Yên Bái tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số ( 21/09/2020)

                      

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của BCH Trung ương khóa XII, BTV Tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành và thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 8-8-2018 về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”. Với nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, Đề án số 11-ĐA/TU bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ của tỉnh.

Cẩn trọng, khoa học trong xây dựng Đề án

Xác định xây dựng và tạo nguồn cán bộ, nhất là từ đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) là nhiệm vụ quan trọng, một trong những khâu đột phá của công tác cán bộ trong thời gian tới, BTV Tỉnh ủy Yên Bái đã thành lập Tổ Biên soạn và Bộ phận giúp việc Tổ Biên soạn, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy là Cơ quan thường trực giúp Tỉnh ủy triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” (sau đây gọi tắt là Đề án số 11).

Trong quá trình xây dựng Đề án, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ và công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS; phân tích nguyên nhân, đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời gian tới. Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều hội nghị xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án của các cấp, xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, nhất là lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng thời, tổ chức hội thảo xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án của các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Trên cơ sở tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp, Tổ Biên soạn tiếp tục trình xin ý kiến của Thường trực, BTV, BCH và sau khi đạt được sự thống nhất cao, ngày 8-8-2018 Đề án số 11-ĐA/TU được ban hành.

Làm tốt khâu tuyển chọn

Ngay sau khi có Đề án, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 14-8-2018 để thực hiện trong năm 2018, trọng tâm là công tác tuyển chọn cán bộ tham gia Đề án. Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Đề án được coi trọng; các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt nội dung Đề án đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn được những cán bộ có tố chất, triển vọng phát triển, BTV Tỉnh ủy thành lập Hội đồng sơ tuyển, Hội đồng sát hạch, tuyển chọn cán bộ tham gia Đề án. Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU ngày 28-8-2018 về việc tuyển chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Đề án năm 2018. Trong đó, quy định rõ đối tượng, độ tuổi (cán bộ trẻ dưới 35 tuổi, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số từ 35 tuổi đến dưới 45 tuổi), phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình tuyển chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Đề án. Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Đề án bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình.

Sau giới thiệu lần đầu đạt trên 3.000 cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người DTTS, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tuyển chọn gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy gần 400 hồ sơ. Căn cứ chuyên ngành đào tạo của cán bộ được giới thiệu, Hội đồng sơ tuyển đã phân loại hồ sơ của 3 đối tượng cán bộ theo 7 lĩnh vực gồm: kinh tế - tài chính, nông - lâm nghiệp, kỹ thuật, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, nội chính; ban hành 3 bộ tiêu chí sơ tuyển ứng với 3 đối tượng cán bộ. Căn cứ quy trình sơ tuyển và bộ tiêu chí, Hội đồng sơ tuyển đã lựa chọn và trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định 240 đồng chí đủ điều kiện để tham gia sát hạch vào Đề án.

BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức sát hạch; thành lập Bộ phận giúp việc và các ban giúp Hội đồng triển khai sát hạch với 2 hình thức: Thi viết bài kiến thức chung và thi thuyết trình. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy trực tiếp thực hiện sát hạch phần thi thuyết trình. Căn cứ kết quả tổng điểm đạt được trong 2 phần thi của từng cán bộ ở các lĩnh vực (theo thứ tự từ cao xuống thấp) để lựa chọn cán bộ tham gia Đề án bảo đảm số lượng, cơ cấu ngành, lĩnh vực. Hội đồng sát hạch đã trình BTV Tỉnh ủy xem xét, quyết định phê duyệt 150 cán bộ tham gia Đề án, trong đó có 60 cán bộ trẻ; 45 cán bộ nữ; 45 cán bộ người DTTS.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng

Để triển khai Đề án một cách bài bản, có chất lượng, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 122-KH/TU về thực hiện Đề án trong năm 2019; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý cho 150 cán bộ đã được phê duyệt. Trong đó, 1 lớp dành cho cán bộ trẻ, thời gian 3 tháng với 60 chuyên đề; 1 lớp dành cho cán bộ nữ và cán bộ người DTTS, thời gian 2 tháng với 45 chuyên đề. Nội dung chương trình bồi dưỡng được thiết kế theo 2 phần: Lý luận và kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý (về các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị...) kết hợp nghiên cứu thực tế để liên hệ, vận dụng lý luận vào thực tiễn. Người truyền đạt là các giảng viên cao cấp, chuyên gia đầu ngành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các đồng chí trong Thường trực, BTV Tỉnh ủy cũng trực tiếp tham gia giảng dạy trong 7 ngày với 10 chuyên đề, gồm những nội dung cơ bản về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái. Học viên được đánh giá hoàn tất chương trình bồi dưỡng khi hoàn thành 2 bài tiểu luận và 1 đề án tốt nghiệp. Riêng lớp cán bộ trẻ phải bảo vệ đề án trước Hội đồng đánh giá đề án tốt nghiệp (Hội đồng gồm các đồng chí là lãnh đạo, giảng viên của Học viện và Ủy viên BTV Tỉnh ủy).

Tiếp đó, cán bộ trẻ tham gia Đề án (gồm 54 đồng chí) được bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý tại Trường Đảng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trong 15 ngày. Qua đó, cán bộ được lĩnh hội thêm nhiều kiến thức bổ ích, nâng tầm tư duy để tiếp tục thực hiện các nội dung tiếp theo bảo đảm hiệu quả. 124 đồng chí trong Đề án đã được cử tham gia 4 lớp tập huấn kỹ năng quản trị tại Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam (Hải Phòng), được tham dự một số kỳ họp của BTV cấp ủy cấp huyện, cấp tỉnh.

Cụ thể hóa các khâu trong công tác cán bộ như quản lý, quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đề án, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quy định 22-QĐ/TU ngày 11-5-2019, xác định rõ trách nhiệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Đề án cũng như quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ tham gia Đề án. Do vậy, các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện tốt hơn, cán bộ tham gia Đề án có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu từng bước hoàn thiện, đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh. Bên cạnh đó, BTV Tỉnh ủy tiến hành rà soát, lựa chọn một số cán bộ (khoảng 18% cán bộ trẻ, 7% cán bộ nữ và cán bộ người DTTS) tham gia Đề án có năng lực để tăng cường, biệt phái, tập sự lãnh đạo về các cơ quan, đơn vị, địa phương cấp huyện, cấp xã ngay trong năm 2019. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái 17 đồng chí (có 2 đồng chí được bổ nhiệm chức danh diện BTV Tỉnh uỷ quản lý), 51 đồng chí trong quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh. Thời gian tới tỉnh tiếp tục luân chuyển, điều động, biệt phái 20 đồng chí.

Định hướng trong thời gian tới

Giai đoạn 2020-2025, Tỉnh ủy Yên Bái đặt mục tiêu: Phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) giữ các chức danh thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đạt từ 10% trở lên trong tổng số cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý, tham gia cấp ủy cấp tỉnh đạt từ 12% trở lên; tỷ lệ cán bộ nữ giữ các chức danh thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đạt từ 20% trở lên, tham gia cấp ủy cấp tỉnh đạt từ 15% trở lên; có cán bộ nữ tham gia BTV Tỉnh ủy; tỷ lệ cán bộ người DTTS giữ các chức danh thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đạt từ 20% trở lên; tham gia cấp ủy cấp tỉnh đạt từ 15% trở lên, có cán bộ người DTTS tham gia BTV Tỉnh ủy. Các tỷ lệ này sẽ tăng dần ở các giai đoạn tiếp theo.

Để đạt các mục tiêu trên gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án số 11, Tỉnh ủy Yên Bái chú trọng thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và BTV Tỉnh ủy về các khâu trong công tác cán bộ đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS tham gia Đề án số 11 từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí, sử dụng… Bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ, liên thông giữa các cấp, các ngành; thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý thống nhất đội ngũ cán bộ.

 Hai là, tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng, mời chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm về xây dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp giảng dạy. Đẩy mạnh liên kết với một số tập đoàn kinh tế lớn hỗ trợ tổ chức các chương trình thực tế, học tập về kỹ năng quản trị doanh nghiệp đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người DTTS tham gia Đề án.

Ba là, tiếp tục lựa chọn một số cán bộ của Đề án để điều động, biệt phái, tăng cường, tập sự giữ chức vụ lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn cấp huyện, lãnh đạo chủ chốt cấp xã nhằm rèn luyện, thử thách qua thực tiễn. Tạo điều kiện để cán bộ của Đề án được tham dự các hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, một số cuộc họp của cấp ủy các cấp, các kỳ họp HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.

Bốn là, thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc ở các trường có uy tín trong nước, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở nước ngoài… để tuyển chọn, bổ sung biên chế, phân công về các sở, ngành, địa phương, sau 2 năm công tác sẽ xem xét, đánh giá và tuyển chọn, bổ sung vào Đề án, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh
MAI ANH
Các bài trước
Tác giả : ĐINH THÀNH. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : Thanh Xuân. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : Ngô Khiêm. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : ThS. ĐỖ Xuân Trường Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - TS. Đỗ Khánh Chi Đại học Phenikaa. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : TS. Nguyễn ngọc ánh - Viện Xây dựng Đảng. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : ***. Đăng ngày: 21/09/2020
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: