Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Kết quả và kinh nghiệm đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở ở Bình Phước
21:35' 27/5/2020
Đại hội Đảng bộ xã Tân Hòa (Đồng Phú) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ tỉnh Bình Phước có 21 đảng bộ trực thuộc tỉnh, 753 TCCSĐ (262 đảng bộ cơ sở, 491 chi bộ cơ sở), 2.412 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 36.435 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy ở Bình Phước đã chủ động, tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức đại hội điểm và thí điểm đạt nhiều kết quả tích cực.
Triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 200-KH/TU ngày 19-8-2019 để triển khai thực hiện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết điều hành đại hội; nội quy, quy chế đại hội; chương trình làm việc đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, cung cấp cho các đảng bộ trực thuộc tỉnh để tham khảo, nghiên cứu thực hiện. Ban Tổ chức cũng đã ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTCTU ngày 11-12-2019 về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, kèm theo các biểu mẫu về công tác nhân sự tại đại hội. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh, BTV các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện, chọn TCCSĐ đại hội điểm để rút kinh nghiệm, chọn đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Để đánh giá việc thí điểm được toàn diện, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy lựa chọn các đảng bộ cơ sở đại diện cho các loại hình và tính chất, nhiệm vụ; các đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên, nội bộ cấp ủy đoàn kết; địa phương hoặc cơ quan, đơn vị không có những tiêu cực, phức tạp. Theo đó, BTV các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chọn 37/753 chi, đảng bộ cơ sở đại hội điểm để rút kinh nghiệm, chọn 17/262 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. BTV Tỉnh ủy phân công đồng chí ủy viên BTV phụ trách các đảng bộ, dự chỉ đạo đại hội điểm, thí điểm cấp cơ sở. Lãnh đạo các ban, phòng chuyên môn dự, theo dõi, nắm tình hình tổ chức đại hội. BTV các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, tổ công tác làm việc với cấp ủy cơ sở để nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và chỉ đạo nội dung, công tác nhân sự đại hội.

Kết quả rõ nét

Các TCCSĐ được chọn đại hội điểm, thí điểm đã chuẩn bị đầy đủ các văn bản của đại hội gồm: báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các văn kiện, nội quy, quy chế làm việc, quy chế bầu cử, nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội…

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm được chuẩn bị nghiêm túc đánh giá đúng thực chất tình hình địa phương, đơn vị. Báo cáo chính trị có phụ lục với những số liệu chủ yếu trên các lĩnh vực, có so sánh kết quả thực hiện với kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ, giúp cho việc xây dựng nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 được sát thực và có tính khả thi cao. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cơ sở thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua và rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo nhiệm kỳ tới. Các chi, đảng bộ đã sớm ban hành dự thảo văn bản và tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện. Việc tổ chức lấy ý kiến được triển khai đến từng chi bộ trực thuộc.

Tính đến ngày 25-3 trong toàn Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. 154/753 TCCSĐ đã tổ chức đại hội, trong đó có 37/37 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội điểm (12 đảng bộ cơ sở và 25 chi bộ cơ sở). Trong 12 đảng bộ cơ sở đã đại hội điểm, có 7 đảng bộ xã, phường, thị trấn (chiếm 6,3% so với 111 đảng bộ xã, phường, thị trấn). 17/17 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Trong đó có 9 đảng bộ xã, phường, thị trấn (chiếm 8,1% so với 111 đảng bộ xã, phường, thị trấn). Đa số ở các chi, đảng bộ, việc bầu cử cấp ủy, BTV, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra bầu một lần đủ số lượng theo quy định; kết quả bầu cử đúng cơ cấu nhân sự đã được cấp ủy cấp trên phê duyệt.

Về số lượng cấp ủy: bầu 432 đồng chí, trong đó tham gia lần đầu 110 đồng chí (25,46%); nữ 117 đồng chí (27,08%); là người dân tộc thiểu số 16 đồng chí (3,7%); tôn giáo 2 đồng chí (0,46%); trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) 45 đồng chí (10,42%). Trong số 17 đồng chí bí thư cấp ủy được bầu trực tiếp tại đại hội, tham gia lần đầu 3 đồng chí, nữ 1 đồng chí, 5 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 12 đồng chí có trình độ đại học, 3 đồng chí có trình độ lý luận chính trị trung cấp, 14 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, 4 đồng chí không là người địa phương, tuổi bình quân 41,29 tuổi. Số phiếu bầu cử trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội đạt tỷ lệ cao, từ 88,6% đến 100%.

Một số kinh nghiệm

Cấp ủy cơ sở phải nêu cao vai trò, trách nhiệm và thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và cấp ủy các cấp trong công tác chuẩn bị đại hội. Đặc biệt là vai trò lãnh đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp và trách nhiệm thành viên cấp ủy phụ trách các cơ sở đảng.

Nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận liên quan đến công tác nhân sự trước, trong và sau đại hội. Dự báo các tình huống có thể xảy ra và có phương án giải quyết cụ thể cho từng tình huống để đại hội bảo đảm thành công. Tránh chủ quan, thiếu kiên quyết trong giải quyết các vấn đề trước đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần coi trọng toàn diện các nội dung của đại hội, tránh tình trạng quá chú trọng vào công tác bầu cử cấp ủy, xem nhẹ việc thảo luận các văn kiện tại đại hội. Trong quá trình thảo luận tại đại hội, đoàn chủ tịch cần thực sự phát huy dân chủ, gợi mở những vấn đề quan trọng đang còn có ý kiến khác nhau; tiếp thu tối đa các ý kiến thảo luận hay, đúng nội dung để bổ sung vào dự thảo nghị quyết.

Các chi, đảng bộ tổ chức đại hội phải xây dựng kịch bản điều hành chi tiết theo đúng chương trình làm việc đại hội. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch cần tuân thủ theo đúng trình tự, nội dung đã chuẩn bị và chủ động, xin ý kiến cấp ủy cấp trên, linh hoạt, khéo léo xử lý các tình huống phát sinh trong đại hội nhưng phải bảo đảm tính nguyên tắc và tính dân chủ trong đại hội.

Cấp ủy triệu tập đại hội lựa chọn ban kiểm phiếu phải là những đồng chí có kinh nghiệm trong công tác kiểm phiếu, nắm rõ quy định về bầu cử, ban kiểm phiếu có sự phân công cụ thể, góp phần quan trọng vào thành công đại hội. 

DC

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS