Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm cấp cơ sở
0:19' 26/5/2020

Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng có 649 TCCSĐ, trong đó 227 đảng bộ cơ sở, 422 chi bộ cơ sở với hơn 45.278 đảng viên (số liệu tính đến tháng 3-2020). Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đại hội đảng bộ các cấp ở Sóc Trăng được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Do vậy, việc tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm cấp cơ sở đã đạt những kết quả bước đầu đáng khích lệ.
Đại hội Đảng bộ Phường 2 (thị xã Ngã Năm) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng.

Tích cực chuẩn bị

BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 19-8-2019 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, các ban đảng của Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng văn bản hướng dẫn về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức đại hội; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giúp cấp ủy cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị đại hội. BTV cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, phân công cấp ủy, cán bộ cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy trực tiếp giúp cấp ủy cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị đại hội. Các đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập các tiểu ban, tích cực chuẩn bị các điều kiện cho tổ chức đại hội. BTV Tỉnh ủy chọn 3 đảng bộ cơ sở làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm. Sau đại hội, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết để chỉ đạo rút kinh nghiệm, chỉ đạo mỗi đảng bộ cấp huyện và tương đương tiếp tục chọn từ 1 đến 2 loại hình chi bộ, đảng bộ cơ sở chỉ đạo đại hội điểm; tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo đại hội đại trà theo kế hoạch.

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhất là đảng bộ xã, phường, thị trấn, quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong đại hội, tạo không khí phấn khởi trong toàn đảng bộ và nhân dân. Ngoài việc thông tin qua đài truyền thanh và các hình thức cổ động trực quan, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Việc chuẩn bị báo cáo chính trị của các chi, đảng bộ cơ sở khẩn trương, tiếp thu ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí, lãnh đạo qua các thời kỳ... Đối với báo cáo chính trị của đảng bộ xã, phường có chủ đề sát với tình hình thực tế và xu hướng phát triển của từng nơi, thể hiện được mục tiêu, những vấn đề xuyên suốt nhiệm kỳ. Báo cáo kiểm điểm nêu được bối cảnh, tình hình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy chế làm việc của cấp ủy.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới thực hiện theo Kế hoạch số 93-KH/TU, các hướng dẫn của cấp trên, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nguồn nhân sự được tổ chức khảo sát lấy ý kiến trong cấp ủy, cán bộ chủ chốt, nơi cư trú và trên cơ sở nguồn quy hoạch cán bộ của từng đảng bộ, chi bộ cơ sở; bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi trong BCH; có chú ý phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc (nơi có đông đồng bào dân tộc).

Kết quả bầu cử

Toàn tỉnh có 32 đảng bộ, chi bộ cơ sở được chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở (tỉnh chọn 3, huyện và tương đương chọn 29); có 7 đảng bộ thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; có 111 đảng bộ tiến hành đại hội đại biểu, 116 đại hội tiến hành đại hội đảng viên. Tính đến ngày 20-3 có 24 đảng bộ, chi bộ cơ sở được chọn làm đại hội điểm đã đại hội xong (trong đó có 2 đảng bộ thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy).

Hầu hết các đảng bộ, chi bộ cơ sở bầu đủ số lượng cấp ủy viên do đại hội quyết định, danh sách bầu cử đều có số dư theo đúng quy định và không vượt quá 15% số lượng cần bầu. Có 1 đảng bộ bầu thiếu cấp ủy viên do phiếu bầu không đạt; có 2 đảng bộ bầu thiếu để bổ sung sau đại hội.

Ở các đảng bộ cơ sở nơi có đủ số lượng cấp ủy viên theo quy định, thực hiện bầu BTV; danh sách bầu BTV có số dư chủ yếu 20%. Hầu hết các đảng bộ cơ sở bầu đủ số lượng BTV; bầu bí thư, phó bí thư có kết quả đa số đúng với dự kiến của cấp ủy khóa trước chuẩn bị. Kết quả bầu BCH như sau: Tổng số cấp ủy được bầu 224 đồng chí, trong đó tham gia lần đầu 56 đồng chí (tỷ lệ 25%): nữ 52 đồng chí (tỷ lệ 23,21%); dân tộc thiểu số 27 đồng chí (tỷ lệ 12,05%). Về kết quả BTV: Tổng số ủy viên BTV được bầu 60 đồng chí, trong đó tham gia lần đầu 11 đồng chí (tỷ lệ 18,33%); nữ 5 đồng chí (8,33%); dân tộc thiểu số 6 đồng chí (tỷ lệ 10%). Đối với 2 đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, tỷ lệ phiếu bầu đều đạt trên 90%.

Một số kinh nghiệm

Trong quá trình chỉ đạo đại hội ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở, cấp ủy cấp trên cơ sở phải bám sát kế hoạch đại hội để công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội bảo đảm chất lượng và đúng quy định.

Cấp ủy cơ sở cần nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung làm rõ những vấn đề bức xúc hoặc nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết (nếu có) để giải quyết gọn những khó khăn, vướng mắc trước khi tiến hành đại hội.

Công tác chuẩn bị đại hội phải chủ động, kịp thời, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; đặc biệt công tác nhân sự phải được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, công tâm, khách quan; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; không có tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tinh thần xây dựng, nể nang, ngại va chạm.

Đoàn chủ tịch phải nắm vững các văn bản chỉ đạo đại hội của Trung ương, Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên trực tiếp; nghiên cứu kỹ nội dung, kịch bản đại hội, dự kiến một số tình huống có thể xảy ra, đề ra cách giải quyết phù hợp với Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng; điều hành nội dung đại hội linh hoạt, chặt chẽ, bảo đảm thời gian theo chương trình.

Diệp Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS