Trả lời bạn đọc số 11/2020 ( 01/12/2020)

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

 Ở đảng bộ A có đồng chí được đại hội bầu làm đại biểu chính thức dự đại hội đảng bộ cấp trên. Trước khi đại hội đảng bộ cấp trên tổ chức thì đại biểu đó được chỉ định tham gia cấp ủy cấp trên và trở thành đại biểu đương nhiên dự đại hội.

Xin hỏi, trong trường hợp này có được chuyển đại biểu dự khuyết của đảng bộ đó thành đại biểu chính thức (thay thế đại biểu chính thức đã trở thành đại biểu đương nhiên) theo số lượng đại biểu được cấp trên phân bổ hay không?

                Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai

Trả lời: Khoản 3, Điều 11 Điều lệ Đảng quy định: “Đại biểu dự đại hội gồm các ủy viên BCH cấp triệu tập đại hội và đại biểu do đại hội cấp dưới bầu”.

Quy định đại biểu dự khuyết được chuyển thành đại biểu chính thức như sau:

+ Đại biểu chính thức chuyển đến đơn vị mới mà tổ chức đảng ở đơn vị mới đó không trực thuộc cấp ủy cấp triệu tập đại hội thì tổ chức đảng ở đơn vị đó được chuyển đại biểu dự khuyết thành chính thức để thay thế (Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của BCH Trung ương, Mục 11, Điểm 11.4, tiết c).

+ Đại biểu chính thức (do bầu cử) xin rút mà được cấp ủy triệu tập đại hội đồng ý, thì được cử đại biểu dự khuyết thay thế (Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của BCH Trung ương, Mục 11, Điểm 11.4, tiết c).

+ Đại biểu chính thức do đại hội cấp dưới bầu mà không thể tham dự suốt thời gian đại hội thì cấp ủy cử đại biểu dự khuyết thay thế (Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20-3-2020 của Ban Bí thư, Mục 11.3).

Quy định đại biểu dự khuyết không được thay thế đại biểu chính thức như sau:

+ Trường hợp đại hội cấp dưới bầu không đủ số lượng đại biểu chính thức được phân bổ, cấp ủy không được cử đại biểu dự khuyết thay thế số đại biểu chính thức do bầu không đủ (Quy định số 29-QĐ/TW, Mục 11, Điểm 11.4, tiết d).

+ Cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội vắng mặt suốt thời gian đại hội, đại biểu chính thức bị bác tư cách đại biểu thì không cử đại biểu dự khuyết thay thế (Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của BCH Trung ương, Mục 11, Điểm 11.4, tiết d).

Như vậy ở trường hợp nêu trên, đại biểu đó vừa là đại biểu chính thức (do đại hội cấp dưới bầu), vừa là đại biểu đương nhiên (do được chỉ định vào cấp ủy cấp triệu tập đại hội). Việc thay thế đại biểu chính thức thành đại biểu đương nhiên chưa được Trung ương quy định, hướng dẫn. Vì vậy, trường hợp nêu trên vẫn thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn hiện hành, không được chuyển đại biểu dự khuyết thành đại biểu chính thức.

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ

 Xin hỏi, hiện nay có thể không thực hiện mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra và tiến hành tách rời 2 chức danh này không?

                             thanhphuong@...

Trả lời: Ngày 10-9-2020, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Công văn số 12596-CV/BTCTW hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Kết luận số 74-KL/TW ngày 22-5-2020 của Bộ Chính trị. Theo đó, không mở rộng thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm một số chức danh ở những nơi chưa thực hiện; đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm một số chức danh ở những nơi đang thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 của Bộ Chính trị”.

CÔNG TÁC CÁN BỘ

 Hiện nay do thực hiện tinh giản biên chế, số lượng cán bộ được tuyển dụng mới rất ít nên không có đủ nguồn cán bộ trẻ bổ sung vào lực lượng cán bộ các cấp. Xin hỏi, có thể quy định lại độ tuổi của cán bộ trẻ để thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ như sau được không: Cán bộ cấp xã và cấp huyện dưới 40 tuổi, cấp tỉnh dưới 45 tuổi để phù hợp với tình hình thực tiễn?

                                   ducthinh@...

Trả lời: Nghị quyết Trung ương 7 (số 26-NQ/TW) của BCH Trung ương khóa XII đã xác định rõ cán bộ trẻ ở Trung ương là từ 45 tuổi trở xuống, ở địa phương là từ 40 tuổi trở xuống.

 Xin hỏi, quy định về độ tuổi giữ chức danh lần đầu và độ tuổi tối đa công tác đoàn ở các cấp được thực hiện như thế nào?

                              tranbichlan@...

Trả lời: Tại Điều 7, Điều 9 của Quy chế cán bộ Đoàn quy định về độ tuổi của bí thư đoàn cấp tỉnh “Giữ chức vụ lần đầu không quá 35 tuổi và giữ chức vụ không quá 40 tuổi”; tuổi của phó bí thư đoàn cấp tỉnh “Giữ chức vụ lần đầu không quá 33 tuổi và giữ chức vụ không quá 38 tuổi” và “tuổi cán bộ đoàn được quy định theo cương vị được giao và có thể hơn từ 1 đến 2 tuổi để phù hợp với yêu cầu công tác cụ thể”. Do vậy, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và căn cứ theo phân cấp quản lý cán bộ thì cấp có thẩm quyền có thể xem xét, quyết định: Độ tuổi của bí thư đoàn cấp tỉnh giữ chức vụ lần đầu không quá 37 tuổi và giữ chức vụ không quá 42 tuổi; tuổi của phó bí thư đoàn cấp tỉnh giữ chức vụ lần đầu không quá 35 tuổi và giữ chức vụ không quá 40 tuổi để phù hợp với yêu cầu công tác cụ thể.

CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN

 Xin hỏi, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 thực hiện theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương hay chờ văn bản mới của Ban Tổ chức Trung ương?

                                      tranhai@...

Trả lời:  Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 vẫn thực hiện theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

 Xin hỏi, việc thực hiện chủ trương tăng thêm cấp ủy viên cấp huyện là sĩ quan bộ đội biên phòng được thực hiện theo quy định nào?

                                 tranvuxe67@...

Trả lời: Việc thực hiện chủ trương tăng thêm cấp ủy viên cấp huyện là sĩ quan bộ đội biên phòng được thực hiện theo Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW ngày 1-7-2020 thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới, hải đảo.

CHÍNH SÁCH CÁN BỘ

 Xin hỏi, chế độ phụ cấp cho cán bộ thực hiện đồng thời 2 chức danh lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định nào?

            Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương

Trả lời:  Chế độ tiền lương hiện hành (Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10-8-2005 của Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 55-HD/BTCTW ngày 31-12-2005 của Ban Tổ chức Trung ương) có quy định việc áp dụng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với người đồng thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo đứng đầu các cơ quan, đơn vị bảo đảm các nguyên tắc và điều kiện theo quy định.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai xây dựng chế độ tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, nội dung này đã được nghiên cứu và sẽ triển khai khi thực hiện chế độ tiền lương mới.

 Chỉ thị số 35-CT/TW  ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9-3-2015 của Chính phủ và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20-12-2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Tuy nhiên, khi thực hiện Bộ luật Lao động mới, độ tuổi nghỉ hưu của cán bộ sẽ tăng lên theo lộ trình. Vậy chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử cấp ủy do không đủ tuổi sẽ thực hiện như thế nào?

                                  dungto@...

Trả lời: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) thì độ tuổi nghỉ hưu của người lao động được nâng lên theo lộ trình, bắt đầu từ năm 2021 cho đến năm 2028 đối với nam (khi đủ 62 tuổi) và đến năm 2035 đối với nữ (khi đủ 60 tuổi).

Trong quá trình xây dựng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20-12-2019 của Ban Tổ chức Trung ương đã căn cứ vào Bộ luật Lao động hiện hành để xây dựng. Vì vậy, khi thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử cấp ủy do không đủ tuổi cần phải căn cứ vào Bộ luật Lao động hiện hành và các quy định của Đảng, Nhà nước để thực hiện.

 Xin hỏi, việc xác định danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật ở địa phương được thực hiện như thế nào và cấp nào có thẩm quyền ban hành?

                                      vulinh@...

Trả lời: Việc xây dựng danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương đó. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 cũng quy định các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản chuyên ngành liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Do đó, việc xác định danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật do các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương xem xét ban hành sau khi thống nhất với Đảng ủy Công an Trung ương (Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương có quy định riêng) là phù hợp thực tiễn, đúng theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”.

 Thực tế cho thấy cần thiết có cán bộ chuyên trách làm công tác văn phòng đảng uỷ xã, phường, thị trấn nhưng hiện nay không có chức danh này. Vậy, địa phương có thể bổ sung biên chế chức danh chuyên trách này được không?

                                nguyenvan@...

Trả lời: Tại Điểm 15.1 Khoản 15 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5-1-2012 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng đã quy định: “Tổ chức cơ sở đảng không thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc, cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác văn phòng, tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra; các thành viên nói chung là kiêm nhiệm”. Theo đó, Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019) không quy định chức danh văn phòng đảng ủy cấp xã là cán bộ, công chức cấp xã nên không có biên chế chức danh chuyên trách này

Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: