Chủ tịch Hồ chí minh nói về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ( 01/12/2020)

Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng.

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 5, tr.280.

Các cơ quan cần phải rất chú ý đến việc huấn luyện cán bộ. Phải lựa chọn rất cẩn thận những nhân viên phụ trách việc huấn luyện đó. Những người lãnh đạo cần phải tham gia việc dạy. Không nên bủn xỉn về các khoản chi tiêu trong việc huấn luyện.

                                  Sách đã dẫn (sđd), tập 5, tr.313.

Muốn có nhiều cán bộ, Đảng phải giúp đỡ cho cán bộ tự học tập. Đảng đã giúp, cán bộ phải chịu khó học.                       

Sđd, tập 6, tr.16.

Cách học tập: Tổ chức từng ban cao cấp hoặc trung cấp. Lấy tự học làm cốt.

- Sắp xếp thời gian và bài học cho những lớp đó, phải cho khéo, phải có mạch lạc với nhau, mà không xung đột với nhau.

- Vô luận công tác môn nào, lớp huấn luyện nào, đều phải tuyệt đối chống bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi, bệnh ba hoa. Các tài liệu huấn luyện phải do cơ quan lãnh đạo xét kỹ.

- Cách huấn luyện này là huấn luyện lâu dài.

Sđd, tập 5, tr.312-313.

Phải tự nguyện, tự giác, xem công tác học tập cũng là một nhiệm vụ mà người cán bộ cách mạng phải hoàn thành cho được, do đó mà tích cực, tự động hoàn thành kế hoạch học tập, nêu cao tinh thần chịu khó, cố gắng, không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào trong việc học tập.

Sđd, tập 11, tr.98.

Người huấn luyện của Đoàn thể phải làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc.

Sđd, tập 6, tr.356.

Những tài liệu huấn luyện phải nhằm vào sự cần dùng, cần thiết của quần chúng. Phải hỏi: người đến chịu huấn luyện rồi, có áp dụng được ngay không? Có thực hành được ngay không? Nếu không thiết thực như thế, thì huấn luyện mấy năm cũng vô ích.

Sđd, tập 5, tr.288.

Chúng ta phải học nhiều, phải cố gắng học. Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình.

Sđd, tập 12, tr.333.

Dừng lại là lùi bước, là lạc hậu, mình tự đào thải trước. Cho nên phải cố gắng học tập để cải tạo mình, cải tạo tư tưởng của mình, cải tạo con em và giúp vào việc cải tạo xã hội.

Sđd, tập 12, tr.266.


***
Các bài tiếp
Tác giả : PGS. Trần Đình Huỳnh. Đăng ngày: 01/12/2020
Tác giả : ThS. Đỗ Xuân Trường - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Đăng ngày: 01/12/2020
Tác giả : PGS, TS. Vũ Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, BTCTƯ. Đăng ngày: 01/12/2020
Tác giả : NGÔ VĂN HÙNG - Trường Đại học Nội vụ. Đăng ngày: 01/12/2020
Tác giả : Thanh Xuân. Đăng ngày: 01/12/2020
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: