Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Một số kết quả đại hội điểm và thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
9:22' 2/5/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tổ chức đại hội điểm, thí điểm chủ trương các đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 các TCCSĐ để rút kinh nghiệm trước khi đại hội đại trà; ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế và các đảng ủy cấp trên cơ sở đã chọn 28 TCCSĐ đại hội điểm (18 đảng bộ và 10 chi bộ) và 22 đảng bộ đại hội thí điểm chủ trương bầu trực tiếp cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, đại hội điểm: xã 6, phường 2, thị trấn 1, cơ quan 10, đơn vị sự nghiệp 3, lực lượng vũ trang 6; thí điểm: xã 9, phường 3, cơ quan 6, đơn vị sự nghiệp 2, lực lượng vũ trang 1, doanh nghiệp 1.
Đ/c Huỳnh Cư , Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường An Đông, TP. Huế.


Công tác chuẩn bị 

Quán triệt các văn bản chỉ đạo: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số điều trong Quy định số 126-QĐ/TW; Quyết định số 244-QĐ/TW của BCH Trung ương và những văn bản của các ban Trung ương liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp, nhằm quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung của các chỉ thị, hướng dẫn.

Trên cơ sở văn bản của Trung ương, căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể ở địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các văn bản để triển khai thực hiện: Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 18-7-2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 18-11-2019 về một số nội dung Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 6-1-2020 về quy trình đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Thành lập các tiểu ban, tổ công tác: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội (tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội), Đồng thời, lập 5 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở kế hoạch tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội; chọn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để tiến hành đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp tại đại hội; thành lập các tổ chỉ đạo do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách, chỉ đạo và hướng dẫn trực tiếp các bước chuẩn bị nội dung, nhân sự, quy trình bầu bí thư cấp ủy tại đại hội các cấp ủy trực thuộc.

Lựa chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm, thí điểm: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội và thông báo chọn đơn vị để tiến hành đại hội điểm, thí điểm (đại hội thí điểm cấp cơ sở 22 đơn vị, cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy 2 đơn vị; đại hội điểm cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy 2 đơn vị; ban thường vụ cấp ủy cấp huyện đã thông báo chọn 28 chi bộ, đảng bộ đại hội điểm). Công tác tuyên truyền đại hội: Việc nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân được các cấp ủy quan tâm. Nhiều địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động như đưa thông tin lên đài phát thanh xã, truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, treo cờ, băng-rôn khẩu hiệu, pa-nô lên các trục đường chính, trong và ngoài hội trường có nhiều khẩu hiệu hành động, tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng trong đảng bộ và nhân dân, trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Chuẩn bị và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện: Trên cơ sở tiếp thu những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo nêu trong dự thảo các văn kiện của cấp trên, các đơn vị đã xây dựng nội dung báo cáo chính trị phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị mình; báo cáo đã kiểm điểm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, rút ra những nguyên nhân và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; gắn kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng. Báo cáo chính trị được chuẩn bị nghiêm túc, đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chi bộ trực thuộc, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cán bộ lão thành cách mạng, các cơ quan, ban, ngành cấp huyện (đối với đảng bộ xã), lấy ý kiến của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên trong cơ quan (đối với đảng bộ, chi bộ cơ quan) để hoàn thiện báo cáo chính trị. Dự thảo nghị quyết đại hội được chuẩn bị khá công phu, trong đó đã nêu những vấn đề cốt lõi của báo cáo chính trị, đánh giá tổng quát kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua; xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội: Được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình theo quy định của cấp trên. Danh sách giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới gồm những đồng chí được trên 50% số phiếu tín nhiệm của cấp ủy. Quá trình chuẩn bị nhân sự đã bám sát hướng dẫn của cấp trên và Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244 của BCH Trung ương. Căn cứ vào yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp ủy khóa mới, các cấp ủy khóa cũ đã chuẩn bị danh sách bầu cử cấp ủy khóa mới có sự đổi mới, cấp ủy viên trẻ, nữ khi đưa vào danh sách bầu cử cơ bản bảo đảm. Số dư trong bầu cấp ủy, ban thường vụ chiếm từ 10 đến 20%.

Kết quả đạt được


Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có 20/28 TCCSĐ đã tiến hành đại hội điểm và 16/22 đảng bộ đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội.

Về chương trình và điều hành đại hội: Nhìn chung, các đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, chương trình, kịch bản đại hội một cách nghiêm túc, đúng quy định từ phiên trù bị đến phiên chính thức; có sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đoàn chủ tịch và đoàn thư ký đại hội.

Quá trình điều hành của đoàn chủ tịch đại hội đều tự tin, đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, hướng dẫn của cấp trên. Một số đơn vị đã sử dụng phần mềm PowerPoint để trình chiếu báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và xây dựng phóng sự, tạo không khí sinh động cho đại hội. Thảo luận văn kiện đại hội sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và đầy trách nhiệm; nhiều ý kiến phát biểu của đảng viên theo hướng trọng tâm, trọng điểm và tìm được một số giải pháp tích cực để tạo sự bứt phá của chi bộ, đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Các ý kiến tham gia dự thảo văn kiện của cấp trên trình đại hội được tổng hợp đầy đủ, chính xác, rõ ràng, thống nhất cao.

Công tác nhân sự và bầu cử tại đại hội: Công tác bầu cử trong đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, thực hiện đúng Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chuẩn bị nhân sự BCH khóa mới đều bảo đảm có số dư từ 10 đến 15% so với số lượng cần bầu.

Do nắm chắc, đánh giá đúng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy dân chủ trong Đảng, ý thức trách nhiệm của đảng viên nên nhân sự cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy, các chức danh chủ chốt và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên được bầu đều đúng dự kiến; cấp ủy khóa mới bảo đảm cơ cấu hợp lý, cơ bản đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả bầu bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội đạt tỷ lệ cao trên 95%. Đại hội sử dụng phần mềm phục vụ công tác kiểm phiếu nên thời gian kiểm phiếu nhanh hơn.

Việc bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu cấp trên bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục quy định, phần lớn bầu một lần là đủ số lượng, là những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ, đủ sức tham gia đóng góp vào sự thành công của đại hội đảng bộ cấp trên.

Hạn chế, khuyết điểm

Báo cáo chính trị còn dài, một số nội dung dàn trải, chưa đi sâu kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ trước. Báo cáo chính trị còn nặng về đánh giá việc thực hiện công tác chuyên môn, nội dung lãnh đạo công tác đảng viên chưa được đánh giá đúng mức. Báo cáo kiểm điểm của BCH có mặt còn chung chung, chưa đi sâu kiểm điểm vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo; một số khuyết điểm còn đùn đẩy cho cơ sở. Việc điều hành đại hội của đoàn chủ tịch một số nơi còn lúng túng, chưa theo kịch bản; chưa dành nhiều thời gian cho đại hội nghiên cứu, thảo luận trước khi biểu quyết hoặc biểu quyết thiếu dứt khoát, thiếu dự lệnh để đại biểu chuẩn bị trước khi biểu quyết. Công tác nắm số lượng và quản lý đảng viên tham dự đại hội chưa tốt dẫn đến việc đảng viên đi chậm, vắng mặt vì vậy đã ảnh hưởng đến công tác tổ chức của đại hội, nhất là công tác bầu cử. Một số ý kiến tham gia thảo luận mang tính minh họa hoặc báo cáo thành tích của đơn vị, ít tham gia, đóng góp ý kiến về mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện trong thời gian đến; một số ý kiến phát biểu còn dàn trải. Tỷ lệ đổi mới cấp ủy tại một số chi bộ, đảng bộ còn chưa bảo đảm theo quy định, tỷ lệ nữ còn thấp; số lượng cấp ủy bầu tại đại hội thiếu so với đề án nhân sự đại hội thông qua; quá trình bầu cử hầu hết các đảng viên không tự ứng cử và đề cử; việc điều hành ứng cử, đề cử, chốt danh sách bầu cử còn lúng túng; một số ban kiểm phiếu còn lúng túng trong việc hướng dẫn công tác bầu cử.

Một số kinh nghiệm

Một là, phải nắm vững yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 18-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nắm vững chủ trương của cấp trên và quy trình tiến hành. Ban thường vụ cấp ủy các đảng bộ cấp trên cơ sở cần có sự phân công cụ thể từng địa bàn, đơn vị, chỉ đạo các tổ công tác cấp huyện đi sâu giúp cơ sở từ việc chuẩn bị kế hoạch, nội dung, nhân sự, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện từng đầu công việc chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ thời gian đại hội theo kế hoạch đã đề ra.

Hai là, đề cao tính chủ động sáng tạo của cấp ủy cơ sở, đặc biệt là vai trò bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cấp ủy viên, đảng viên; có sự phân công trách nhiệm cụ thể trong cấp ủy, thường vụ cấp ủy, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

Ba là, xây dựng báo cáo chính trị phải cân đối giữa các nội dung. Tổng kết, đánh giá đúng những kết quả đạt được; đặc biệt là những tồn tại, cần phân tích kỹ tìm ra những nguyên nhân. Phần phương hướng nhiệm vụ cần đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp cụ thể, có tính khả thi, nhất là những giải pháp có tính đột phá để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; dự thảo báo cáo chính trị cần được tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và tổ chức đoàn thể bằng nhiều hình thức phù hợp.

Bốn là, cần cân đối thời gian giữa thảo luận nội dung báo cáo chính trị và công tác nhân sự, cần tăng thêm thảo luận dưới hình thức tranh luận. Chỉ đạo công tác nhân sự cấp ủy gắn với phát huy trách nhiệm cấp ủy cấp triệu tập đại hội.

Năm là, Tổ công tác của ban thường vụ cấp ủy cần tăng cường tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội cơ sở trước lúc thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở duyệt nội dung, nhân sự và có ý kiến về thời gian đại hội.
Lê Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS