Diễn đàn
Quyết định thành lập và quy định rõ về thành phần, cơ cấu tổ chức, bộ máy, quyền hạn, chức trách, chế độ làm việc của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tạo ra sự đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đặc biệt là các quy định khác Đảng ta ban hành trong mấy năm gần đây liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời tạo sự thông suốt từ Trung ương tới địa phương sẽ khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", tạo hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Cần đổi mới cách suy nghĩ khi làm công tác nhân sự, cần lắng nghe tiếng nói tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân, của doanh nghiệp, của các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài, trong đó có cả những bà con kiều bào. Từ đó Đảng sẽ hoàn thiện mình, sẽ thuận lòng dân, thuận thiên mà lãnh đạo, mà đề ra các chính sách, quyết sách trúng và chuẩn.
Muốn đất nước phát triển, muốn thực hiện những điều mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội đã xác định là lấy Nhân dân là trung tâm, hạnh phúc của Nhân dân và quyền lợi của quốc gia là tối thượng thì chúng ta cần ban hành chính sách đúng, trúng, chuẩn; đặc biệt là việc triển khai thực hiện phải nhanh, gọn nhẹ và bảo đảm trong khung thời gian "vàng".
Những vấn đề đặt ra để phát triển một tỉnh chủ yếu là nông - ngư nghiệp, một tỉnh nằm trong khu vực vùng sâu, vùng xa, khó khăn về giao thông vận tải, về mặt bằng xã hội… cần lắm sự quyết liệt của chính quyền địa phương và sự kết hợp hỗ trợ về cơ chế, chính sách của Trung ương, cùng với nhà đầu tư có kinh nghiệm, tiềm lực tài chính tốt, và tận tâm vì sự phát triển chung của Trà Vinh nói riêng và đất nước nói chung
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm đổi mới hệ thống chính trị là tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Giai đoạn này là thời cơ thuận lợi, với những điều kiện chín muồi để Việt Nam đổi mới hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
Dư địa để Hải Dương - Thành Đông trở thành trung tâm, trọng điểm của khu vực đồng bằng Bắc Bộ là rất lớn, là khả quan bởi nhiều yếu tố cấu thành: người Hải Dương chung thuỷ, tình nghĩa và tài năng; đất Hải Dương mảnh đất địa linh nhân kiệt đời nào cũng có; Hải Dương có thể đi sau nhưng sẽ về trước bởi Hải Dương có quyền lựa chọn các nhà đầu tư thế hệ mới; Hải Dương có thể thành lập khu công nghiệp chuyên biệt phục vụ cho công nghệ cao và ngành y dược mới…
Nhiều vấn đề được đặt ra trong Quyết định 412/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31-3-2022 bao trùm lên chính sách vĩ mô và liên quan đến kinh tế tài chính, ngân hàng và thị trường chứng khoán trong bối cảnh Việt Nam và thế giới gặp nhiều khó khăn để duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế như kỳ vọng của các nghị quyết do Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
Đảng, Chính phủ, Quốc hội cần thiết phải thay đổi kế hoạch vĩ mô và vi mô để thích ứng và phù hợp với biến động của khu vực và thế giới đang nóng lên từng ngày. Việt Nam phải chủ động về những lĩnh vực mà chúng ta có ưu thế, có quyền chủ động như năng lượng tái tạo phải phát huy tốt, hết công suất và đầu tư mới bù đắp và giảm bớt gánh nặng cho năng lượng hoá thạch là xăng, dầu, than và nhiệt điện. Chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến an ninh lương thực bởi chúng ta hoàn toàn nắm thế chủ động về vấn đề này.
Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước ra sức tung ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc những thành quả cách mạng của Việt Nam. Một trong những vấn đề được các thế lực thù địch tập trung chống phá, xuyên tạc nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là mạng xã hội về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta.
Hãy tập trung vào những gì chúng ta sẵn có, những gì chúng ta phát huy được tối đa nội lực và sức mạnh toàn dân để bình ổn đại cục, bình ổn an sinh xã hội và kinh tế, quốc phòng, ngoại giao là cốt lõi để bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và cả giai đoạn trước mắt đến năm 2025.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: