Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
22:16' 17/7/2020

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới ”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Tham dự khai mạc và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện nhiệm vụ trong thuận lợi và thách thức đan xen, nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, BCH Đảng bộ Khối đã củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát cơ sở, chọn đúng trọng tâm, khắc phục khó khăn, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối đã có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tập trung sản xuất - kinh doanh, các tổ chức đảng trong Khối đã đỡ đầu 196 xã xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá hỗ trợ 588 tỷ đồng (riêng Cơ quan Đảng ủy Khối trực tiếp đỡ đầu 6 xã với tổng kinh phí vận động, tài trợ trên 31 tỷ đồng), qua đó đã góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những điển hình tiêu biểu của cả nước về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, mũi đột phá xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, toàn Khối có 80/95 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (đóng trên địa bàn TP. Hà Tĩnh) được UBND TP. Hà Tĩnh công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa; góp phần quan trọng vào việc đưa TP. Hà Tĩnh đạt đô thị loại II năm 2019.


Các đại biểu dự Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, giáo dục tư tưởng chính trị được quan tâm, có nhiều đổi mới. Việc sáp nhập, sắp xếp tổ chức từng cơ quan bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau hợp nhất 2 Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Khối Doanh nghiệp tỉnh đã sắp xếp tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, liên tục. Về chủ trương nhất thể hóa, đến nay đã có 99/108 TCCSĐ thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối đã bồi dưỡng, kết nạp 1.706 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức thường xuyên, hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, qua đó có 539 tập thể, 401 cá nhân điển hình được các cấp vinh danh. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện công khai minh bạch. Công tác dân vận, hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Khối đã có nhiều đóng góp tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đại hội đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; các bài học kinh nghiệm và góp ý kiến về giải pháp trong nhiệm kỳ tới; phân tích vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp và các cơ quan, sắp xếp tinh gọn bộ máy. Đồng thời, nêu ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò của tổ chức đảng trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của từng loại hình TCCSĐ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xác định 3 nội dung đột phá:
Một là, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đoan vị, doanh nghiệp. Hai là, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp. Khuyến khích đổi mới, sáng tạo, tăng cường kiểm soát quyền lực thông qua tự phê bình, phê bình và sự giám sát của nhân dân. Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính; phát triển hạ tầng kinh tế số đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và chúc mừng những kết quả của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đại hội phân tích, đánh giá sâu những khuyết điểm, xác định nguyên nhân để đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đảng bộ, các TCCSĐ phải luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thiết thực, cụ thể để thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp. Hình thành rõ hơn văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp tạo môi trường làm việc thật sự chuyên nghiệp, thân thiện cho cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động. Quan tâm đúng mức công tác cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự năng động, sáng tạo, tâm huyết; nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Phát huy vai trò các tổ chức quần chúng trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sau Đại hội, BCH Đảng bộ Khối sớm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động, kế hoạch; phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cho từng đồng chí cấp ủy viên theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo để đưa Nghị quyết Đại hội phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

BCH Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí; đồng chí Nguyễn Đình Hải, tỉnh ủy viên tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Khối với tỷ lệ phiếu bầu 100%. Hội nghị lần thứ nhất BCH đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 6 đồng chí; bầu 2 đồng chí phó bí thư Đảng ủy Khối; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối gồm 7 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gồm 65 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Hải, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020-2025 đang mở ra những vận hội to lớn nhưng cũng còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Thành công của Đại hội sẽ mở ra quyết tâm mới, khát vọng mới cho Đảng bộ. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức rõ thời cơ và thách thức, đoàn kết thống nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, sau Đại hội, các đảng uỷ, chi uỷ cơ sở cần tổ chức báo cáo nhanh kết quả đại hội và triển khai quán triệt kịp thời các nội dung Nghị quyết của Đại hội cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách sát đúng, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Khối, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phan Xuân BínhĐảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS