Diễn đàn
Nên có cơ chế, chính sách giao cho các địa phương có quyền tự chủ, tự quyết định việc tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị thuộc quyền lãnh đạo, chỉ đạo sao cho tinh gọn, hiệu quả, trong đó có vấn đề nhất thể hóa các tổ chức, cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Giảm bớt những tổng cục, các cục, vụ, viện trong ban, bộ, ngành, đồng thời tách bạch hẳn các đơn vị sự nghiệp công ra khỏi biên chế nhà nước. Từ nhất thể hóa tổ chức, bộ máy ắt sẽ tinh giản biên chế.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tiếp tục khẳng định vai trò then chốt số một của yếu tố con người, bởi rô-bốt thông minh đến mấy, được trang bị trí tuệ nhân tạo bao nhiêu thì vẫn không thể thay thế được con người. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhận thức của những người làm nghề tổ chức luôn quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém… Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 chính là dịp để những người làm nghề tổ chức - với tư cách “đội cận vệ đỏ” của Đảng, nghiêm túc đánh giá lại quá trình tham mưu của mình trong công tác cán bộ...
Việc kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị trước hết thuộc về trách nhiệm của các tổ chức, cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy. Có ba khâu quan trọng nhằm kiểm soát tốt quyền lực là: bằng sự kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng; của cấp trên đối với cấp dưới, cấp dưới đối với cấp trên; của quần chúng, người dân đối với cán bộ, đảng viên.
Người đứng đầu chi bộ, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng phải nêu cao vai trò trách nhiệm trong tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể tổ chức đảng để điều hành, gợi mở cho cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, thành viên ban cán sự điểm điểm, đấu tranh phê bình, góp ý đối với tập thể tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm một cách công tâm, khách quan, thận trọng, dân chủ, đúng mức. Đồng thời, khắc phục tình trạng nhận thức và hành động lệch lạc nêu trên để việc kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật tập thể tổ chức đảng và đảng viên đúng quy định của Đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là một bộ phận của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước tại cơ sở. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước ta.
Bộ máy Nhà nước đòi hỏi phải vận hành trơn tru, hiệu quả. Khi “phình” ra thì phải sắp xếp lại, tinh gọn. Sáp nhập, tinh giản chính là sự “chưng cất” một cách chọn lọc. Tuy nhiên, đó là công việc khó khăn, đòi hỏi quyết tâm cao và giải pháp đúng đắn, quyết liệt.
Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả; kịp thời động viên các đoàn viên công đoàn yên tâm công tác, tham gia các phong trào thi đua; có nhiều sáng tạo, tích cực, chủ động trong công tác, đạt được những kết quả quan trọng.
Tuyển chọn đảng viên nhập ngũ là một chủ trương có ý nghĩa thực tiễn, vừa tăng cường chất lượng chính trị cho các đơn vị lực lượng vũ trang, vừa là nguồn cung cấp cán bộ đã qua thử thách rèn luyện trong quân đội cho hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, huyện, thị, thành phố, cho các doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Văn phòng đảng ủy được coi là một trong 5 cơ quan chuyên môn giúp việc cho cấp ủy cơ sở gồm: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra và Văn phòng. Trong thực tế văn phòng đảng ủy cấp xã thực hiện rất nhiều công việc để giúp cấp ủy thực hiện công tác lãnh đạo hằng ngày... Song hiện nay, hoạt động của văn phòng cấp ủy ở cơ sở còn nhiều khó khăn và cần có giải pháp nâng cao chất lượng.
Cách đây 65 năm, năm 1952, trong bài nói chuyện tại hội nghị “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu” Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cũng như mọi việc khác, việc “chống” này phải động viên quần chúng, phải thực hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia thì mới chắc chắn thành công. Quần chúng tham gia càng đông, thành công càng đầy đủ, mau chóng. Như vậy, phát huy vai trò của quần chúng, người dân trong việc giám sát kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, chắc chắn sẽ là khâu đột phá, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa, loại trừ những biểu hiện suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: