Nghị quyết và cuộc sống
Cộng Hòa là một xã miền núi của TP Cẩm Phả, Quảng Ninh còn nhiều khó khăn nhưng đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 800/QĐ/TTg ngày 4-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Huyện ủy Yên Khánh (Ninh Bình) đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực, tiến hành đồng bộ các giải pháp với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh CCHC. Hằng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch thực hiện, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương.
Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, đặc biệt là Kết luận 37-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tổng kết, đánh giá ưu, khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.
Hà Giang là địa phương sớm phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy theo dõi, giám sát thường xuyên đối với cấp xã, phường, thị trấn. Sau gần 2 năm các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, giám sát; công tác lãnh, chỉ đạo, triển khai nghị quyết, chương trình, đề án của cấp trên, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện “nói đi đôi với làm”, tình hình phát triển KT-XH... ở cơ sở có những chuyển biến rõ rệt.
Trên cơ sở thấu suốt mục tiêu, quan điểm của Trung ương trong thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05, các cấp ủy huyện Tam Nông đã thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Đặc biệt, Đảng bộ huyện Tam Nông đã có cách làm sáng tạo, trên tinh thần "tự giác, tự kiểm, tự nhận, tự sửa" để nhận diện suy thoái theo từng cấp độ.
Đã 30 năm, chủ trương cải cách hành chính, trong đó có cải cách tổ chức bộ máy được Đảng đề ra. Quyết tâm chính trị rất lớn. Nền tảng pháp lý cũng được Quốc hội và Chính phủ ngày càng hoàn thiện. Nhưng tại sao bộ máy hành chính vẫn cồng kềnh, sức ỳ của một bộ phận cán bộ, công chức vẫn khó lay chuyển? Làm thế nào để tăng tốc cải cách tổ chức bộ máy hành chính? Cần đột phá vào đâu để có thể xóa bỏ các rào cản hiện nay?
Với phương châm “một người làm nhiều việc, nhiều việc một người có thể làm”, tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đều xây dựng phương án tinh giản theo hướng là cán bộ xã, phường sẽ kiêm nhiệm thêm các công việc ở thôn, khu phố, những người không chuyên trách cấp thôn, khu được hưởng phụ cấp sẽ kiêm nhiệm thêm các chức danh khác ở địa bàn.
“Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là đạo lý ngàn đời của dân tộc. Truyền thống Đạo lý tôn thờ, hậu đãi người có công với đất nước, với dân tộc của cha ông đã được kế thừa và phát huy trong thời đại Hồ Chí Minh và là nền tảng sức mạnh để dân tộc ta làm nên những chiến thắng lừng lẫy dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nửa thế kỷ qua.
Việc chấp hành các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương là vấn đề rất hệ trọng, có tính nguyên tắc. Mọi cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh thực hiện nghị quyết nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, là một nội dung quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng.
Trang1234
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: