Nghị quyết và cuộc sống
Thực hiện mục tiêu Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhiều địa phương, đơn vị đã kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, có những cách làm linh hoạt, hiệu quả về cơ chế, chính sách, nguồn kinh phí trong thực hiện tinh giản biên chế.
Thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp bộ máy, Tỉnh ủy Yên Bái đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cũng thành lập ban chỉ đạo để chỉ đạo triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị mình.
Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhiều địa phương đã có giải pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn, bước đầu góp phần mang lại kết quả, tạo chuyển biến tích cực. Quá trình triển khai chủ trương này tại cơ sở, đã đưa đến một số bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra những vướng mắc, khó khăn cần có giải pháp tháo gỡ kịp thời.
Để chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường đi vào đời sống, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chỉ thị, nghị quyết về công tác bảo vệ môi trường. Qua đó, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Các chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ môi trường được xây dựng và triển khai thực hiện.
Kết quả xây dựng nông thôn mới đã góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện Quốc Oai, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Tinh ủy Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU.
Trên cơ sở Kết luận số 25 của Ban Bí thư, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị và Học viện Lục quân đã chủ động tiến hành công tác chuẩn bị đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị các chức danh cán bộ chủ chốt trong quân đội.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Tỉnh ủy Long An chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành trong tỉnh đang quyết liệt thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Tỉnh ủy Quảng Bình, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo khá quyết liệt thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chương trình hành động và nhiệm vụ đổi mới công tác tổ chức xây dựng đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, có cách làm mới đã góp phần vào sự ổn định tình hình chính trị trên địa bàn của tỉnh
Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được thành lập vào ngày 19-6-2012. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác xây dựng đảng và các đoàn thể trong khu doanh nghiệp, từ khi hoạt động đến nay, Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn chú trọng đến công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên.
Trang1234567
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: