Nhân quyền và cuộc sống
Vì sao công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt đẹp?
16:37' 24/11/2020
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.


Ngày 19-11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Hội nghị cán bộ toàn quốc lớn nhất kể từ đầu khoá đến nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và miền Trung vừa trải qua hơn một tháng bão, lũ liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Bất chấp những khó khăn ngặt nghèo, đại hội đảng bộ các cấp đã được tổ chức thành công, đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra.

Một trong những kết quả nổi bật của đại hội đảng bộ các cấp là: công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, đã chú ý phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp uỷ các cấp và chuẩn bị cho nhân sự Trung ương. Những hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cơ bản được bảo đảm. Tỉ lệ cấp uỷ viên là nữ, người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước.  

Những nguyên nhân nào đưa đến kết quả đó? Có nhiều nguyên nhân nhưng một nguyên nhân quan trọng là Ban Tổ chức Trung ương đã sớm chủ động nghiên cứu, tham mưu tích cực với Bộ Chính tri, Ban Bí thư và BCH Trung ương về công tác cán bộ.

Đó là với phương châm “tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, hành động quyết liệt và hiệu quả”, Ban Tổ chức Trung ương đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, thực hiện 5 hóa (hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tự động hóa tổ chức thực hiện, tối ưu hóa kết quả hoạt động) tác động tích cực trong toàn bộ hoạt động của Ban, trong đó có công tác cán bộ.  

Đó là chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, từng bước hoàn thiện thể chế, ban hành nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng, bổ sung, sửa đổi và ban hành nhiều quy định, quy chế về các khâu trong công tác cán bộ. Đặc biệt, lần đầu tiên ban hành quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Đó là chủ động, tích cực tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, xây dựng, trình BCH Trung ương thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đó là chủ động, tích cực tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các văn bản quan trọng làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng thờ,i phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thẩm định hồ sơ nhân sự các cơ quan, đơn vị, địa phương đúng quy định, trao đổi, hướng dẫn về các nội dung công tác cán bộ.

Đó là phối hợp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ công tác rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý diện cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả đại hội đảng bộ các cấp là cơ sở, tiền đề quan trọng cho thành công Đại hội XIII của Đảng. Tuy nhiên, công việc còn nhiều, nặng nề và phức tạp đòi hỏi những cán bộ làm công tác tổ chức - cán bộ nỗ lực không ngừng, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn nữa. 

Đặng Khánh Chi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS