Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Thành đoàn Hà Nội: Hoàn thành đại hội chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ XXI
14:49' 6/3/2020

Với tinh thần tích cực, chủ động, đến nay, Thành đoàn Hà Nội đã hoàn thành xong việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ quan, tạo đà và động lực tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI, hướng đến góp phần tạo nên thành công chung của Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra ngày 19-2-2020

Thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn về một số nội dung Kế hoạch số 113-KH/ĐUK ngày 23-7-2019 của Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối Các cơ quan Thành phố, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội đã tích cực triển khai các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI.

Xác định đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020; song song với lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong chương trình công tác năm 2020 của Đoàn Thanh niên thành phố, ngoài việc tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 113-KH/ĐUK ngày 23-7-2019 của Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội đã khẩn trưởng ban hành Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 30-10-2019 chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội chia sẻ: Với sự chủ động, quyết tâm, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các chi bộ trực thuộc nhằm bảo đảm việc tổ chức đại hội diễn ra đúng tiến độ và quy định, trong đó yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị của các cấp ủy phải đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Công tác nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (đối với Đảng bộ cơ quan) và nhiệm kỳ 2020-2022 (đối với các chi bộ) phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội cấp mình và nghị quyết đại hội cấp trên.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm thiết thực, không phô trương, hình thức, chống lãng phí, tiêu cực.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cấp ủy đảng phải tổ chức tốt công tác tuyên truyền, coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng.

Trong tháng 2-2020, 12/12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Thành đoàn đã tổ chức thành công đại hội chi bộ với việc bầu ra tổng số 28 chi ủy viên; 12 bí thư chi bộ; 6 phó bí thư chi bộ; tỷ lệ đảng viên nữ được bầu vào chi ủy chiếm 35,71%; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) tham gia chi ủy chiếm 67,85%.

Tại đại hội, theo đúng tinh thần chỉ đạo, các chi bộ thực hiện tốt 3 nội dung: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Bám sát kế hoạch đã ban hành, sau khi 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành đại hội chi bộ, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn tiếp tục xây dựng Đề án chuẩn bị các nội dung tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan, thành lập các tổ công tác, các tiểu ban phục vụ Đại hội, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội như: văn kiện đại hội, công tác nhân sự, triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền... 

Đại hội Chi bộ Ban Đoàn kết thanh niên và địa bàn dân cư được tổ chức tại tại Khu di tích Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự kiến Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào tháng 5-2020. Theo đó, Đại hội sẽ tập trung vào các khâu: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối; bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan TP. Hà Nội lần thứ XII. Đoàn đại biểu của Đảng bộ cơ quan dự Đại hội Đảng bộ Khối phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội.

Có thể nói, tính đến thời điểm này, công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, chuẩn bị nguồn lực và con người tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thực hiện nghiêm túc và chu đáo, thể hiện sự tập trung trí tuệ lãnh đạo tổ chức thành công đại hội của các chi bộ, lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị; làm tốt công tác tư tưởng chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động cơ quan Thành đoàn thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngọc Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS