Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Bắc Giang hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở
15:7' 27/8/2020

Đảng bộ tỉnh Bắc Giang có 15 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 9 đảng bộ huyện, 1 đảng bộ thành phố, 2 đảng bộ lực lượng vũ trang, 1 đảng bộ doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc) và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh. Đảng bộ tỉnh có 658 TCCSĐ (351 đảng bộ cơ sở, 307 chi bộ cơ sở); 4.222 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 86.104 đảng viên (số liệu tính đến ngày 30-6-2020). Đến ngày 20-8-2020 các đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội.Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Dũng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ động triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị  

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW; Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 8-7-2019 về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó lựa chọn Đảng bộ huyện Yên Dũng tổ chức đại hội điểm cấp huyện vào đầu tháng 7-2020 để rút kinh nghiệm chung trong Đảng bộ tỉnh. Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW và chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch đại hội ở cấp mình. BTV Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 28-11-2019 hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó đã cụ thể hóa một số nội dung trong công tác nhân sự phù hợp với tình hình ở địa phương; đồng thời ban hành Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 16-1-2020 về theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội XIII của Đảng; Công văn số 2496-CV/TU ngày 29-5-2020 về việc kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện.

BTV Tỉnh ủy đã thành lập các tổ công tác do các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy làm tổ trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; trực tiếp tham gia ý kiến, duyệt văn kiện đại hội đảng bộ cấp huyện của từng đơn vị. Điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức buổi làm việc trực tiếp với BTV cấp ủy cấp huyện của 10/10 huyện, thành phố để nghe báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong đảng bộ huyện, nhất là công tác nhân sự. Qua đó Thường trực Tỉnh ủy đã kịp thời có ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế hoạch đại hội của cấp mình; thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội và triển khai thực hiện các nội dung, công việc, chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình tổ chức đại hội, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Kết quả đại hội đảng bộ cấp huyện

Về bầu cử cấp ủy: Số cấp ủy viên khoá mới được các đại hội quyết định là 513 đồng chí, giảm 5,6% so với nhiệm kỳ trước; số cấp ủy viên được bầu là 498 đồng chí (danh sách để bầu là 556 đồng chí, dư 11,6%); danh sách bầu cử của các đảng bộ đều bảo đảm số dư 10-15%. Số cấp ủy viên để thiếu khuyết bổ sung sau đại hội là 15 đồng chí, do chưa chuẩn bị được nhân sự và một số cơ cấu chưa có cán bộ (trưởng công an huyện). Số tái cử là 363 đồng chí (72,9%); số mới tham gia lần đầu là 135 đồng chí (27,1%). Trẻ dưới 40 tuổi đạt 14,3%; từ 40 đến 50 tuổi đạt 61%; trên 50 tuổi đạt 24,7%. Cán bộ nữ đạt 12%; cán bộ người dân tộc thiểu số  8%. Trình độ chuyên môn: cao đẳng 0,2%; đại học 46,2%; trên đại học 53,6%. Trình độ lý luận chính trị: trung cấp 13%; cao cấp, cử nhân 87%.

Về bầu cử BTV cấp ủy: Số ủy viên BTV cấp ủy khoá mới được các đại hội quyết định là 159 đồng chí, giảm 1,3% so với nhiệm kỳ trước; số ủy viên BTV cấp ủy được bầu là 147 đồng chí (danh sách để bầu là 171 đồng chí, dư 16,3%); số ủy viên BTV để thiếu khuyết bổ sung sau đại hội là 12 đồng chí, do chưa chuẩn bị được nhân sự; số tái cử 115 đồng chí (78,2%); số mới tham gia lần đầu 32 đồng chí, (21,8%). Trẻ dưới 40 tuổi 5,4%; từ 40 đến 50 tuổi 63,3%; trên 50 tuổi 31,3%. Cán bộ nữ 7,5%; cán bộ người dân tộc thiểu số 8,4%. Chuyên môn: đại học 38%; trên đại học 62%. Lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân 147 đồng chí (100%).

Về bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh: 15 đảng bộ cấp trên cơ sở đã bầu đủ số lượng đại biểu chính thức được phân bổ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là 312 đại biểu và bầu 23 đại biểu dự khuyết bảo đảm cơ cấu đại biểu được phân bổ.

Tuy nhiên, còn một số hạn chế trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở: Chất lượng văn kiện một số nơi có mặt còn hạn chế, chương trình hành động có nội dung còn chưa rõ việc, rõ nơi thực hiện. Các văn kiện thông qua đại hội ở một số nơi chưa bổ sung các ý kiến tham luận của đại biểu dự đại hội và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy dự đại hội phát biểu. Một số đảng bộ dành thời gian thảo luận tại đại hội còn ít, ý kiến tham luận chưa toàn diện các lĩnh vực; chất lượng một số bài tham luận chưa cao, nặng về báo cáo thành tích của đơn vị, lĩnh vực phụ trách; ít có ý kiến đề xuất nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi. Công tác chuẩn bị nhân sự ở một số nơi chưa bảo đảm dẫn đến phải bầu thiếu số lượng cấp ủy, thiếu BTV cấp ủy. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ còn chưa sát tình hình, có nhân sự được giới thiệu tái cử cấp ủy nhưng không trúng cử. Tỷ lệ cán bộ nữ trong cấp ủy bằng 12%, chưa đạt yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW; một số huyện không có cán bộ nữ tham gia BTV huyện ủy; tỷ lệ cán bộ trẻ một số huyện đạt tỷ lệ thấp. Công tác điều hành của một số thành viên đoàn chủ tịch đại hội, ban kiểm phiếu còn lúng túng, đôi khi còn nhầm lẫn, có lúc còn vội vàng, chưa điềm tĩnh, linh hoạt.

Kinh nghiệm cho việc tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Một là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, phát sinh ở địa phương trước khi tổ chức đại hội.

Hai là, chuẩn bị chu đáo các văn kiện trình đại hội, báo cáo chính trị phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình cụ thể của Bắc Giang hiện nay; tiếp thu ý kiến đóng góp dân chủ của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các ý kiến tham luận tại đại hội các cấp trong Đảng bộ tỉnh để bổ sung hoàn chỉnh văn kiện đại hội. Các văn kiện thông qua đại hội (nghị quyết, chương trình hành động…) phải bổ sung thêm các ý kiến tham luận của đại biểu dự đại hội và ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Ba là, thực hiện đúng quy trình nhân sự cấp ủy để bảo đảm lựa chọn được những cán bộ có năng lực, uy tín, tín nhiệm để giới thiệu bầu vào cấp ủy và giữ các chức vụ chủ chốt cấp ủy và lãnh đạo HĐND, UBND cấp tỉnh; đồng thời thực hiện việc bố trí, sắp xếp cán bộ trước đại hội ở các vị trí cơ cấu cấp ủy, nhằm tạo nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới và bảo đảm cơ cấu cấp ủy theo quy định.

Bốn là, cần chủ động chỉ đạo sâu sát, cụ thể các nhiệm vụ trong quá trình chuẩn bị đến tổ chức đại hội. Các bộ phận được phân công chuẩn bị đại hội cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, kịp thời phản ánh và giải quyết những vấn đề phát sinh.

Năm là, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần huy vai trò của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; duyệt kỹ việc điều hành của đoàn chủ tịch và hoạt động của các bộ phận giúp việc đại hội theo chương trình chi tiết trước khi bước vào đại hội để tránh lúng túng, nhầm lẫn, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nguyễn Đăng LiệuBan Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS