Tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIII ( 01/12/2020)

Từ ngày 20-10 đến ngày 10-11-2020, Trung ương Đảng công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Các dự thảo văn kiện bao gồm: Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ngay sau khi các dự thảo văn kiện được công bố, đã có nhiều ý kiến đóng góp của đại diện các tầng lớp nhân dân đề cập đến nhiều nội dung quan trọng về định hướng sắp tới trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ... Đã có nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi những ý kiến đóng góp vào dự thảo dưới nhiều hình thức khác nhau như: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đều được tổng hợp gửi tới Mặt trận Tổ quốc, Tiểu ban Văn kiện và các ban xây dựng Đảng cùng cấp. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” với các khách mời: GS, TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; TS. Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; PGS, TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Túc. Ở các tỉnh, thành ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học. Hoặc thông qua hệ thống thư, báo: Nhân dân có thể gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy đảng các cấp và tới các cơ quan báo chí của Trung ương, của đảng bộ các địa phương, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một sự kiện, một dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, mà văn kiện chính là “linh hồn” của Đại hội. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng lần này có nhiều điểm mới. Việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội là một công việc hệ trọng, nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng là “lấy dân làm gốc,” mọi chính sách phát triển đều “vì nhân dân”; đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết của nhân dân, hòa quyện lòng dân - ý Đảng.

PV (tổng hợp)
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: