Diễn đàn
Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm tăng cường hiệu quả giám sát, bảo đảm QH, HĐND thực hiện tốt hơn trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan đại biểu của nhân dân, thay mặt nhân dân giám sát người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn... Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm sẽ giúp những người được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực và nhiệt huyết để cống hiến, nâng cao hiệu quả công việc.
Hơn hai nghìn năm hiện diện trên đất nước Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc, đạo Phật đã trở thành tôn giáo của dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay, Phật giáo Việt Nam luôn luôn là thành viên tin cậy và vững mạnh trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đa số người dân Việt nam đủ bản lĩnh để phân biệt đâu là sự thật, đâu là giả, đâu là bị bóp méo, xuyên tạc. Thái độ đúng đắn nhất lúc này là hưởng ứng, đồng lòng diệt trừ tận gốc “giặc nội xâm”, bảo vệ thành quả cách mạng của bao thế hệ cha ông đã hy sinh, phấn đấu để có ngày nay và tận tụy cống hiến đưa đất nước phát triển bền vững. Chúng ta chiến đấu bằng đường lối, nguyên tắc, pháp luật, đạo lý, không cho phép nghi ngờ tính chính nghĩa của cuộc chiến chống “giặc nội xâm”.
Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là đòi hỏi cấp thiết và phải thực hiện khẩn trương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Do đó phải có quyết tâm chính trị lớn, cách làm phù hợp mới tránh được những xáo trộn về tư tưởng, tâm lý, con người, nguồn lực…Đồng thời, những việc đã rõ, cần thực hiện và có thể thực hiện được thì thực hiện ngay như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).
Vấn đề có ý nghĩa then chốt là cần tạo dựng ý chí nhất quán kiểm soát quyền lực, phải chặt đứt các nguồn tạo thành lợi ích nhóm làm nghèo đất nước, làm hại nhân dân, lũng đoạn chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đây là một cuộc đấu tranh chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, làm trong sạch nội bộ vì phát triển bền vững của quốc gia.
Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII là một bước đi quan trọng nhằm giải quyết tốt việc đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, phù hợp với những thay đổi to lớn về điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta sau hơn 30 năm Ðổi mới. Việc thực hiện tốt Nghị quyết này sẽ góp phần to lớn nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, khắc phục những nút thắt trong quản lý, đáp ứng kịp thời những yêu cầu mới của công cuộc đổi mới trong điều kiện hiện nay.
Suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng nhận diện, trong đó có “sa vào các tệ nạn xã hội”. Sa vào các tệ nạn xã hội của cán bộ, đảng viên trong quân đội đã, đang có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, một mặt cần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội, mặt khác tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, thực hiện hiệu quả mục đích Nghị quyết đã đề ra.
Giờ đây, những vi phạm về ruộng đất lại đã và đang diễn ra ở “dồn điền đổi thửa”, đấu giá quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng…. Việc sử dụng quỹ công vào việc cá nhân, cán bộ xa rời cơ sở, quan liêu, mệnh lệnh khiến người dân dần mất niềm tin vào Đảng. Vậy nên, những cuộc vận động “chuyển mạnh xuống cơ sở” và thực hiện những khẩu hiệu hành động vẫn là cách làm thiết thực để thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên trong Đảng, giám sát trực tiếp và gián tiếp cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt Quy định số 86QĐ/TW về giám sát trong Đảng. Bởi lẽ, phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh.
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, sự vào cuộc quyết liệt này cũng chỉ giới hạn ở phần “diệt" tham nhũng chứ chưa có tác dụng mạnh trong “phòng" tham nhũng. Đã đến lúc, phòng, chống tham nhũng phải hướng trọng tâm vào tích cực “phòng" tham nhũng.
Nên có cơ chế, chính sách giao cho các địa phương có quyền tự chủ, tự quyết định việc tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị thuộc quyền lãnh đạo, chỉ đạo sao cho tinh gọn, hiệu quả, trong đó có vấn đề nhất thể hóa các tổ chức, cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Giảm bớt những tổng cục, các cục, vụ, viện trong ban, bộ, ngành, đồng thời tách bạch hẳn các đơn vị sự nghiệp công ra khỏi biên chế nhà nước. Từ nhất thể hóa tổ chức, bộ máy ắt sẽ tinh giản biên chế.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 2 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: