cấu ngày càng hợp lý, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhiều cán bộ có tư duy đổi mới, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và khả năng vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, được nhân dân tín nhiệm, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được các cấp ủy đặc biệt quan tâm. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hằng năm được xây dựng thống nhất trong toàn tỉnh theo hướng gắn với yêu cầu sử dụng và công tác quy hoạch cán bộ. Tỉnh đã tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị (LLCT). Thông qua công tác rà soát quy hoạch hằng năm, cấp ủy các cấp luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, LLCT. Tỉnh đã chủ động phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở các lớp cao cấp LLCT, cử cán bộ đi học theo Đề án 165 của Trung ương. Trong 3 năm (2016-2019), cấp ủy các cấp đã cử 10.241 cán bộ tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn và LLCT (trong đó cấp tỉnh là 2.690 cán bộ, cấp huyện là 4.344 cán bộ, cấp xã là 3.207 cán bộ), đồng thời tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể, chính quyền, quản lý nhà nước cho 39.992 cán bộ (trong đó có cấp tỉnh là 5.635 cán bộ, cấp huyện là 10.035 cán bộ và cấp xã là 24.322 cán bộ).

Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Huyện ủy Định Hóa đã xây dựng và triển khai Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huyện Định Hóa, giai đoạn 2016-2020” với các nhiệm vụ cụ thể về rà soát quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; bố trí sử dụng, điều động và luân chuyển cán bộ. Sau 4 năm thực hiện Đề án, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Huyện ủy Định Hóa đã thành lập Tổ thẩm định quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, thành viên là trưởng các ban xây dựng đảng và Văn phòng Huyện ủy. Nhân sự quy hoạch lấy từ nguồn tại chỗ; các xã, thị trấn chủ động đưa vào quy hoạch những cán bộ, công chức bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và LLCT. Trên cơ sở quy hoạch đã đưa cán bộ đi đào tạo và bồi dưỡng. Theo đó, từ năm 2016 đến nay Huyện ủy Định Hóa đã cử 16 đồng chí đi học thạc sĩ; 19 đồng chí đi học cử nhân chính trị hoặc cao cấp LLCT; 89 đồng chí học trung cấp LLCT. Đồng thời phối hợp mở 2 lớp trung cấp LLCT tại huyện cho 188 học viên; 1 lớp kỹ năng mềm cho cán bộ quản lý cấp huyện và lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn.

Điều động, luân chuyển cán bộ có hiệu quả

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội; có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh (đạt bình quân 11,1%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra). Ðể đạt được kết quả đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Thái Nguyên phải đổi mới tư duy, năng động, dám nghĩ, dám làm. Tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ, từ thu hút đầu tư đến mở rộng quy hoạch, cải cách hành chính, xây dựng nếp sống văn minh đô thị… Tỉnh ủy đã coi trọng và triển khai có hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ, nhằm phát huy cao nhất năng lực, sở trường mỗi cán bộ. Hầu hết các đồng chí lãnh đạo chủ chốt xã, phường đều là cán bộ luân chuyển. Cán bộ luân chuyển về cơ sở luôn được chọn lựa kỹ, là những đồng chí có trình độ, năng lực, nhiệt huyết, đam mê cống hiến. Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã đã phát huy được tính sáng tạo, chủ động, góp phần quan trọng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, tỉnh đã điều động, luân chuyển 16 trường hợp cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Trong đó, luân chuyển từ tỉnh về huyện 3 đồng chí; luân chuyển từ huyện lên tỉnh 3 đồng chí; từ ngành này sang ngành khác 10 đồng chí. Đối với cấp huyện, điều động, luân chuyển 122 trường hợp. Tất cả 9/9 huyện, thành, thị đều có cán bộ luân chuyển về xã với 47 trường hợp, đạt tỷ lệ 26,1% (theo Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 20-6-2016 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2016-2020, mục tiêu là phấn đấu có trên 20% số xã, phường, thị trấn có cán bộ luân chuyển về), riêng TP. Thái Nguyên đạt 47%. Luân chuyển từ xã về huyện có 6/9 địa phương thực hiện với 17 trường hợp, trong đó 4 trường hợp giữ chức vụ cao hơn, 13 trường hợp giữ chức vụ tương đương. Luân chuyển từ phòng, ban này sang phòng, ban khác có 7/9 huyện, thành, thị thực hiện với 54 trường hợp, trong đó 19 trường hợp giữ chức vụ cao hơn, còn lại là tương đương. Luân chuyển cán bộ từ xã này sang xã khác hiện có TP. Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ thực hiện với 4 trường hợp. Thực hiện chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện không là người địa phương, đến thời điểm này Thái Nguyên có 6/9 bí thư cấp ủy, 3/9 chủ tịch UBND cấp huyện không là người địa phương.

Một trong những yêu cầu của công tác luân chuyển cán bộ được đề cập trong Kế hoạch số 11-KH/TU là phải bảo đảm tính toàn diện, đa chiều, công khai, dân chủ, ổn định và phát triển; khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, khuynh hướng cục bộ, khép kín. Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc đã cụ thể hóa bằng nhiều kế hoạch, bảo đảm việc luân chuyển, điều động gắn với sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị, địa phương. TP. Thái Nguyên là đơn vị thực hiện tốt công tác này. BTV Thành ủy đã xây dựng kế hoạch theo hướng luân chuyển “dọc” cán bộ từ thành phố xuống phường, xã; luân chuyển cán bộ từ phường, xã lên thành phố; luân chuyển “ngang” giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể và luân chuyển từ phường, xã này sang đảm nhận, giữ chức vụ chủ chốt phường, xã khác (nhiệm kỳ trước chưa thực hiện được). Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 79 cán bộ được luân chuyển (tăng 15 người so với nhiệm kỳ trước).

Các đồng chí cán bộ khi luân chuyển về cơ sở đã nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với đội ngũ cán bộ ở địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ xã, phường và được cán bộ, đảng viên, nhân dân tín nhiệm.

Công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ của Thái Nguyên thời gian qua đã tạo sự chuyển biến tích cực, tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tỉnh đã từng bước khắc phục được tình trạng khép kín, cục bộ địa phương trong bố trí các chức danh chủ chốt cấp xã.

Một số nhiệm vụ thời gian tới

Yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế đã và đang đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao năng lực, đồng thời giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tạo được sức “đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng thực hiện “diễn biến hòa bình” và những cám dỗ do mặt trái của nền kinh tế thị trường mang lại. Để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng được yêu cầu và sự kỳ vọng của nhân dân trong tỉnh, thời gian tới BTV Tỉnh ủy xác định mục tiêu và một số nhiệm vụ, giải pháp:

Một là phát huy truyền thống lịch sử, cách mạng của “Thủ đô kháng chiến”, truyền thống đoàn kết của Đảng bộ tỉnh, tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp được nêu trong các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ, Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 (khóa XII); bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng về công tác cán bộ với nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác tổ chức - cán bộ.

Hai là tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý để làm căn cứ phân loại cán bộ bảo đảm nền nếp, thực chất, khách quan hơn, gắn với việc lấy phiếu tín nhiệm các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; trên cơ sở đó các cấp, các ngành tiến hành xây dựng tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ theo phân cấp quản lý cho phù hợp với định lượng cụ thể của từng chức danh, qua đó nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ.

Ba là triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt gắn với thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thường xuyên rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ đã qua thực tiễn nhưng không có triển vọng phát triển; phát hiện, bổ sung những cán bộ có triển vọng vào quy hoạch; quan tâm quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ khoa học - kỹ thuật có năng lực, trình độ.

Bốn là tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở; bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị; quan tâm cử cán bộ đi đào tạo trên đại học ở các ngành, lĩnh vực tỉnh có nhu cầu; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ LLCT, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và quản lý nhà nước để bảo đảm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo quy định.

Năm là đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực tiễn cho cán bộ; kết hợp chặt chẽ giữa luân chuyển cán bộ với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ và nhân sự HĐND, UBND các cấp. Chỉ đạo chặt chẽ sự phối hợp giữa mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền để làm tốt công tác quản lý, giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm của nhân dân đối với cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Sáu là kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để xây dựng hình ảnh người cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần dân, sát dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, gắn với chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy.
Ngô Khiêm
Các bài trước
Tác giả : ThS. ĐỖ Xuân Trường Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - TS. Đỗ Khánh Chi Đại học Phenikaa. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : TS. Nguyễn ngọc ánh - Viện Xây dựng Đảng. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : ***. Đăng ngày: 21/09/2020
Các bài tiếp
Tác giả : MAI ANH. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : ĐINH THÀNH. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : Thanh Xuân. Đăng ngày: 21/09/2020
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: