Nghị quyết và cuộc sống
Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã ban hành 1.286 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn (trong đó cấp tỉnh ban hành 52 văn bản) để triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và theo chuyên đề; đồng thời sơ kết, đánh giá, rút kinh nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng thiết thực, hiệu quả. Với tinh thần trách nhiệm cao, cấp ủy các cấp ở Ninh Bình đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, linh hoạt, sáng tạo với những cách làm hay, mô hình mới trong thực hiện Nghị quyết, mang lại hiệu quả rõ nét, thiết thực.
Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I hiện nay có tổng số 278 đảng viên và 20 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong những năm qua Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I đã có nhiều chủ trương, biện pháp quyết liệt, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện sai trái, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở An Giang được nhận dạng rõ hơn, giúp các cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Một số vụ việc phức tạp, bức xúc kéo dài được tập trung giải quyết dứt điểm, tạo sự đồng tình, niềm tin, uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Dịch bệnh Covid-19 gây ra nhiều khó khăn cho đời sống nhân dân cả về sức khỏe, tinh thần lẫn điều kiện sống; làm trì trệ nền kinh tế, tác động tiêu cực đến an sinh, an toàn xã hội của các địa phương trên cả nước. Thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã phải đối mặt, giải quyết và vượt qua nhiều khó khăn; bước đầu kiểm soát được dịch bệnh, là một trong 8 tỉnh, thành phố được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19.
Đảng bộ Tổng Công ty (TCT) Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội có 2.698 đảng viên, sinh hoạt tại 41 tổ chức cơ sở đảng. Năm 2021, Đảng bộ EVNHANOI quyết tâm với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, phát động toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.
Chỉ khi có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm của người đảng viên, có trình độ lý luận chính trị cao, có kỹ năng nắm bắt, sàng lọc, xử lý thông tin tốt, có tâm huyết và bản lĩnh chiến đấu của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, thì mỗi cán bộ, đảng viên sẽ không còn phải e ngại, mà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch.
Để triển khai thực hiện tốt yêu cầu: “Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở” mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra; trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu, nội dung của quy trình thực hiện chính sách, tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường vai trò “nòng cốt để nhân dân làm chủ” của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở thông qua cơ chế giám sát xã hội.
Một khi hàng triệu đảng viên thường xuyên thể hiện quan điểm đúng đắn, trách nhiệm trên mạng xã hội sẽ làm lan tỏa trong quần chúng, tạo thành lực lượng đông đảo, làm dâng cao tinh thần dân tộc, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển của dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tính đến hết tháng 12-2020, công an các địa phương đã tổ chức 267 lớp bồi dưỡng cho 30.495 lượt cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: