Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Kinh nghiệm từ đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở Vĩnh Long
11:22' 10/6/2020

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long hiện có 463 TCCSĐ, trong đó có 217 đảng bộ và 246 chi bộ, tổng số 42.303 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản có liên quan, tính đến ngày 7-6-2020 Vĩnh Long có 366/463 TCCSĐ đã hoàn thành tổ chức đại hội.
Đại hội Đảng bộ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TL

Kết quả đại hội

Kết quả các đại hội cho thấy, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở ở Vĩnh Long có nhiều ưu điểm:

Công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự đại hội được chuẩn bị chu đáo. Các đảng bộ đã chủ động thành lập các tổ công tác để theo dõi và hướng dẫn trực tiếp các đơn vị được chọn làm điểm chỉ đạo đại hội từ khâu chuẩn bị đến khâu hoàn chỉnh. Tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, phát sinh trên địa bàn, đơn vị trước khi diễn ra đại hội.

Công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội và các văn bản phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo. Báo cáo nhiệm kỳ ngắn gọn, bố cục mạnh lạc, dễ hiểu, có đề ra chủ đề và phương châm đại hội sát với tình hình thực tế và xu hướng phát triển của địa phương, đơn vị. Nội dung trong báo cáo nêu đầy đủ các lĩnh vực, có số liệu minh họa rõ ràng, đánh giá được những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và rút ra được bài học kinh nghiệm. Báo cáo phản ánh được toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua; xác định được mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể có tính khả thi cao để thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ tới.

Điểm mới trong kỳ đại hội lần này là ngoài báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH, các cấp ủy đã xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đại hội thảo luận. Các báo cáo kiểm điểm của BCH, BTV nhiệm kỳ 2015-2020 nêu toàn diện được công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ. Đánh giá sát với thực tế về những ưu điểm, hạn chế về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua, chỉ được những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời rút kinh nghiệm cần quan tâm trong quá trính lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử tại đại hội được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình. Nhân sự được cấp ủy khóa cũ giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới đều phải thực hiện quy trình 5 bước đối với cả nhân sự tái cử và nhân sự dự kiến tham gia lần đầu. Tất cả đại hội đều phải lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư tại đại hội làm căn cứ, cơ sở để cấp ủy khóa mới bầu cử chức danh bí thư cấp ủy.

Chương trình, kịch bản đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chi tiết. Công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết được quan tâm; thực hiện tốt chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về trưng bày sản phẩm địa phương, hình ảnh hoạt động của đơn vị trong nhiệm kỳ để chào mừng tương đối phong phú, góp phần vào thành công của các đại hội.

Tất cả các đại hội đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, như: phun thuốc sát khuẩn 1 ngày trước đại hội, trang bị nước rửa tay khô, khẩu trang y tế…; cắt chương trình văn nghệ chào mừng, thiếu nhi dâng hoa chúc mừng, giảm đại biểu khách mời, không tổ chức ăn uống chúc mừng thành công đại hội; sau đại hội tiến hành họp rút kinh nghiệm ngay…

Kết quả bầu cử: Việc bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay đã bầu 2.843 đồng chí vào cấp ủy, trong đó: nữ 568 đồng chí; dân tộc thiểu số 15 đồng chí; trẻ dưới 35 tuổi 258 đồng chí. 651 đồng chí được bầu vào BTV, trong đó: nữ 78 đồng chí; dân tộc thiểu số 1 đồng chí; trẻ dưới 35 tuổi 13 đồng chí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cấp cơ sở ở Vĩnh Long vẫn còn một số hạn chế như: Chưa có nhiều ý kiến đóng góp cho văn kiện đại hội, nhất là báo cáo chính trị của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp. Một số đại hội báo cáo chính trị còn dàn trải, tính khái quát chưa cao, chưa lồng ghép vào báo cáo các cách làm hay, mô hình mới; một số báo cáo thiếu chứng minh kết quả thực hiện bằng số liệu. Nhiều đại hội phân công tham luận được chuẩn bị sẵn, ít ý kiến thảo luận và không có tranh luận tại đại hội. Chưa có nhiều ý kiến tham gia đóng góp, thảo luận chương trình hành động của đại hội. Một số nơi, ban kiểm phiếu chưa có kinh nghiệm nên còn lúng túng trong hướng dẫn cách bỏ phiếu.

Một số kinh nghiệm

Thứ nhất, cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt; thực hiện thường xuyên, liên tục để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bám sát quan điểm, nội dung, yêu cầu các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn Trung ương và điều kiện thực tiễn của đảng bộ, kịp thời cụ thể hóa thành các kế hoạch, đề án triển khai thực hiện.

Thứ hai, báo cáo nhiệm kỳ phải căn cứ vào nghị quyết đại hội cấp mình để kiểm điểm, đánh giá; chỉ ra được những thành tựu, mô hình mới, cách làm hay, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm, nhất là việc thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu mà đại hội đảng bộ đã xác định trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung, tránh tình trạng quá chú trọng vào công tác bầu cử cấp ủy, xem nhẹ việc thảo luận báo cáo văn kiện của cấp mình và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của cấp ủy cấp trên.

Thứ ba, công tác chuẩn bị nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện đúng theo Điều lệ Đảng, quy định, quy chế của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; gắn với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy, BTV, bí thư, phó bí thư; ủy ban kiểm tra cấp ủy và nhân sự đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; có năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Thứ tư, việc điều hành đại hội phải có chương trình chi tiết, kịch bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí. Mỗi thành viên cần chuẩn bị kỹ phần điều hành của mình, những vấn đề cần gợi ý để đưa ra thảo luận, xin ý kiến đại hội biểu quyết.

Thứ năm, cấp ủy cấp trên cơ sở phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội chi, đảng bộ trực thuộc cấp mình.

Thứ sáu, sau đại hội phải khẩn trương hoàn thành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền chuẩn y cấp ủy khoá mới; xây dựng quy chế làm việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên; tổ chức triển khai quán triệt văn kiện và kết quả đại hội; xây dựng chương trình hành động (phải được thông qua tại đại hội), chương trình làm việc toàn khóa của BCH để cụ thể hóa nghị quyết và tổ chức thực hiện.

Thứ bảy, để đại hội diễn ra thành công, an toàn trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến, các cấp ủy quan tâm chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, không để có nguy cơ lây nhiễm; hạn chế khách mời, các thủ tục không cần thiết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Thúy VânBan Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS