Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1-2018 có chủ đề trọng tâm là xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII)…
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2017 có chủ đề trọng tâm về công tác chính sách cán bộ; kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; 42 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào…
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2017 có chủ đề trọng tâm về quản lý cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; 197 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen, 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam…
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam. Dự kiến, Đại hội được tổ chức vào tháng 12-2017 tại Hà Nội. Để tiếp thu ý kiến rộng rãi của đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân, góp phần làm cho dự thảo báo cáo chính trị được hoàn thiện hơn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.
Ðể tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2017 có chủ đề trọng tâm về đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với cải cách hành chính trong Đảng; Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; 7 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam; 68 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa…
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2017 có chủ đề trọng tâm về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2017)…
Thực hiện thỏa thuận về Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và Chính phủ Nhật Bản, Văn phòng 165 thông báo tuyển chọn cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018 (chương trình học bằng tiếng Anh).
Hồ sơ cán bộ cử tham gia dự tuyển gửi về: Phòng Tuyển sinh, Văn phòng 165, số 59 Phan Đình Phùng, Hà Nội trước ngày 15-9-2017. Điện thoại liên hệ: 080.43655; fax: 08043185; email: tuyensinh165@gmail.com
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2017 có chủ đề trọng tâm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám thành công…
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2017 có chủ đề trọng tâm về đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ…
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: