Bình Thuận đổi mới công tác đánh giá cán bộ ( 21/09/2020)


Nhiệm kỳ 2015-2020 đánh dấu bước chuyển với nhiều đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở Bình Thuận, nhất là cán bộ thuộc diện BTV quản lý. Việc thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm điểm và khắc phục hạn chế sau kiểm điểm, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao làm thước đo chủ yếu đã giúp cho đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm ở Bình Thuận thực chất hơn.

Quy trình chặt chẽ

Thực hiện Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị “Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”, năm 2017 BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ.

 Đối với cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, việc đánh giá, xếp loại được thực hiện theo quy trình 5 bước. Bước 1: Trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ của địa phương, đơn vị và tài liệu liên quan, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu dự thảo và lấy ý kiến đóng góp từ các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Sở Nội vụ về văn bản nhận xét của BTV Tỉnh ủy (lần 1) đối với từng cá nhân. Bước 2: Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị vào dự thảo văn bản nhận xét của BTV Tỉnh ủy (lần 2); lấy ý kiến của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy vào dự thảo. Bước 3: Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy vào dự thảo văn bản nhận xét của BTV Tỉnh ủy (lần 3); gửi văn bản dự thảo đến các đồng chí được nhận xét, đánh giá. Bước 4: Ban Tổ chức Tỉnh ủy gặp, trao đổi với các đồng chí được nhận xét, đánh giá có ý kiến về những nội dung chưa sát hợp và hoàn chỉnh dự thảo văn bản (lần 4). 2 Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ký ban hành văn bản Kết luận nhận xét, đánh giá cán bộ.

Tài liệu phục vụ nhận xét cán bộ gồm 7 loại: (1) Bản tự kiểm điểm, phân loại của cá nhân; (2) Kết luận nhận xét, phân loại của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với cá nhân được kiểm điểm; (3) Biên bản họp kiểm điểm của cơ quan, đơn vị; (4) Báo cáo kiểm điểm việc chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm của tập thể lãnh đạo đơn vị, địa phương; (5) Các báo cáo, kết luận nội dung làm việc, thanh tra, kiểm tra, giám sát trong năm của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh... đối với cơ quan, đơn vị, địa phương; (6) Các văn bản nhắc nhở, phê bình (nếu có) của lãnh đạo tỉnh đối với tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; (7) Kết quả giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo và vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm, báo chí đăng tải (nếu có).

Rõ thẩm quyền, trách nhiệm 

BTV Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện đánh giá cán bộ theo nguyên tắc cấp trên đánh giá cấp dưới, người đứng đầu đánh giá những người thuộc quyền quản lý; cấp trên trực tiếp đánh giá người đứng đấu cấp dưới; bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định, chịu trách nhiệm về kết quả (nội dung) đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền.

BTV Tỉnh ủy quy định cụ thể về phân cấp đánh giá cán bộ. Theo đó, BTV Tỉnh ủy nhận xét đối với các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng các ban HĐND tỉnh; giám đốc các sở, ngành và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; trưởng, phó các ban đảng của Tỉnh ủy và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Chủ tịch Hội Nhà báo, Chủ tịch Hội Văn học - nghệ thuật, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật tỉnh; bí thư, phó bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND cấp huyện; cán bộ quy hoạch chức danh Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhận xét đối với cán bộ là phó giám đốc các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Liên minh các hợp tác xã tỉnh; phó chủ tịch UBND cấp huyện.

Đảng đoàn HĐND tỉnh nhận xét đối với cán bộ là phó trưởng ban chuyên trách HĐND tỉnh; Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá cán bộ giữ chức danh trưởng ban, phó trưởng ban không chuyên trách HĐND tỉnh.

Rõ nội dung đánh giá

BTV Tỉnh ủy xác định nội dung đánh giá cán bộ trên các mặt như: kết quả chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm trong công tác; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao... Trong đó, cụ thể hóa các nội dung đánh giá: năng lực nghiên cứu, tiếp thu, khả năng lãnh đạo, vận dụng, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khả năng tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành; khả năng đề xuất các giải pháp đột phá. Năng lực dự báo, xử lý tình huống phức tạp trong phạm vi phụ trách; năng lực hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác của địa phương, ngành, lĩnh vực; kết quả, chất lượng tham mưu về lĩnh vực phụ trách, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi được phân công; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Để đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, ngay từ đầu năm BTV Tỉnh ủy và UBND tỉnh thực hiện nền nếp việc giao nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. BTV Tỉnh ủy thành lập Tổ chỉ đạo của Tỉnh ủy thực hiện công tác theo dõi việc kiểm điểm, phân loại đối với các cơ quan, đơn vị địa phương và trực tiếp dự kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo được giới thiệu kiểm điểm sâu. Đồng thời, giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho BTV Tỉnh ủy gợi ý nội dung kiểm điểm sâu đối với một số tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo (có vấn đề dư luận quan tâm).

Năm 2018, 128 cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý được đánh giá, xếp loại; trong đó 7 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (5,46%), 104 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ (81,25%) và 17 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ (13,21%). Năm 2019, có 134/134 đồng chí cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý được đánh giá, xếp loại; trong đó 11 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (8,20%), 117 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ (87,31%), 4 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ (2,98%) và 2 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ (1,49%).

Với việc đổi mới cả về nội dung và phương pháp, công tác đánh giá cán bộ của Bình Thuận bảo đảm tính khách quan, chặt chẽ, sát người, sát việc hơn. Điểm nổi bật là, tất cả các khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể đều xác định rõ người chịu trách nhiệm, làm rõ trách nhiệm cá nhân của từng thành viên lãnh đạo. Đối với những tập thể được BTV Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm sâu, nếu có khuyết điểm, người đứng đầu địa phương, đơn vị và cá nhân có liên quan đều bị xem xét hạ bậc xếp loại, không được khen thưởng ở tất cả các hình thức. Qua đó, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm đã góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của cán bộ.

Lấy phiếu tín nhiệm

Năm 2018, Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện hiện việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu với BTV Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 25-12-2018 và Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 28-12-2018 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của BCH Đảng bộ tỉnh đối với các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đồng thời có Công văn số 2801-CV/BTCTU ngày 7-1-2019 hướng dẫn các tổ chức, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 356/356 cán bộ cho thấy, việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ được các cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc; tiến hành đúng đối tượng, thời gian, nội dung, quy trình, hướng dẫn của Trung ương và của BTV Tỉnh ủy, được dư luận đánh giá cao. Hầu hết cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý được tín nhiệm cao; số ít cán bộ có phiếu tín nhiệm thấp do năng lực, uy tín thấp. Qua báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét đề xuất hướng xử lý đối với một trường hợp có phiếu tín nhiệm thấp.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Qua đó, các cán bộ lãnh đạo, quản lý tự soi, tự sửa, phấn đấu, nỗ lực hơn.

Một số kinh nghiệm

Thực tiễn công tác đánh giá cán bộ ở Bình Thuận rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tập trung quán triệt để các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tầm quan trọng và tác dụng tích cực của việc đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Trong đó, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể; giao trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị cho từng cấp ủy, tổ chức, cá nhân trong nhận xét, đánh giá cán bộ.

Hai là, BTV Tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quản lý, theo dõi kế hoạch công tác lãnh đạo và nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Hằng năm, các cấp ủy phải căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Đồng thời, trong quá trình thực hiện phải kiểm tra, đôn đốc thường xuyên.

Ba là, các cấp ủy, chi bộ có kế hoạch phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên cụ thể, sát hợp, ghi biên bản, vào sổ phân công đảng viên. Hằng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công; coi đây là căn cứ để đánh giá, phân loại cả năm.

Bốn là, tiến hành sâu, kỹ việc kiểm điểm của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; chú trọng việc lấy ý kiến góp ý phê bình của các đảng viên trong chi bộ. Trong kiểm điểm cần gợi ý làm rõ về những vấn đề dư luận quan tâm; khắc phục tình trạng làm lướt, làm nhanh, nể nang, né tránh, dĩ hoà vi quý, chạy theo thành tích.

Năm là, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, TCCSĐ phải gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; gắn với công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị. BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, quản lý và giám sát cán bộ; kịp thời uốn nắn những lệch lạc, sai trái của đội ngũ cán bộ và xử lý nghiêm các sai phạm
ĐINH THÀNH
Các bài trước
Tác giả : Thanh Xuân. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : Ngô Khiêm. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : ThS. ĐỖ Xuân Trường Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - TS. Đỗ Khánh Chi Đại học Phenikaa. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : TS. Nguyễn ngọc ánh - Viện Xây dựng Đảng. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : ***. Đăng ngày: 21/09/2020
Các bài tiếp
Tác giả : MAI ANH. Đăng ngày: 21/09/2020
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: