Diễn đàn
Hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra của Đảng và thanh tra của Nhà nước là nhiệm vụ khá phức tạp, động chạm nhiều mặt từ tư tưởng đến thể chế, chính sách, đòi hỏi cần nhiều thời gian, công sức nghiên cứu kỹ. Hợp nhất cần thực hiện thống nhất, đồng bộ ở các cấp từ Trung ương đến địa phương để giảm đầu mối chỉ đạo cơ quan cũng như giảm khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ sau hợp nhất.
75 năm qua từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhân dân giành chính quyền thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là một chương lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, dân tộc ta, Nhân dân ta đã giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường độc lập, tự do và xây dựng CNXH.
Khát vọng đất nước hùng cường, thịnh vượng của Bác Hồ được các thế hệ người Việt Nam giữ gìn, nuôi dưỡng, trở thành động lực và hành động, thôi thúc chúng ta trăn trở suy nghĩ để hiện thực hóa ước mơ xây dựng đất nước cường thịnh.
Việc sửa đổi, bổ sung Luật, mà điểm nhấn là quy định “bỏ biên chế suốt đời” đối với viên chức là theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ. Bắt đầu từ viên chức và dần dần mở rộng việc thực hiện đối với công chức sẽ là bước phát triển mới tạo cơ hội để tinh giản biên chế, tăng hiệu quả hoạt động công. Đây cũng là khâu đột phá để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức cứ vào được biên chế của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị là ung dung “yên vị”, không lo bị thải loại.
Ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp là những tổ chức của Đảng nên việc xây dựng cũng phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản về xây dựng tổ chức đảng. Đồng thời, phải căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đảng bộ, trong từng thời kỳ để xây dựng cơ quan ủy ban kiểm tra cho phù hợp. Các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp phải thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn cơ quan ủy ban kiểm tra, thực hiện đúng các nguyên tắc, chế độ làm việc, tạo các yếu tố, điều kiện để phát huy đầy đủ năng lực của tổ chức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.
Nhân dân ta biểu thị sự đoàn kết, kỷ luật và sẵn sàng đóng góp, hiến tặng của cải để chống đại dịch COVID-19, nhưng không sao nhãng theo dõi việc đấu tranh chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành. Nhân dân mong muốn công cuộc chống tham nhũng của Đảng được đẩy mạnh hơn nữa để Đảng ta thật sự vững mạnh. Mọi chính sách vĩ mô, dù tốt đến đâu nhưng nếu không gây dựng được niềm tin của người dân thì chính sách cũng khó thực hiện. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn cho Đảng, Nhà nước trong cuộc phục hưng đất nước sau cuộc khủng hoảng trầm trọng của thế giới.
Cần có nhiều giải pháp đồng bộ, một trong những giải pháp là phải cải cách khu vực sự nghiệp công lập trên nguyên tắc trả lương theo cơ chế thị trường, thực hiện cơ chế đặt hàng... Thực hiện nguyên tắc Nhà nước không nên làm những việc doanh nghiệp có thể làm. Cho phép doanh nghiệp làm những điều pháp luật không cấm. Một mặt phải tinh giản tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Mặt khác phải xã hội hoá, khoán tự chủ, giao quyền thực chất.
90 mùa xuân có Đảng, đất nước và Nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những thắng lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng bắt nguồn từ truyền thống đoàn kết gắn bó keo sơn Nhân dân với Đảng, lòng yêu nước được phát huy cao độ, được dẫn dắt bởi những tấm gương hy sinh quên mình vì nước, vì dân của những người cộng sản chân chính, tiêu biểu là lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại.
Thế hệ chúng ta đươc tận hưởng thành quả 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, không thể bỏ lỡ thờ cơ và vân hội mới của dân tộc để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia số thịnh vượng, hùng cường, nhân văn. Thế Việt Nam là thế đàn chim tung cánh đón gió thời đại, băng qua mọi thử thách giông bão vững vàng: Cất cánh
“Sôi nổi, đổi mới và trách nhiệm” đó là cảm nhận chung của nhiều đại biểu và cử tri về những hoạt động của Quốc hội trong năm 2019, cũng là năm đất nước tiếp tục có nhiều chuyển biến rất tích cực.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: