Bộ Chính trị làm việc với các đảng bộ trực thuộc Trung ương về chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 ( 21/09/2020)

Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 16-6-2020 của Bộ Chính trị, từ ngày 17 đến ngày 22-8-2020 (tuần đầu, đợt 2), Bộ Chính trị tiếp tục làm việc theo nhóm với 11 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị.

Nhóm 1 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì làm việc với các đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước. Nhóm 2 do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì làm việc với Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Nhóm 3 do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì làm việc với các đảng bộ tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai, Nam Định, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo các đảng bộ tỉnh trình bày dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào văn kiện của các đảng bộ. Đối với dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy và dự thảo nghị quyết trình đại hội đảng bộ, Bộ Chính trị cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như: Chủ đề, kết cấu; đánh giá, nhận định chủ yếu; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết, các định hướng lớn nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng có liên quan trực tiếp đến các đảng bộ. Đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH đảng bộ, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy; về nội dung và đổi mới phương thức lãnh đạo; những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đối với phương án nhân sự của cấp ủy, cho ý kiến về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng BCH, BTV và về tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ tuổi trẻ, cán bộ nữ, tỷ lệ tái cử.

Căn cứ vào ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị, ý kiến các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban, bộ, ngành Trung ương, các đảng bộ trực thuộc Trung ương sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự để tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

           


PV (tổng hợp)
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: