Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Kiên Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
6:59' 8/8/2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung, yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất phục vụ cho đại hội đảng bộ cấp mình đi đôi với hoàn thành văn kiện, nhân sự và tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, làm cơ sở để phục vụ cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI theo đúng kế hoạch đề ra.
Theo Thông báo kết luận số 2208-TB/TU ngày 6-8-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hóa tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đã được các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm túc; các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ban thường vụ các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đều chọn từ 2 đến 3 chi đảng bộ cơ sở làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm chung và thực hiện chủ trương thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy. Thành lập các tiểu ban giúp việc cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban phục vụ đại hội theo đúng quy định. Các tiểu ban đã xây dựng kế hoạch và thành lập tổ giúp việc cho từng tiểu ban để triển khai thực hiện các phần việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp cơ bản đạt yêu cầu. Sau khi thành lập Tiểu ban phục vụ đại hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công ngành chức năng chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội, như: tuyên truyền - băng rôn - khẩu hiệu, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ… Lập dự trù kinh phú, xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, âm thanh, ánh sáng, bàn ghế hội trường… cơ bản bảo đảm yêu cầu, kinh phí phục vụ được cấp phát theo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, như: phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, giao thông nông thôn, tổ chức các hoạt động văn hóa -văn nghệ, thể dục - thể thao…; phối hợp các ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội. Qua công tác tuyên truyền đã làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc chuẩn bị và thảo luận văn kiện được thực hiện khá chặt chẽ, Tiểu ban văn kiện đã thành lập các tổ nghiên cứu chuyên đề về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các tổ nghiên cứu chuyên đề xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát, đánh giá và tham mưu cho cấp ủy mở hội nghị sơ, tổng kết các chuyên đề làm cơ sở cho việc xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ. Cùng với việc chỉ đạo sơ, tổng kết các chuyên đề, ban thường vụ cấp ủy huyện và tương đương đã chỉ đạo Tổ biên tập văn kiện hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH đảng bộ cơ sở thông quan ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp trước khi đưa ra lấy ý kiến đóng góp tại đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; đã hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tính đến ngày 31-7-2020 đã có 811/811 TCCSĐ và 9/19 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở tiến hành xong đại hội; các đảng bộ còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8-2020. Việc lãnh đạo tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên trực tiếp nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện khá tốt; kết quả bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên đều bảo đảm cơ cấu, số lượng và chất lượng. Điều hành của đoàn chủ tịch đại hội cơ bản đúng quy định, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; hoạt động của ban kiểm phiếu đạt yêu cầu và đúng nguyên tắc; công tác trang trí, phục vụ đại hội cơ bản chặt chẽ, trang nghiêm, đúng quy định và hướng dẫn của trên.


Đại hội Đảng bộ xã Bình Trị (huyện Kiên Lương) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Để lãnh đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung, yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, rà soát đội ngũ cán bộ hiện có, trên cơ sở đó có kế hoạch điều động, luân chuyển, phân công cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị bảo đảm bố trí nhân sự theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội đảng bộ cấp mình; đi đôi với hoàn thành văn kiện, nhân sự và tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, làm cơ sở để phục vụ cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI theo đúng kế hoạch đề ra. Lãnh đạo tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội cấp mình, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trong kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy phải tập trung kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, các nguyên tắc, tổ chức, hoạt động và phương thức lãnh đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Lãnh đạo thực hiện tốt Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 2-12-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW ngày 14-2-2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp, đi đôi với làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới, gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Quốc TuấnBan Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang
Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : Lưu Thái Nhạc ( Luuthainhac@...).Gửi ngày: 08/08/2020
Tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị rất rõ ràng, cụ thể từng nội dung, lĩnh vực. Rất mong rằng các cấp, các ngành hiểu đầy đủ và nghiêm túc chấp hành.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS