Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2016 có chủ đề trọng tâm về công tác đảng viên; kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, 72 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Ngày Quốc khánh CHDCND Lào (2-12)…
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2016 có chủ đề trọng tâm về dân chủ trong công tác cán bộ; kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2016); 196 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 - 28-11-2016)…
Nhằm phục vụ các cấp ủy, tổ chức đảng, ban tổ chức cấp ủy các cấp và đảng viên nắm vững và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII), Ban Tổ chức Trung ương xuất bản sách: Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2016 có chủ đề trọng tâm về công tác quản lý, sử dụng cán bộ; Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10…
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2016 có chủ đề trọng tâm về tổ chức bộ máy, thể chế; kỷ niệm 71 năm Quốc khánh 2-9…
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2016 có chủ đề trọng tâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2016); 86 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 – 1-8-2016); 51 năm Tạp chí Xây dựng Đảng ra số đầu (tháng 8-1965 – tháng 8-2016)…
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2016 có chủ đề trọng tâm về quy hoạch gắn với luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2016)…
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2016 có chủ đề trọng tâm về công tác đánh giá gắn với bố trí, sử dụng cán bộ; kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2016); 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2016)…
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2016 có chủ đề trọng tâm về tổ chức cơ sở đảng; bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2016); 198 năm Ngày sinh C.Mác (5-5-1818 - 5-5-2016); 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2016)…
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2016 có chủ đề trọng tâm về chính sách cán bộ; kỷ niệm 146 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin (22-4-1870 - 22-4-2016); 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2016); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đổng chí Hà Huy Tập (24-4-1906 - 24-4-2016)…
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: