Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quy chế quản lý đầu tư các Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) theo Quyết định 1288/QĐ-BHXH.Quy chế Quản lý các quỹ BHXH, BHYT, BHTN gồm 5 chương, 15 điều quy định việc quản lý hoạt động đầu tư số tiền nhàn rỗi từ quỹ BHXH, BHYT, BHTN do BHXH Việt Nam quản lý.

Đối tượng áp dụng bao gồm BHXH Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm do BHXH Việt Nam quản lý.

Hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm phải đảm bảo minh bạch, an toàn, hiệu quả và thu hồi được vốn đầu tư. Thực hiện đầu tư theo đúng phương án đầu tư đã được Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam (Hội đồng quản lý) thông qua và các hình thức, phương thức đầu tư quy định tại Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày 28-4-2016 của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Huy động tối đa tiền nhàn rỗi từ các quỹ bảo hiểm để thực hiện đầu tư nhằm bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm.

Hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm được thực hiện thông qua các hình thức thao thứ tự ưu tiên như sau: Mua trái phiếu Chính phủ; Cho ngân sách nhà nước vay; Gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt, hoạt động lành mạnh theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội vay theo hình thức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng này phát hành; Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Việc đầu tư vào hai hình thức quy định tại Điểm d và Điểm đ Khoản1 Điều này chỉ áp dụng đối với quỹ BHTN; số tiền đầu tư vào hai hình thức này không được vượt quá 20% số dư quỹ BHTN của năm trước liền kề.

Vụ Quản lý đầu tư quỹ mở sổ sách nghiệp vụ theo dõi quản lý chi tiết hoạt động đầu tư; Thường xuyên cập nhật thông tin về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chính chỉ tiều gửi, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại. Định kỳ 03 tháng một lần, lập báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động đầu tư từ quỹ; Hàng tháng phối hợp với Vụ Tài cính-Kế toán thực hiện đối chiếu số tiền đầu tư, số phát sinh của từng đối tượng đầu tư theo quy định; Cuối năm thực hiện đối chiếu, xác nhận số tiều gốc đầu tư, số phát sinh của từng đối tượng đầu tư theo quy định hiện hành; Quản lý, lưu giữ toàn bộ hồ sơ, các loại giấy tờ có giá trị liên quan đến hoạt động đầu tư quỹ…

Nguồn: Báo BHXH


Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS