Nhịp cầu bạn đọc
Ban Tổ chức Trung ương giao Tạp chí Xây dựng Đảng làm đầu mối phối hợp thường xuyên giữa Ban với các cơ quan thống tấn báo chí ở Trung ương và địa phương trong quá trình triển khai kế hoạch; cụ thể hóa nội dung tuyên truyền phù hợp với từng loại hình báo chí để kết hợp giữa việc triển khai thực hiện Kế hoạch với việc định hướng nội dung sáng tác các tác phẩm báo chí tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2017 có chủ đề trọng tâm về công tác đảng viên; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; Giỗ tổ Hùng Vương; 147 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin…
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung cuốn sách vừa mang tính chỉ đạo, gần gũi với thực tiễn, phong phú về lý luận, là tài liệu quan trọng, giúp các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ chức đảng trong việc tìm hiểu, nắm vững, quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2017 có chủ đề trọng tâm về nâng cao chất lượng TCCSĐ; kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…
Ngày 8-02-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí.
Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và cụ thể hóa việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Báo Nhân Dân phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật xuất bản cuốn sách: Sức sống “Những việc cần làm ngay” của tác giả N.V.L.
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1+2 Xuân Đinh Dậu 2017 dành nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Công sản Viêt Nam (3-2-1930 - 3-2-2017); kết quả nổi bật về công tác xây dựng đảng ở các vùng, miền, địa phương, kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2017)…
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2016 có chủ đề trọng tâm về công tác đảng viên; kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, 72 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Ngày Quốc khánh CHDCND Lào (2-12)…
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2016 có chủ đề trọng tâm về dân chủ trong công tác cán bộ; kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2016); 196 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 - 28-11-2016)…
Nhằm phục vụ các cấp ủy, tổ chức đảng, ban tổ chức cấp ủy các cấp và đảng viên nắm vững và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII), Ban Tổ chức Trung ương xuất bản sách: Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: