Hà Tĩnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp ( 21/09/2020)

             

Nắm bắt chính xác tình hình cơ sở sẽ góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp. Bởi vậy, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời kiểm tra các điều kiện bảo đảm thắng lợi đại hội đảng bộ các cấp.

Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở

Để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, từ năm 2019 Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức quán triệt các quy định của Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp huyện, cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT ) Tỉnh ủy. Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kết hợp quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; UBKT các cấp tập trung theo dõi, giám sát, nắm chắc tình hình các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, qua đó kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là đối với cấp uỷ viên, cán bộ quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá tới.

Với trọng tâm là kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, BTV và cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Trong đó, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm; quản lý, sử dụng ngân sách; việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm tra tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt đi sâu kiểm tra các vấn đề khó khăn, phức tạp như: giải quyết đơn thư khiếu nại còn tồn đọng; công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhất là các xã sau sáp nhập; tình hình tôn giáo, an ninh trật tự; chế độ, chính sách, an sinh xã hội; giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là ở những địa phương có vướng mắc về tình hình nhân sự, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, cán bộ chủ trì thiếu uy tín… BTV Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn giám sát để kiểm tra, rà soát, nắm tình hình công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tại 17/17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. UBKT Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành viên UBKT, chuyên viên theo dõi địa bàn, lĩnh vực tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng. UBKT các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề theo kế hoạch. Nội dung kiểm tra, giám sát bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm ngay tại cơ sở và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Để nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những bức xúc, đề xuất, kiến nghị và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và người dân, tạo sự ổn định chính trị ở cơ sở, từ tháng 8-2019 Hà Tĩnh đã tổ chức tiếp dân theo phương pháp “3 trong 1” (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh cùng tiếp công dân trong cùng một thời gian, địa điểm). Tiếp dân “3 trong 1” thể hiện sự lãnh đạo của Đảng trực tiếp, toàn diện, sâu sát, hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Với việc tăng cường tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc đã được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, tạo tiền đề quan trọng cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội và thẩm tra tư cách đại biểu; tham mưu, giúp cấp uỷ chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp dưới. Đồng thời, nắm tình hình, kiểm tra công tác quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy.

Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên

Không chỉ tập trung vào công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp mà trong suốt nhiệm kỳ qua BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung ở những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; chấp hành nguyên tắc, tổ chức và sinh hoạt đảng, những điều đảng viên không được làm, chấp hành quy chế làm việc, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của BTV và Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Riêng năm 2019, các cấp ủy và tổ chức đảng ở Hà Tĩnh đã kiểm tra 1.199 tổ chức đảng, 844 đảng viên; giám sát 914 tổ chức đảng và 905 đảng viên. Qua kiểm tra, 90 tổ chức đảng, 61 đảng viên chưa thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra; 12 tổ chức đảng và 34 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; thi hành kỷ luật 3 đảng viên. Qua giám sát, phát hiện và đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh 27 tổ chức đảng và 28 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 đảng viên, 2 tổ chức đảng. Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã kiểm tra 45 tổ chức đảng cấp dưới, 177 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; 797 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 423 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật Đảng.

Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng và 774 đảng viên. Đối với tổ chức đảng chủ yếu vi phạm chỉ thị, nghị quyết của Đảng (53%); vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ (23,5%)... Đối với đảng viên, vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình chiếm phần lớn (73,2%); vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm (8%)...

Tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, công tác kiểm tra, giám sát được chủ động thực hiện. Chẳng hạn, tại huyện Can Lộc, nhiệm kỳ qua cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 184 đảng viên và 603 lượt tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 410 tổ chức đảng, 249 đảng viên. UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 34 đảng viên và 8 TCCSĐ. Qua kiểm tra, phát hiện 27/34 đảng viên và 8/8 TCCSĐ vi phạm; xử lý kỷ luật 21 đảng viên và 3/8 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. UBKT từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 383 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng ở 344 TCCSĐ, tăng 378% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 2-12-2016 và Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 2-5-2018 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Trong nhiệm kỳ, BTV Đảng ủy Khối đã kiểm tra 92 lượt tổ chức đảng và 38 đồng chí đứng đầu cấp ủy, tăng 20% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở kiểm tra 535 lượt tổ chức đảng và 634 đảng viên, tăng 50% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Giám sát chuyên đề 64 lượt tổ chức đảng và 19 đồng chí đứng đầu cấp ủy, tăng 10% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã thi hành kỷ luật 191 đảng viên, tăng 5% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Nội dung vi phạm chủ yếu về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, lĩnh vực tài chính, ngân hàng, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, những điều đảng viên không được làm.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy trong toàn tỉnh đã kiểm tra 3.729 lượt tổ chức đảng và 3.121 lượt đảng viên (tăng 550 lượt tổ chức đảng so với nhiệm kỳ 2010-2015); giám sát theo chuyên đề 2.733 lượt đảng viên và 2.737 lượt tổ chức đảng (tăng 744 lượt tổ chức đảng so với nhiệm kỳ 2010-2015). UBKT các cấp đã kiểm tra 530 đảng viên và 101 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát theo chuyên đề 2.473 lượt đảng viên và 2.056 lượt tổ chức đảng. Đã xử lý kỷ luật 24 tổ chức đảng (trong đó có 1 đảng đoàn, 2 ban cán sự đảng, 1 BTV huyện ủy) và 1.997 đảng viên, trong đó có 299 đồng chí là cấp ủy viên các cấp (khiển trách 1.571, cảnh cáo 279, cách chức 49, khai trừ 98).

Công tác kiểm tra, giám sát của Hà Tĩnh được tăng cường, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vai trò, vị trí, mục đích, ý nghĩa, thẩm quyền, trách nhiệm và quy trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được nâng lên. Thực hiện đổi mới, sắp xếp một bước tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp từng bước được nâng lên. Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã  kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém; xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân. Để đại hội cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, phát hiện và tham mưu giúp cấp ủy xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát phát sinh trước đại hội. Đồng thời, nắm chắc danh sách đại biểu dự đại hội cấp mình để phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu hoặc vi phạm nguyên tắc, thủ tục bầu cử để kịp thời thẩm tra, xem xét, kết luận. Trường hợp phát hiện tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, bè phái, cục bộ phải kịp thời báo cáo với cấp ủy để chỉ đạo nhắc nhở, chấn chỉnh, củng cố, kiện toàn; đảng viên không đủ tư cách dự đại hội đại biểu, không đủ tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định thì UBKT khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy đề xuất với cấp ủy xem xét, quyết định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên; giúp các tổ chức đảng lựa chọn được những người có đủ năng lực, trình độ, uy tín tham gia cấp ủy khóa mới, tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Thanh Hải
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: