Nghị quyết và cuộc sống
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và chính thức triển khai từ cuối năm 2015, nhằm vận động, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Sau 5 năm triển khai, thực hiện Cuộc vận động đã có sự tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống nhân dân; động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự; góp phần cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, đẩy mạnh xã hội hóa, giải quyết có hiệu quả an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước nâng cao, sự đồng thuận xã hội, truyền thống tương thân, tương ái được phát huy mạnh mẽ.
Xác định công tác xây dựng Đảng từ cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 1-8-2016 của Tỉnh uỷ (khoá X) về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn. Đến nay, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn Đồng Tháp ngày một vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp giàu đẹp, văn minh.
Hà Nội là đơn vị đầu tiên xây dựng và ban hành Chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố. Theo đó, 10 chương trình hành động của Thành ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố bao trùm toàn bộ mục tiêu phát triển và mọi hoạt động của thành phố, bảo đảm khoa học, chất lượng và đúng tiến độ.
Hà Nội là đơn vị đầu tiên xây dựng và ban hành Chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố. Theo đó, 10 chương trình hành động của Thành ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố bao trùm toàn bộ mục tiêu phát triển và mọi hoạt động của thành phố, bảo đảm khoa học, chất lượng và đúng tiến độ.
Hà Nội là đơn vị đầu tiên xây dựng và ban hành Chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố. Theo đó, 10 chương trình hành động của Thành ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố bao trùm toàn bộ mục tiêu phát triển và mọi hoạt động của thành phố, bảo đảm khoa học, chất lượng và đúng tiến độ.
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thông qua có đặt ra mục tiêu: “Giải quyết cơ bản yêu cầu về nhà ở cho cư dân đô thị, mở rộng các loại hình nhà ở; có chính sách hỗ trợ đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Đến năm 2030, phấn đấu đạt 30m2 sàn nhà ở bình quân đầu người”. Để thực hiện mục tiêu này, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của Tổng Công ty tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tập trung thực hiện nhiệm vụ kép “vừa duy trì sản xuất - kinh doanh, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19” phấn đấu thi đua hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh đã đề ra.
Nghị quyết “Ba nhiều, ba cùng” mang theo khát vọng của Đảng bộ, nhân dân Phúc Sen về mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, trung tâm văn hóa dân tộc Nùng của tỉnh Cao Bằng, điểm đến hấp dẫn trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.
Qua nhiều nhiệm kỳ đại hội đảng bộ, Nghị quyết “Ba nhiều” của Đảng uỷ xã Phúc Sen (Quảng Hoà, Cao Bằng) không chỉ mở hướng cho nhân dân Phúc Sen thoát nghèo, mà còn là “đòn bẩy” cho xây dựng nông thôn mới.
Xuyên suốt 4 nhiệm kỳ đại hội, Nghị quyết “Ba nhiều” của Đảng uỷ xã Phúc Sen (huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng) đã bắt nhịp với công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo. Cụ thể, thiết thực, đổi mới, nâng tầm qua mỗi nhiệm kỳ – Nghị quyết “Ba nhiều” đã đưa nông thôn miền núi Phúc Sen từ nghèo khó, dân trí thấp vươn lên khá giả, nông dân tư duy năng động 4.0, xứng danh xã Anh hùng thời kỳ đổi mới.
Bám sát các quan điểm chỉ đạo, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh để xây dựng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: