Sinh hoạt đảng
Những năm qua, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, Đảng ủy Khối Các cơ quan TP. Hà Nội đã có những chủ trương, biện pháp tích cực lãnh đạo và chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc đẩy mạnh mọi hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các chi, đảng bộ trực thuộc.
Mỗi một nghị quyết của Đảng đều chứa đựng và thể hiện những quan điểm, định hướng, chủ trương, chính sách và đường lối phát triển cho đất nước, địa phương. Nghị quyết đã ban hành phải được triển khai, phổ biến thống nhất trong toàn Đảng và được thực hiện mang ý nghĩa hành động thiết thực để phục vụ nhân dân, để xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Vì vậy, nâng cao hiệu quả học tập nghị quyết là yêu cầu bức thiết để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống hiệu quả.
Đội ngũ đảng viên trí thức trẻ Chi bộ Đông Xơ-un, Hàn Quốc là nguồn lực, hạt nhân nòng cốt trong các phong trào hoạt động của Chi hội, Hội sinh viên, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, góp phần tạo sức hút trong khối cộng đồng du học sinh, là môi trường rèn luyện, phấn đấu cho các quần chúng góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên tại nước ngoài, hướng về Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
Với mục đích bảo đảm sự thống nhất trong sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề đối với các loại hình chi bộ; nhân rộng những mô hình, cách làm hay trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, Quận ủy Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/QU ngày 6-8-2018 về tổ chức sinh hoạt điểm trong các loại hình chi bộ triển khai đến các cơ sở đảng, các chi bộ trực thuộc.
Dư luận và nhân dân mong tổ chức đảng các cấp nghiên cứu, xem xét hiện tượng “xanh lòng” và “hai mặt” để lựa chọn chính xác người có tâm - tài, đức - trí để đảm nhận các chức vụ lãnh đạo. Cần rà soát chặt chẽ số cán bộ nguồn ở các vị trí công tác cả về bản lĩnh chính trị, học vấn, phẩm chất đạo đức, năng lực và đặc biệt là uy tín và khả năng vận động quần chúng. Nhân dân chỉ tin vào những cán bộ, đảng viên có tâm cống hiến, hết lòng hết sức phục vụ vì lợi ích của cộng đồng, của quốc gia, dân tộc; những cán bộ, đảng viên miệng nói, tay làm, biết “lo trước thiên hạ và hưởng sau thiên hạ”.
Sinh hoạt tư tưởng là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ nhằm giúp đảng viên có nhận thức, hiểu biết đúng đắn đối với những vấn đề cuộc sống đặt ra theo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là với những vấn đề đang có ý kiến khác nhau. Qua đó, góp phần tích cực phòng, chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của đảng viên trong chi bộ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về Đảng, Người viết: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Nếu mỗi đảng viên của Đảng chỉ cần thật sự thuộc và thực hành tốt điều này thì Đảng ta đã thật sự trong sạch.
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào cuộc sống từ năm 2005, nhưng lãng phí còn rất lớn. Do vậy, chống lãng phí cần được thực hiện ở một cấp độ mới cao hơn, quyết liệt hơn mà trước hết là việc thay đổi tư duy, nhận thức của người đứng đầu các cơ quan của Đảng, Nhà nước về tệ nạn này. Cũng như chống tham nhũng, nên có điều tra, xét xử, kỷ luật những cán bộ sai phạm trong việc lãng phí, không thực hành tiết kiệm theo luật định. Cùng với công tác này là việc tổ chức cuộc vận động sâu rộng thường xuyên, quyết liệt để hình thành thói quen, nếp sống tiết kiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, xây dựng một xã hội tiết kiệm, chống lãng phí. Đó chính là học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được thói quen tiết kiệm.
BCH Trung ương Đảng đã ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên BCH Trung ương. Đây là “thước đo” phẩm chất một đảng viên cộng sản. Nếu ví những đảng viên của Đảng là những “hạt muối” với đầy đủ tính chất hóa học mặn mà thì quy định của Đảng cần trở thành là công cụ để “đo” được độ “mặn” của từng “hạt muối”. Phải loại bỏ chúng ra khỏi đội ngũ. Nếu từng đảng viên được ví như những “hạt muối” thì đã là muối phải mặn. Muối không mặn thì sao còn gọi là “muối” nữa?
Trên cơ sở kết quả đạt được từ Đề án Mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu, huyện Hà Quảng tiếp tục xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung đột phá; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Ban Chấp hành (BCH) dự sinh hoạt với chi bộ, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, người dân thuộc chi bộ nơi dự sinh hoạt, những khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt để báo cáo, phản ánh, từ đó Huyện ủy có giải pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: