Bảo hiểm xã hội
Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền trong tình hình mới
Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 10. Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì Hội nghị.
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan BHXHVN lần thứ 10


Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác Đảng trong quý III-2017, báo cáo kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 và một nội dung quan trọng đó là quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ở địa phương; tập trung triển khai công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, giảm tỉ lệ nợ đọng BHXH, BHYT; tổ chức thực hiện cấp số BHXH, thẻ BHYT; giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp kịp thời, đúng đối tượng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong 9 tháng đầu năm 2017.

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy đã tổ chức học tập, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Công tác tổ chức cán bộ được tăng cường, củng cố; bổ sung kịp thời cấp ủy viên các cấp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 đảm bảo đúng theo nguyên tắc của Đảng. Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được chỉ đạo sát sao, nhất là việc xem xét, đánh giá lịch sử chính trị và tư tưởng chính trị hiện nay của các đồng chí cán bộ, đảng viên dự kiến tham gia cấp ủy tại các chi bộ trực thuộc; giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy cấp trên và tham gia ban chấp hành các tổ chức, đoàn thể cấp trên. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể được tập trung chỉ đạo, nhất là lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2020…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Bán Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới phương pháp, quan tâm truyền thông xã hội, nắm bắt dư luận và thông tin phản hồi để có cách thức thực hiện phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, thực hiện tốt vai trò định hướng tư tưởng, kịp thời đấu tranh, phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, lệch lạc, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Ngành và chính sách BHXH, BHYT nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước.

Nghị quyết xây dựng trên cơ sở gắn kết, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng với chính quyền trong hệ thống BHXH. Từ đó, khắc phục cho được những hạn chế, tồn tại, tổ chức hiệu quả công tác truyền thông; phát huy vai trò tích cực, chủ động, tập trung trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; bảo vệ thành quả, củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, vì sự phát triển bền vững của Ngành, góp phần bảo đảm an sinh xã hội đất nước...

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh: Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, ngành BHXH luôn quan tâm, nỗ lực tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách BHXH, BHYT và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác truyền thông trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao, chưa ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ và sự quan tâm đầu tư; nhất là trong điều kiện phát triển về công nghệ thông tin, mạng xã hội như hiện nay. Do đó, đòi hỏi Ngành phải có sự thay đổi toàn diện, mạnh mẽ về công tác truyền thông; phải xác định công tác truyền thông là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

“Triển khai công tác truyền thông không phải chỉ là việc của lãnh đạo, của các cơ quan chuyên trách truyền thông, mà đây phải là công việc của tất cán bộ, đảng viên trong toàn ngành BHXH. Nội dung, hình thức tuyên truyền cũng không chỉ là những bài báo, hình ảnh về chủ trương, đường lối, chính sách BHXH, BHYT, mà còn phải là tinh thần, thái độ phục vụ, nếp sống, đạo đức… của từng cán bộ, đảng viên trong Ngành. Việc thực hiện Nghị quyết này cần gắn với trách nhiệm của người đứng đầu từng đơn vị; có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết cụ thể”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nói.

Trên tinh thần đó, Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đưa ra 6 nhóm nhiệm vu, giải pháp gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong toàn Ngành đối với công tác truyền thông BHXH, BHYT; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ truyền thông; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư; chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận, tổ chức hiệu quả truyền thông xã hội; phát huy vai trò, hiệu quả truyền thông của các cơ quan báo chí, trang tin điện tử trong Ngành; nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của cán bộ, nhân dân.

Trong tổ chức thực hiện, Nghị quyết nêu rõ: Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện Nghị quyết này. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam là cơ quan tham mưu, chủ trì triển khai thực hiện, phối hợp với các đơn vị chức năng đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, thường xuyên hoặc đột xuất báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan và Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam. Cấp ủy Đảng Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH cùng các đơn vị chức năng liên quan lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành các văn bản, kế hoạch chi tiết, để tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện. Cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Phạm Chính

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS