Nghị quyết và cuộc sống
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ký ban hành Quyết định số 1084/QĐ-BHXH về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (CCVC) ngành BHXH giai đoạn 2017- 2020. Hoạt động này nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công việc, giúp CCVC trong Ngành có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc được giao.
Việc chấp hành các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương là vấn đề rất hệ trọng, có tính nguyên tắc. Mọi cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh thực hiện nghị quyết nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, là một nội dung quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng.
Việc triển khai thực hiện Quy định 01 với mục đích góp phần làm tốt công tác đánh giá cán bộ, từng bước rà soát, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ và tạo cơ chế ràng buộc trách nhiệm chính trị và pháp lý đối với cán bộ trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. 14 cơ quan Trung ương, trong đó có Ban Tổ chức Trung ương và 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm Đề án. Việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm và giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản ly đội ngũ cán bộ.
Cùng với việc lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chương trình hành động số 129 ngày 9-8-2013 về thực hiện việc giải quyết khiếu nại tố cáo; cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội đã gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá: “Không chỉ thông suốt về tư tưởng, thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Hà Nội còn có giải pháp phù hợp và đạt kết quả rất ấn tượng”. Toàn thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hơn, giảm hàng trăm đầu mối tổ chức, vị trí trưởng, phó phòng, trên cơ sở đồng thuận cao.
Trong những năm qua, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), đã trở thành điểm sáng xã nông thôn mới tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng. Ở đây, ý Đảng hợp với lòng dân, trong đó cấp ủy và chính quyền xã dựa vào dân, huy động sức dân cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, chăm lo tốt đời sống nhân dân.
Ngọc Phụng (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) là xã thuộc diện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, nằm ở phía Tây Bắc của huyện Thường Xuân (Thanh Hóa). Những năm qua, tuy còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Phụng đã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/ĐU về công tác quản lý đất đai của Đảng uỷ xã Phúc Sơn (Tân Yên, Lạng Giang) được cả hệ thống chính trị của xã vào cuộc, đây là một trong những nhiệm vụ củng cố, khắc phục những hạn chế, tồn tại của đảng bộ năm 2015, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh năm 2016.
Qua 16 năm triển khai, mục tiêu giảm 15% biên chế không những không đạt được mà bộ máy các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngày càng có xu hướng “phình to”. Chỉ tính riêng khối cơ quan hành chính nhà nước, số công chức mới bổ sung vào biên chế trong 7 năm tăng 15,48%. Điều quan ngại là ngân sách đang phải chi trả lương cho một bộ phận cán bộ, công chức hạn chế về năng lực, thiếu đạo đức công vụ, thiếu tinh thần phục vụ nhân dân, thiếu ý thức rèn luyện.
Trang123
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: