Nhịp cầu bạn đọc
Phát hành sách Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng
21:38' 28/2/2012


Ban Tổ chức Trung ương đang phát hành cuốn sách: Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khóa XI. Nội dung gồm:

1- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19-1-2011).

2- Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 45-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI).

3- Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 5-1-2012 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI).

4- Quy định về những điều đảng viên không được làm (Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI).

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có nhu cầu xin liên hệ với Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương. Số điện thoại: 080.45359.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

TẠP CHÍ XÂY DỰNG ĐẢNG

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS