Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Quảng Ninh tích cực, chủ động triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
17:11' 2/5/2020
Đại hội Đảng bộ phường Cẩm Đông (Cẩm Phả) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4-7-2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 để triển khai thực hiện. Với nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ, đến nay việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp ở Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch số 305-KH/TU ngày 18-6-2019 về tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy  trực thuộc, các xã, phường, thị trấn (217 điểm cầu) với sự tham gia của các đồng chí từ phó bí thư chi bộ trở lên. Ở những nơi không có đường truyền trực tuyến, cấp ủy tổ chức hội nghị quán triệt phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở. Tiếp đó, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 4-7-2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Kế hoạch xác định một số nội dung đột phá: 1- Tiếp tục thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện ở 3 địa phương (Cô Tô, Hoành Bồ, Tiên Yên) và mở rộng thực hiện đối với những nơi có đủ điều kiện. Thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, tối thiểu 75% trở lên; 2- Sắp xếp, bố trí cán bộ để từ đầu nhiệm kỳ có 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương, 75% trở lên bí thư cấp xã không là người địa phương; 3- Thực hiện 100% việc bầu bí thư cấp ủy tại đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, kể cả Đảng bộ Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh và các đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Quân sự, Công an và Biên phòng tỉnh sau khi thống nhất với Đảng ủy Lực lượng vũ trang Trung ương; 4- Tiếp tục thống nhất nhiệm kỳ bầu trưởng thôn, bản, khu phố với nhiệm kỳ đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 theo hướng toàn tỉnh thực hiện bầu trưởng thôn bản, khu phố trong tháng 1-2020.

BTV Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 29-11-2019 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 18-3-2020 về công tác nhân sự của ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp; thành lập 4 tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng thời thành lập các tổ giúp việc các tiểu ban, tổ chức xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thành lập Tổ công tác theo dõi đại hội đảng bộ các cấp, thành lập đoàn giám sát các cấp ủy trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã kịp thời tham mưu, ban hành các hướng dẫn về những nội dung có liên quan đến quá trình chuẩn bị đại hội như: công tác tuyên truyền; nhận xét, đánh giá, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cấp ủy; công tác kiểm tra, giám sát giải quyết đơn thư; nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội; hướng dẫn, xây dựng văn kiện; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, của cấp trên trực tiếp.

Kết quả rõ nét

Ngay sau khi BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 308-KH/TU, 20/20 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã cụ thể hóa và ban hành kế hoạch, hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp, thành lập các tiểu ban giúp việc, phân công nhiệm vụ ủy viên BTV, cấp ủy viên; thành lập các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ cấp ủy cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua. Các đảng bộ trực thuộc đều lựa chọn 2-3 đơn vị thuộc các loại hình khác nhau để tổ chức đại hội điểm và thực hiện thống nhất chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp bí thư cấp ủy.

Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra từ đầu tháng 1-2020 đến hết ngày 29-2-2020. 4.935/4.935 chi bộ đã tổ chức thành công đại hội, trong đó: 1.542 chi bộ thôn, khu phố; 446 chi bộ cơ quan hành chính; 159 chi bộ quân đội; 234 chi bộ công an; 704 chi bộ đơn vị sự nghiệp giáo dục; 189 chi bộ đơn vị sự nghiệp y tế; 195 chi bộ đơn vị sự nghiệp khác; 1.072 chi bộ doanh nghiệp có trên 50% vốn Nhà nước; 85% chi bộ doanh nghiệp có dưới 50% vốn Nhà nước; 272 chi bộ doanh nghiệp tư nhân; 12 chi bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 25 chi bộ loại hình khác. Có 39 chi bộ thuộc Đảng bộ Than do khó khăn về công tác nhân sự chưa bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã lựa chọn 48/738 TCCSĐ là những TCCSĐ nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có điều kiện thuận lợi và ổn định để chỉ đạo đại hội điểm (trung bình mỗi đảng bộ chọn 2-3 cơ sở). Đến ngày 25-3 có 38/48 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm. Đã có 87/738 (11,8%) chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội. Trong đó, 22/87 đại hội đảng viên; 65/87 đại hội đại biểu. 100% bí thư cấp ủy được bầu trực tiếp tại đại hội và đều có số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao (cao nhất là 100%, thấp nhất là 90,5%). Nhiều chi, đảng bộ đồng chí bí thư cấp ủy đạt 100% phiếu bầu như Đảng bộ phường Xuân Sơn (Đông Triều), Đảng bộ phường Cẩm Đông (Cẩm Phả), Đảng bộ Chi cục Thuế  Uông Bí - Quảng Yên, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vân Đồn, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Chẽ… Trong số 87 đồng chí bí thư được bầu tại đại hội có 69 đồng chí tái cử; trong số 607 đồng chí được bầu vào BCH có 438 đồng chí tái cử; trong số 124 đồng chí được bầu vào BTV có 105 đồng chí tái cử.

Có thể thấy, việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp ở Quảng Ninh đã đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã hoàn thành tốt đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đại hội điểm cấp cơ sở được các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, thành lập các tổ công tác trực tiếp duyệt nội dung chuẩn bị về báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chương trình hành động, phương án nhân sự cấp ủy, chương trình đại hội, các đại hội đã thực hiện 4 nội dung theo quy định, bảo đảm yêu cầu đề ra. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổ công tác dự đại hội đã chỉ đạo, hướng dẫn, rút kinh nghiệm đợt đầu (trước ngày 15-3), nên các đơn vị còn lại đã có sự điều chỉnh, bảo đảm việc tổ chức đại hội thiết thực, chất lượng, đạt kết quả tốt. Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót ở các đơn vị đã đại hội, đại hội điểm để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội ở các cơ sở còn lại đạt kết quả tốt nhất.

TM

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS