Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) tăng cường công tác kiểm tra giám sát phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp
13:59' 12/6/2020

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng trong việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu gương của từng cán bộ, đảng viên. Từ nhận thức trên, những năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp ở huyện Vĩnh Lợi đã luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa sai phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
Cán bộ chủ chốt các đơn vị, ban, ngành huyện Vĩnh Lợi tham gia quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 120 của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời

Đồng chí Trương Văn Nhớ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lợi cho biết: Trong những năm qua, cấp ủy, UBKT các cấp đã kịp thời triển khai, quán triệt các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Hằng năm, Huyện ủy căn cứ vào Chương trình làm việc toàn khóa và tình hình nhiệm vụ thực tế của địa phương, các cấp ủy chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát. Trong quá trình tổ chức thực hiện, BCH Đảng bộ huyện tiến hành kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy; chọn một số lĩnh vực bức xúc, cấp bách để kiểm tra, giám sát để góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Cụ thể từ năm 2015 đến nay đã thành lập 44 đoàn kiểm tra chuyên đề với 295 tổ chức đảng và 283 đảng viên; thành lập 35 đoàn giám sát chuyên đề đối với 189 lượt tổ chức đảng và 5 cán bộ, đảng viên. Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 30 đảng viên; trong đó, phải thi hành kỷ luật 27 trường hợp bằng các hình thức như: khiển trách 7, cảnh cáo 9, cách chức 3, còn lại kiểm điểm rút kinh nghiệm. Tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra kết luận 3/3 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đã kiểm điểm rút kinh nghiệm. Ngoài ra, đã kiểm tra 29 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, qua kiểm tra, có 26 tổ chức đảng thực hiện tốt, còn lại thực hiện chưa tốt, đã nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, đã thành lập 13 đoàn kiểm tra việc thu, đóng, nộp, sử dụng đảng phí đối với 50 lượt tổ chức đảng và 264 đảng viên, qua kiểm tra, có 37/50 lượt tổ chức đảng thực hiện tốt, còn lại thực hiện chưa tốt, đã nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng .

Bên cạnh đó, cấp ủy và UBKT các cấp ở huyện luôn quan tâm và nghiêm túc, kịp thời trong thực hiện công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Từ năm 2016 đến nay, UBKT Huyện ủy và cơ sở đã tiếp nhận 71 đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Qua xem xét, phải giải quyết 16 đơn (4 đơn tố cáo sai, 12 đơn tố cáo đúng và đúng một phần có vi phạm (8 trường hợp vi phạm chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, 4 trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật), còn lại không giải quyết. Ngoài ra, nhận 1 đơn khiếu nại kỷ luật, qua xem xét, vẫn giữ nguyên hình thức kỷ luật khiển trách.

Ngoài ra, Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo UBKT Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với HĐND, Thanh tra huyện trong công tác giám sát, thanh tra; xây dựng Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với cơ quan Thanh tra trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra. Bên cạnh đó, Huyện ủy chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức để phòng, chống tham nhũng.

Với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp ở huyện Vĩnh Lợi đã thể hiện vai trò trách nhiệm trong việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, quy định về công tác kiểm tra giám sát, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra giám sát của cấp ủy tổ chức đảng của cấp ủy và UBKT các cấp ở huyện Vĩnh Lợi trong thời gian qua.

Chủ động nắm chắc tình hình từng tổ chức đảng

Để góp phần chuẩn bị tốt mọi mặt cho đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy, UBKT  các cấp ở huyện tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là đối với những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tập trung nắm chắc tình hình đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện BTV cấp ủy huyện và cấp ủy cơ sở quản lý, cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, đại biểu dự kiến, đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ cơ sở dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện để phục vụ tốt cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện tốt việc sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, gây mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân…

Tăng cường sự phối hợp giữa UBKT các cấp ở huyện với các cơ quan chức năng, kịp thời tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời, đầy đủ, cẩn trọng các nguồn tin, báo cáo, phản ánh về tổ chức đảng, đảng viên; khi phát hiện cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời xử lý theo đúng quy định của Đảng. Tập trung kiểm tra những tổ chức đảng có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng; có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí. Tập trung kiểm tra, giám sát những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương.

Đồng thời UBKT Huyện ủy và cấp ủy cơ sở thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ bảo đảm khách quan, đầy đủ, chính xác theo đúng quy trình, thủ tục nhận xét, đánh giá cán bộ và theo đúng nội dung, quy định của Đảng. Nhất là nhận xét về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều cán bộ, đảng viên không được làm. Thực hiện tốt yêu cầu của cấp ủy, BTV Huyện ủy về đánh giá những nội dung khác đối với từng trường hợp. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát phục vụ đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Xuân Thưởng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS