Diễn đàn
Nhận thức rõ tầm quan trọng, tính cấp thiết của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ nhân tài, trong mỗi kỳ đại hội Đảng toàn quốc gần đây, công tác cán bộ nói chung và vấn đề nhân tài nói riêng luôn được được xác định là nhiệm vụ quan trọng và được cụ thể hóa bằng nhiều nghị quyết, chương trình hành động.
Hiện nay, ở cấp Trung ương còn 16 đảng đoàn, 24 ban cán sự đảng ở Trung ương; 510 đảng đoàn và 189 ban cán sự đảng trong một số cơ quan lãnh đạo của Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác đảng đoàn, ban cán sự đảng thực hiện theo Điều lệ Đảng (Điều 42, 43), quy định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị và quy chế làm việc của từng tổ chức.
Qua thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng và điều kiện đặc thù của công tác đảng ngoài nước thời gian qua đặt ra một số vấn đề cần được tập trung nghiên cứu kỹ để có cơ sở khi đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cho phù hợp, cụ thể.
Ngày 30-9-2020, trong mục Diễn đàn, Tạp chí Xây dựng Đảng đã đăng bài Bàn về nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam của PGS, TS. Ngô Huy Tiếp; TS. Lê Quang Hoan và một số tác giả thuộc Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Sau khi đăng bài, Tạp chí Xây dựng Đảng đã nhận một số bài viết và ý kiến trao đổi chung quanh vấn đề này. Sau đây, xin giới thiệu cùng bạn đọc một bài trong số những bài viết trên.
Chân, thiện và mỹ là ba trong nhiều giá trị, nhưng được tôn trọng vào hàng bậc nhất và có tính phổ quát của loài người. Trong đó, CHÂN có sức mạnh chi phối suy nghĩ, hành động đối với mọi người. Bài học kinh nghiệm và cũng là tư duy chỉ đạo xuyên suốt của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật. Hy vọng, tư duy này được định hình trong mọi tổ chức và mỗi người để xã hội ta lành mạnh, văn minh và hạnh phúc.
Làm sao để tự thân cán bộ, đảng viên trân trọng lời hứa, lời thề, nêu gương hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó là điều căn cốt để phòng, tránh được những sai phạm trong công việc, để lòng dân yên, tin và theo Đảng.
Sai phạm cố ý trong công tác tuyển dụng cán bộ có thể coi là một hình thức biến tướng của “tham nhũng quyền lực”, một hình thức “chạy” trong công tác cán bộ. Những sai phạm rõ ràng, hiển hiện, nếu không được người dân, báo chí phản ánh thì liệu các cơ quan chức năng có nắm được và giải quyết như vậy không? Sự vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng của các cơ quan chức năng đã cho thấy “đầu xuôi, đuôi lọt” không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng, cấp ủy, người đứng đầu những đơn vị, địa phương xảy ra tình trạng này ở đâu, đã làm tròn vai chưa là vấn đề người dân đang đợi câu trả lời.
Để có được nhân sự BCH Trung ương xứng với sự mong đợi của Nhân dân, để có sự chuyển giao vững chắc giữa các thế hệ phải là sự chuẩn bị của cả một quá trình. Muốn vậy khâu tuyển dụng cán bộ phải làm tốt, tránh tình trạng bị quyền lực chi phối, bởi đầu vào sản phẩm không tốt không thể có sản phẩm đầu ra tốt được. Tạp chí Xây dựng Đảng xin gửi tới bạn đọc loạt bài viết dài 3 kỳ bàn về vấn đề quan trọng này.
Hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra của Đảng và thanh tra của Nhà nước là nhiệm vụ khá phức tạp, động chạm nhiều mặt từ tư tưởng đến thể chế, chính sách, đòi hỏi cần nhiều thời gian, công sức nghiên cứu kỹ. Hợp nhất cần thực hiện thống nhất, đồng bộ ở các cấp từ Trung ương đến địa phương để giảm đầu mối chỉ đạo cơ quan cũng như giảm khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ sau hợp nhất.
75 năm qua từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhân dân giành chính quyền thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là một chương lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, dân tộc ta, Nhân dân ta đã giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường độc lập, tự do và xây dựng CNXH.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: