Sinh hoạt đảng
Chính những cán bộ liêm khiết, có lòng tự trọng, biết xấu hổ với chính mình và nhiều việc làm tương tự của đảng viên góp phần làm trong sạch Đảng, khôi phục lòng tin của nhân dân với Đảng vốn luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết.
Sinh hoạt chi bộ là một chế độ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần hoặc sinh hoạt đột xuất khi cần. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chi bộ và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp và cấp uỷ trực thuộc luôn chú trọng quán triệt, thực hiện tốt các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp uỷ cấp trên về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy các cấp thường xuyên theo dõi, định hướng hoạt động và phát huy tốt vai trò tham mưu của bộ phận tuyên tuyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở từng cấp.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tham mưu quy định thống thất từ ngày 3 đến ngày 5 hằng tháng là ngày sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh; chỉ đạo tăng cường đi cơ sở của cấp uỷ cấp trên vừa thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, vừa dự họp với các chi bộ khối, xóm, bản, chi bộ cơ quan để nắm tình hình. Hầu hết các chi bộ đều duy trì khá tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, kể cả sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt đột xuất...
Đảng bộ xã Tam Đại có gần 200 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc, trong đó có 6 chi bộ thôn. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đảng ủy xã tổ chức hội nghị đảng viên toàn Đảng bộ để quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn 01 của Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Ninh về sinh hoạt chi bộ.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Ban Thường vụ Huyện uỷ Nga Sơn phân công các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ, các trưởng, phó ban, phòng cấp huyện về dự sinh hoạt trực tiếp với các chi bộ, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ cấp trên đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.
Thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI), sinh hoạt TPB và PB trong toàn Đảng từng bước đi vào nền nếp. Thông qua sinh hoạt TPB và PB, ý thức trách nhiệm cán bộ, đảng viên được nâng lên, yếu kém, khuyết điểm của cá nhân và tổ chức đảng đã được phát hiện, đấu tranh, sửa chữa, khắc phục. Sinh hoạt TPB và PB đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên...
Đại hội chi bộ tạo được không khí dân chủ, đoàn kết, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố, lòng tin của nhân dân đối với chi bộ được củng cố. Để phát huy kết quả Đại hội, ban chi uỷ đã xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết, mục tiêu do Đại hội đề ra, trong đó coi trọng giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng đảng viên, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.
Các cấp ủy ở Đồng Tháp đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, văn kiện được chuẩn bị khá công phu, bố cục, nội dung phù hợp với từng loại hình chi bộ, được lấy ý kiến đóng góp của đảng viên và thông qua đảng uỷ cơ sở cho ý kiến trước khi trình tại đại hội. Công tác nhân sự trong đại hội đảm bảo quy trình, công khai, dân chủ.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2016
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: