Trả lời bạn đọc số 9/2020 ( 21/09/2020)

Đại hội đảng bộ các cấp

 Trong hướng dẫn quy trình nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn dự kiến các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tuy nhiên lại chưa hướng dẫn cụ thể gồm mấy bước. Vậy quy trình này sẽ được thực hiện như thế nào?

            Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Trả lời: Trên cơ sở đề án nhân sự đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, khi thực hiện quy trình nhân sự lần đầu tham gia và tái cử cấp ủy, BTV, phó bí thư, bí thư cấp ủy thì đồng thời dự kiến phương án giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, đoàn đại biểu Quốc hội theo đúng Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-8-2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương.

 Hiện nay, do chúng tôi chưa được hướng dẫn cụ thể về quy trình nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy nên trong quá trình thực hiện còn lúng túng, không rõ có thực hiện quy trình trong tập thể ủy ban kiểm tra khóa trước, có tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình nhân sự ủy ban kiểm tra như quy trình nhân sự cấp ủy hay không. Vậy, xin hỏi quy trình nhân sự ủy ban kiểm tra theo quy định như thế nào?

             Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh

Trả lời: Về quy trình nhân sự ủy ban kiểm tra, tham khảo dự kiến quy trình nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương để có thể áp dụng cho quy trình nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 như sau: Thực hiện quy trình 5 bước tại cơ quan ủy ban kiểm tra, sau đó tiến hành công tác thẩm định nhân sự và trình BTV, BCH đảng bộ xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc giới thiệu nhân sự ủy ban kiểm tra để BCH khóa mới bầu cử theo quy chế bầu cử trong Đảng.

tổ chức bộ máy

 Đề nghị Trung ương nghiên cứu, tổng kết, sớm ban hành quy định, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy các mô hình thí điểm hợp nhất các cơ quan khối đảng và chính quyền để thực hiện thống nhất trong toàn quốc, tránh tình trạng cùng một mô hình nhưng mỗi địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị có quy định và cách làm khác nhau.

             Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk

Trả lời: Kết luận số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã nêu rõ nội dung này theo hướng giao cho BTV tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy; quy định của pháp luật về cơ quan chuyên môn của UBND cùng cấp và tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, chủ động lựa chọn địa bàn, cơ quan, xây dựng, phê duyệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình thí điểm. Trong đó, Bộ Chính trị đã định hướng quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy... các mô hình thí điểm hợp nhất các cơ quan khối đảng và chính quyền.

  Đề nghị Trung ương sớm ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

             Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn

Trả lời: Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4-4-2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5-5-2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương (hiện nay các dự thảo Nghị định này đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ).

 Trung ương có thể phân cấp cho địa phương là những tỉnh tự cân đối ngân sách được quyết định số lượng biên chế với một tỷ lệ hợp lý, để tỉnh chủ động bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại địa phương được không?

                            Thanhphuong@...

Trả lời: Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị nêu rõ:“Bộ Chính trị quy định quản lý thống nhất biên chế của cả hệ thống chính trị”. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương nêu rõ: “Thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị, ở Trung ương trực tiếp là Bộ Chính trị, ở địa phương trực tiếp là BTV cấp uỷ cấp tỉnh”. Do đó, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổng hợp ý kiến của các địa phương để báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về việc này

Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: