Nhịp cầu bạn đọc
Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2015
11:41' 3/10/2015
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2015 có chủ đề trọng tâm là những vấn đề về xây dựng Đảng qua đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố và tương đương; Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, Ngày Phụ nữ Việt Nam.


Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về phụ nữ và cán bộ nữ” giúp bạn đọc nắm được những tư tưởng của Bác về vai trò của phụ nữ và cán bộ nữ trong cách mạng. Đảng và Chính phủ ta luôn luôn quan tâm tới công tác cán bộ nữ và giúp đỡ, tạo điều kiện cho phụ nữ nói chung, cán bộ nữ nói riêng phấn đấu tiến bộ. Bác mong muốn phụ nữ tiến bộ nhiều hơn nữa. Theo Bác, phụ nữ cũng cần phải nâng cao lên mãi trình độ chính trị, văn hoá, kỹ thuật và xoá bỏ tâm lý tự ti, ỷ lại; có ý chí tự cường, tự lập…

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2015), PGS. Trần Đình Huỳnh có bài “Xây dựng Đảng về tổ chức”. Tác giả nhấn mạnh, chưa khi nào thực tiễn đòi hỏi những người cộng sản Việt Nam phải thể hiện bản lĩnh chính trị, đức hy sinh, tận trung với nước, tận hiếu với dân, tinh thần trách nhiệm cao trước vận mệnh của dân tộc, của Đảng để dũng cảm đổi mới tư duy trong việc hoạch định chính sách nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao, cấp chiến lược, người đứng đầu như hiện nay, từ đó, tác giả đã đưa ra quan niệm về những tiêu chuẩn, tiêu chí để chọn lựa người lãnh đạo. Bài viết “Một chặng đường đổi mới trong công tác tổ chức, cán bộ” của đồng chí Trần Lưu Hải, UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực BTCTƯ. Tác giả khẳng định, 30 năm qua công tác tổ chức xây dựng đảng đã có những đổi mới quan trọng, toàn diện về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ, đóng góp tích cực vào thành tựu đổi mới chung của đất nước. Đối với công tác cán bộ, qua các nhiệm kỳ, từ nghị quyết của đại hội cho đến các nghị quyết, quy định, quy chế của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ta đều dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ và đã tổ chức thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Bài viết đã tổng kết rút ra 5 bài học kinh nghiệm và 6 giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ trong thời gian tới.

Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2015), đồng chí Nguyễn Duy Việt, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương có bài viết “Đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận của Đảng”, đánh giá khái quát về những thành tựu đạt được về công tác dân vận của Đảng ta. Bài viết nhấn mạnh, trong điều kiện phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế công tác dân vận càng phải gắn chặt với công tác xây dựng đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp chủ yếu mà công tác dân vận cần phải thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới. Bài viết “Bước chuẩn bị quan trọng Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội” của Thu Thuỷ đã tổng kết về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành uỷ Hà Nội, nêu rõ những hạn chế và kinh nghiệm rút ra để tiếp tục chuẩn bị, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố. Bài “Công tác tổ chức xây dựng đảng của Đà Nẵng - 5 năm nhìn lại” của Trần Đình Hồng, uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ, nêu bật những kinh nghiệm đào tạo, bố trí, đề bạt cán bộ nữ, cán bộ trẻ của Đà Nẵng thời gian qua vào vị trí lãnh đạo các cấp, thí điểm thực hiện việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, thu hút cán bộ, bồi dưỡng kỹ năng mềm cho những cán bộ trẻ có tiềm năng phát triển; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Bài “TP. Hồ Chí Minh: Hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở với nhiều kết quả và kinh nghiệm” của đồng chí Võ Văn Thưởng, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, nêu bật những kết quả đã đạt được qua tổ chức đại hội 67 đảng bộ cấp trên cơ sở. Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới những kết quả đó là kinh nghiệm của Thành uỷ và các cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc và chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. Bài “Giải pháp nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ ở Tây Ninh” của đồng chí Võ Thiện Trí, uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Bài viết đã điểm lại những chuyển biến về nhiều mặt như: công tác quy hoạch cán bộ nữ được chú trọng hơn; công tác đào tạo, bồi dưỡng; chính sách cán bộ nữ được quan tâm… Đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại và đề xuất 5 giải pháp là: nâng cao nhận thức, quan điểm về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ trong thời kỳ mới; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và tổ chức đảng tại các địa phương, đơn vị đối với công tác cán bộ nữ; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ nữ; phát huy vai trò của Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; bản thân phụ nữ cần tự mình nỗ lực phấn đấu.Với chủ đề trọng tâm về những vấn đề về xây dựng Đảng qua đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố và tương đương, Chuyên mục Tiến tới Đại hội XII của Đảng có bài “Từ kết quả bước đầu đại hội đảng bộ cấp tỉnh” của Thu Huyền đã tổng hợp về tình hình đại hội 16 đảng bộ trực thuộc Trung ương (tính đến hết ngày 25-9). Bài viết đánh giá tình hình và kết quả, những vấn đề cần rút kinh nghiệm. Từ đó có một số kiến nghị để chuẩn bị tốt các đại hội cấp tỉnh sắp tới. Bài viết “Thấy gì qua đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở khu vực miền Trung - Tây Nguyên” của tác giả Lê Hữu Vinh đánh giá kết quả các đảng bộ trực thuộc 13 tỉnh, thành uỷ trong khu vực về chuẩn bị các văn kiện trình đại hội, chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ. Tác giả nêu ra 5 kinh nghiệm có giá trị tham khảo tốt. Bài viết “Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) ở đại hội đảng bộ cấp tỉnh” của Nguyễn Đức Hà lưu ý về ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với đại hội cấp tỉnh và tương đương cần có báo cáo tổng kết riêng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng để kiểm điểm cho sát, đúng với tình hình thực tế của đảng bộ và là tài liệu chính thức của đại hội gửi tới các đại biểu để nghiên cứu, thảo luận. Góp ý về văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, bài viết “Về chủ đề Đại hội XII của Đảng”, GS, TS. Dương Xuân Ngọc kiến nghị chủ đề của Đại hội XII của Đảng cần bổ sung là: Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN cùng lợi thế của cộng đồng ASEAN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bài viết “Bổ sung, hoàn thiện giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ”, tác giả Lê Mai Khương đề xuất Dự thảo Báo cáo Chính trị cần bổ sung, hoàn thiện một số giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ, đó là: Nâng cao chất lượng rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để phát hiện, đấu tranh khắc phục tình trạng tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, chạy quyền, chạy bằng cấp; quản lý cán bộ chặt chẽ; đổi mới công tác đánh giá cán bộ; nâng cao chất lượng giám sát thực hiện công tác cán bộ.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống, bài viết “Ninh Thuận - Dấu ấn một nhiệm kỳ” của Thành Sáng đã phản ánh BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận chủ động, sáng tạo trong đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 đạt hiệu quả cao. 6 kinh nghiệm mà Đảng bộ rút ra cùng với sự đoàn kết, đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin rằng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tạo bước phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu bài viết “Cán bộ tổ chức Quảng Bình học và làm theo Bác” của Xuân Phương, viết về những cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh uỷ học Bác hằng ngày gắn với nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt công việc được giao.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, bài viết “Tạo môi trường, cơ hội thăng tiến bình đẳng cho phụ nữ” của TS. Lê Xuân Lịch đề ra 4 giải pháp để phát huy sức mạnh và trí sáng tạo của phụ nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng trong đời sống xã hội và cơ hội tham gia công tác lãnh đạo trong cơ quan đảng, chính quyền và các đoàn thể xã hội. Bài viết “Bầu cử tại đại hội đảng bộ cấp xã vùng đồng bằng sông Hồng - thực tiễn và kiến nghị”, tác giả Nguyễn Tác Lũy trao đổi một số vấn đề cần quan tâm về việc hiểu và thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, các văn bản về bầu cử của đại biểu; về cơ sở vật chất, kỹ thuật; vấn đề “gia đình, dòng họ” và các yếu tố tác động đến bầu cử; chất lượng nhân sự khoá mới. Văn hoá tổ chức được coi là một tài sản vô hình giúp cho tổ chức đảng ngày càng phát triển bền vững, tạo ra sức mạnh tổng hợp bên trong và bên ngoài của tổ chức nhưng lại ít được chú ý trong nội dung thảo luận, trao đổi về báo cáo chính trị tại đại hội, bài viết “Văn hoá tổ chức trong quản lý cán bộ, công chức” của ThS. Phạm Nhật Minh đã đề cập đến vấn đề này.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức, bài viết “Tản mạn về nghề tổ chức” của tác giả Bùi Văn Tiếng, nguyên ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng là những chia sẻ về nghề của một người từng trực tiếp làm nghề tổ chức, trăn trở nghĩ cách khắc phục hạn chế, bất cập khó tránh khỏi khi hành nghề, thậm chí có lúc phải nghĩ cách từ bỏ một lối tư duy quen thuộc song đã lỗi thời nhằm đổi mới nhãn quan về lựa chọn cán bộ, về đánh giá tổ chức đảng và đảng viên… sao cho Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vươn lên ngang tầm đòi hỏi của từng thời kỳ cách mạng.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Gốc có vững, cây mới bền” của Trần Thuỷ bình luận nhân sự kiện công bố toàn văn các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân đóng góp ý kiến. Tác giả đề xuất ý kiến việc cần làm ngay là đổi mới bầu cử, phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ trong Đảng, tăng tính dân chủ, công khai, minh bạch, dựa vào dân để lựa chọn được những người đức rộng, tài cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, với bài viết “Vì bình yên cuộc sống” tác giả Bảo Yến giới thiệu chân dung của một “bông hồng thép” trong lực lượng công an Hà Nội, Trung tá Chu Thị Hoa - Bí thư chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an quận Hoàn Kiếm.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, Nhà văn Ma Văn Kháng với bài viết “Bệnh nan y” phê phán nhẹ nhàng biểu hiện của “bệnh” khanh tướng đang tồn tại trong lối nghĩ của cán bộ, đảng viên hiện nay. Tác giả đã phân tích thấu đáo nguồn gốc của căn bệnh nguy hại này và chỉ ra “liều thuốc” căn bản để chữa “bệnh”.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải nội dung “Lấy ý kiến đóng góp vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng”.

Chuyên mục Quốc tế, PGS, TS. Vũ Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, BTCTƯ, có bài viết “Quản lý hành chính công ở Hoa Kỳ”. Từ kết quả nghiên cứu, khảo sát tại Hoa Kỳ, tác giả giới thiệu với bạn đọc về đặc thù tổ chức hành chính công; tuyển dụng và đào tạo công chức; chế độ phúc lợi của Hoa Kỳ, từ đó rút ra một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo tốt.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về: Thời điểm triệu tập cấp uỷ viên dự đại hội; xây dựng nghị quyết và chương trình hành động; xét công nhận người hoạt động cách mạng…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 10-2015, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Xây dựng Đảng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
NGHỀ TỔ CHỨC    (5/9/2015)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS