Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị 38-CT/TU ngày 18-7-2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho đại hội các cấp đang được triển khai hết sức khẩn trương, nghiêm túc.
Với quy trình “5 bước” trong công tác cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương đã hướng dẫn, Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền Bộ Chính trị mới ban hành, kết hợp với tinh thần, trách nhiệm phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi “mùa đại hội” mới.
Đến nay các cấp ủy cơ sở thuộc đảng bộ thành phố đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức đại hội đúng kế hoạch; cùng với đó, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã triển khai phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội, tạo bầu không khí sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân chào mừng đại hội và chào đón Xuân Canh Tý đang đến gần.
Các tổ chức đảng quận Hà Đông đều xác định rõ, đại hội đảng bộ, chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXI của Đảng bộ quận Hà Đông là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm tổng kết đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và đại hội cấp mình đề ra. Đến thời điểm hiện tại, Quận ủy Hà Đông đã triển khai xong các bước đầu tiên về chuẩn bị đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXI của Đảng bộ quận.
Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa công bố Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm giúp các cấp, ngành của thành phố có điều kiện tham khảo xây dựng báo cáo chính trị đại hội đảng bộ của đơn vị; đồng thời từ kinh nghiệm thực tiễn cơ sở đóng góp ý kiến cho dự thảo được hoàn thiện hơn.
Trang1
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: