Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Nghệ An: Chủ động và tích cực công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp
13:33' 20/4/2020

Xác định việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp. Với sự chuẩn bị chu đáo và chỉ đạo kịp thời, sâu sát, đến nay công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là đại hội cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An được thực hiện bảo đảm về nội dung và thời gian theo kế hoạch chung của tỉnh và chỉ đạo của Trung ương.  

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò) khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Báo Nghệ An.


Tích cực tuyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa Chỉ thị số 35-CT/TW

BTV Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng trong toàn Đảng bộ, đồng thời chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ và nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, trước hết là người đứng đầu các cấp ủy đảng. 

Song song với quán triệt, tỉnh cũng cụ thể hóa bằng việc ban hành các văn bản như Kế hoạch số 207-KH/TU, Thông tri số 13-TT/TU của BTV Tỉnh ủy. Các văn bản này được xây dựng trên tinh thần bám sát các quan điểm chỉ đạo, yêu cầu chung của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung quy định, hướng dẫn thực hiện các nội dung quan trọng đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; việc chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận văn kiện; tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; thực hiện thí điểm một số chủ trương; thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội. Các nội dung của Kế hoạch số 207-KH/TU là cơ sở để các cấp ủy đảng căn cứ triển khai thực hiện, trong đó nội dung quan trọng là việc quy định, hướng dẫn thực hiện công tác nhân sự đại hội. Công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị và tổ chức thực hiện với tinh thần kế thừa và đổi mới. Cấp ủy tỉnh và cấp huyện quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; chỉ đạo các tiểu ban xây dựng kế hoạch, chương trình, quy chế làm việc; thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp ủy viên và thành lập các tổ giúp việc cho các tiểu ban...

Trên cơ sở các hướng dẫn của tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tế của từng đơn vị; các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo cụ thể; đồng thời, tổ chức tập huấn, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ việc lập kế hoạch thực hiện, công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn xây dựng các văn kiện, quy trình nhân sự, kế hoạch kinh phí; quan tâm nghiên cứu quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng và nhất là những nội dung mới tại Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 18-3-2020 của Ban Bí thư Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Ngay trong quý I-2020, BTV Tỉnh ủy thành lập 4 đoàn giám sát tại các huyện Quế Phong, Đô Lương, Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò và lập các tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai công tác đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện, chỉ đạo thực hiện tốt việc nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, phát hiện những biểu hiện lợi dụng đại hội để gây rối, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị đại hội. Công tác tuyên truyền trước đại hội được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo từ xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện, gắn công tác tuyên truyền với phát động các phong trào thi đua yêu nước hướng về đại hội, tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020; cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan nhà nước; áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất - kinh doanh… Nhiều địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức treo cờ, khẩu hiệu tại công sở và các trục đường giao thông, treo cờ tại các gia đình ở khu dân cư; viết tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Nghệ An, Đài Truyền hình Nghệ An... phản ánh phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Tổ chức tốt các đại hội điểm để rút kinh nghiệm

BTV Tỉnh ủy chọn 4 đảng bộ cấp trên cơ sở theo 4 loại hình hoặc vùng, miền khác nhau gồm: các huyện Con Cuông, Yên Thành và thị xã Cửa Lò, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh; các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc chọn 91/1.447 TCCSĐ (6,28%). Các tổ chức đảng được chọn đại hội điểm cơ bản là những đảng bộ, chi bộ nhiều năm liền được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đơn vị có nhiều thành tích trên các lĩnh vực, nội bộ đoàn kết thống nhất; kinh tế, văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, an ninh - quốc phòng được bảo đảm. Đến ngày 31-3-2020 có 100% các đơn vị đã hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; đối với đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đã có 159/1.447 TCCSĐ (gồm 85 đảng bộ và 74 chi bộ) đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có 62/91 TCCSĐ (gồm 50 đảng bộ và 12 chi bộ) được tổ chức chọn điểm đã tổ chức đại hội. 

Song song với chỉ đạo đại hội điểm, BTV Tỉnh ủy và các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận các văn kiện đại hội. Hiện tại, ở cấp tỉnh, BTV đã dự thảo lần 2 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng dự thảo các văn kiện, nghị quyết và chương trình hành động để gửi xin ý kiến góp ý của cấp dưới theo quy định; tập trung chỉ đạo hướng dẫn các cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng theo Thông báo số 159-TB/TW ngày 15-1-2020 của Bộ Chính trị. Tại cấp cơ sở, qua báo cáo và trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo đại hội ở 159 TCCSĐ đã tổ chức đại hội nhận thấy cấp ủy cấp trên trực tiếp của TCCSĐ đã bám sát, chỉ đạo cấp cơ sở xây dựng các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động.

Báo cáo chính trị được các TCCSĐ chuẩn bị cơ bản đạt yêu cầu về thể thức, bám sát đề cương, có chất lượng, bố cục giữa các phần hợp lý, nội dung cơ bản đã đánh giá được kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua; đánh giá được ưu điểm, chỉ ra được khuyết điểm, yếu kém, tìm ra được nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn của đảng bộ, chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Chuẩn bị kỹ công tác nhân sự và bố trí cán bộ sau đại hội

BTV Tỉnh ủy đã hoàn thành công tác rà soát quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện và một số chức danh khác không là người địa phương theo quy định và hướng dẫn của Trung ương; hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý theo nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng Đề án nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh và kế hoạch công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 để thực hiện quy trình tái cử, giới thiệu lần đầu tham gia cấp ủy.

Các huyện, thành, thị ủy đã xây dựng dự thảo đề án và thực hiện các quy trình giới thiệu nhân sự theo hướng dẫn, nhất là đối với 4 đơn vị được BTV Tỉnh ủy lựa chọn đại hội điểm đến nay đã hoàn thành các quy trình giới thiệu nhân sự (bao gồm quy trình giới thiệu tái cử và giới thiệu lần đầu tham gia cấp ủy). Ở cấp cơ sở, đa số các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã cơ bản hoàn thành công tác chỉ đạo đại hội điểm, đồng thời xây dựng lịch trình chỉ đạo tổ chức đại hội đại trà bảo đảm lộ trình theo Kế hoạch số 207-KH/TU của BTV Tỉnh ủy đề ra; công tác nhân sự đã được các tổ chức đảng thực hiện bảo đảm đúng quy trình, đúng hướng dẫn của cấp trên và Quy chế bầu cử trong Đảng; các nhân sự trúng cử cấp ủy và các chức danh chủ chốt đều bảo đảm tiêu chuẩn, đúng cơ cấu và đúng với định hướng của cấp ủy có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc thực hiện việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội theo đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. BTV Tỉnh ủy cũng đã lưu ý về thời điểm thôi giữ chức vụ lãnh đạo HĐND, UBND và các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước có cơ cấu cấp ủy nhưng không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với cấp huyện và cấp xã đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Hướng dẫn số 27-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương. Hiện nay các huyện, thành, thị, đảng ủy đã tổng hợp danh sách từng trường hợp gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ để giải quyết chế độ.

Tiếp tục thực hiện thí điểm một số chủ trương

Trên cơ sở Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy ban hành Thông tri 13-TTr/TU, theo đó cơ bản thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp (hiện nay cấp huyện có 13/21 (61,9%) bí thư, 8/21(38,1%) phó bí thư thường trực; cấp xã có 392/480 (81,7%) bí thư, 86/480 (17,9%) phó bí thư đảng ủy, 2/480 (0,4%), ủy viên BTV trực đảng đảng ủy xã). Thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp huyện, cấp xã đối với những nơi có đủ điều kiện (cấp xã hiện có 3 xã, phường, bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND gồm xã Hưng Hòa (TP. Vinh); xã Nghĩa Khánh (huyện Nghĩa Đàn) và phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò). Thực hiện thống nhất chủ trương bí thư cấp uỷ cấp huyện và tương đương trở lên không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp (từ 8 năm trở lên) tại một địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, phấn đấu thực hiện chủ trương này ở cấp xã. BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương theo lộ trình, phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị, địa phương, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành ở cấp huyện.

Từ thực tiễn chuẩn bị và chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp thời gian qua, chúng tôi nhận thấy một số bài học kinh nghiệm sau:

Trước hết là phải quan tâm và tập trung cho công tác tuyên truyền. Việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp; cổ vũ, tạo động lực và động cơ phấn đấu, khơi dậy tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Song song với đó là phải làm tốt công tác nhân sự đại hội: Quá trình chuẩn bị nhân sự phải công khai, dân chủ, bàn bạc, cân nhắc thật kỹ các phương án nhân sự, đặc biệt kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết… Đồng thời phải tập trung chỉ đạo xây dựng các văn kiện trình đại hội bảo đảm chất lượng; chủ động xây dựng kịch bản công tác điều hành đại hội khoa học, hợp lý, có dự kiến các tình huống phát sinh và phương án xử lý các tình huống, để bảo đảm diễn biến quá trình tổ chức đại hội được chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định.

Cuối cùng là phải làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội; bảo đảm các điều kiện, phương tiện về cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ đại hội. Đặc biệt hiện nay, cần bám sát tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, tích cực tổ chức phòng, chống dịch có hiệu quả, gắn với chuẩn bị các phương án dự phòng, kiên quyết không để dịch bệnh làm ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị và tiến độ đại hội đảng bộ các cấp.

Vũ Hồng HàoBan Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS