Nhân quyền và cuộc sống
Xây dựng đạo đức chính trị cho học viên các trường sỹ quan Quân đội
22:10' 20/12/2020

Đạo đức chính trị là giá trị chuẩn mực trong quá trình tiến hành các hoạt động chính trị của người cán bộ, đảng viên, là một bộ phận quan trọng của đạo đức cách mạng. Xây dựng đạo đức chính trị cho cán bộ, chiến sỹ là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược lâu dài, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

                         
Lễ chào cờ tại Trường Đại học Chính trị (Bộ Quốc phòng).

Những kết quả bước đầu

Với vị trí, vai trò, sứ mệnh là đào tạo sỹ quan và giáo viên cấp phân đội cho toàn quân, các trường sỹ quan Quân đội đồng thời là trung tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên trung, ưu tú cho Đảng. Xây dựng đạo đức chính trị là giải pháp chủ yếu nâng cao sức mạnh chính trị, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên; xây dựng các tổ chức đảng, tổ chức chính quyền và tổ chức quần chúng trong các trường sỹ quan Quân đội vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Học viên đào tạo các trường sỹ quan Quân đội xuất thân từ nhiều tỉnh, thành phố, nhiều vùng miền khác nhau trên cả nước, thuộc nhiều đối tượng khác nhau: Tuyển sinh từ thanh niên ngoài Quân đội, tuyển sinh từ quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và đối tượng cử tuyển được; được tuyển chọn kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về lai lịch chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, trình độ, sức khỏe theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Quốc phòng để đào tạo đội ngũ sĩ quan cấp phân đội một cách cơ bản, toàn diện, khoa học theo một chương trình, tiến trình thống nhất, bảo đảm cho học viên có đủ phẩm chất chính trị, năng lực công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo của các trường và sau khi tốt nghiệp ra trường. Do vậy, xây dựng đạo đức chính trị cho học viên là xây dựng giá trị cốt lõi trong nhân cách người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thực tiễn những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, người chỉ huy, các cơ quan chức năng trong các trường sỹ quan Quân đội đã chú trọng xây dựng đạo đức chính trị cho học viên và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Củng cố, tăng cường lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, kiến thức lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nghệ thuật quân sự, kiến thức khoa học quân sự; hệ thống nguyên tắc trong tổ chức, sinh hoạt đảng, chính quyền, đoàn thể. Trau dồi đạo đức cách mạng cho học viên đào tạo sỹ quan cấp phân đội với những phẩm chất: tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa xã hội, vững vàng không dao động trước mọi khó khăn, thử thách.

Bồi dưỡng tình cảm, thái độ, trách nhiệm, các giá trị chuẩn mực đạo đức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn cho học viên, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người học viên, hình thành tình cảm cách mạng, ý thức trách nhiệm, thái độ đúng đắn, tính tự giác cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo đúng các giá trị, chuẩn mực đạo đức của người cán bộ cách mạng. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức lý luận, giá trị chuẩn mực, nguyên tắc vào thực tiễn quá trình học tập, công tác, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của học viên. Đồng thời, phát triển khả năng đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong và ngoài đơn vị cho học viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng đạo đức chính trị cho học viên các trường sỹ quan Quân đội vẫn còn một số hạn chế: Một số học viên nhận thức chưa đầy đủ về mục đích, lý tưởng sống, về các giá trị đạo đức; vẫn có biểu hiện thiếu trung thực trong thi cử, ứng xử thiếu văn hóa, phai nhạt lý tưởng sống, vi phạm phẩm chất, đạo đức người quân nhân cách mạng, có trường hợp bị xử lý kỷ luật, làm ảnh hưởng đến quá trình giáo dục, đào tạo của các học viện, nhà trường Quân đội cũng như việc hình thành nhân cách mỗi học viên.

Nhiệm vụ, giải pháp

Sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ có năng lực toàn diện, trong đó lấy đạo đức làm gốc, đặt ra yêu cầu cao hơn trong xây dựng đạo đức chính trị cho học viên. Để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức chính trị cho học viên các trường sỹ quan Quân đội hiện nay, xin đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp sau.

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, ban giám hiệu các trường sỹ quan Quân đội đối với việc giáo dục đạo đức chính trị cho học viên. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, huấn luyện trong các nhà trường Quân đội sát với tình hình thực tiễn và những dự báo của thời kỳ mới nhằm nâng cao chất lượng toàn diện. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho huấn luyện; xây dựng nhà trường Quân đội chính quy, hiện đại góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đội ngũ sỹ quan cho Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và giá trị đạo đức chính trị nói riêng.

Hai là, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong và ngoài Quân đội với tư cách là môi trường văn hóa tác động tích cực đến hành vi đạo đức của học viên, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức đảng, tổ chức đoàn thanh niên vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy gương mẫu làm cơ sở rất quan trọng trong việc bồi dưỡng, xây dựng chuẩn mực, giá trị đạo đức cho học viên. Mỗi cán bộ chỉ huy, chính trị viên các cấp, giảng viên cần phát huy vai trò nêu gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý chí trách nhiệm; về năng lực trí tuệ, phong cách công tác; về đoàn kết, kỷ luật; nói đi đôi với làm, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu trong đơn vị; ngăn chặn những tác động tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường qua tuyên truyền, giáo dục, thông qua sợi dây liên kết chặt chẽ giữa đơn vị, nhà trường với địa phương và gia đình học viên.

Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động và các nội dung, chương trình hoạt động của đơn vị, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt sinh hoạt tự phê bình và phê bình, hằng năm đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm của học viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng những chiến công, thành tích, đồng thời phê phán những quan điểm, tư tưởng, hành vi chậm tiến bộ, kiên quyết kỷ luật những sai phạm.

Bốn là, mỗi học viên cần không ngừng nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình tự giáo dục, đào tạo, tự rèn luyện đạo đức chính trị. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn, tích cực cập nhật những thông tin mới để làm giàu vốn tri thức. Có thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào, hoạt động của nhà trường; ra sức thi đua lập nhiều thành tích trong học tập, công tác; tích cực phấn đấu trở thành những sỹ quan ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng sĩ Vũ Quốc Hưng Trung úy Vũ Văn Cảnh Trường Đại học Chính trị (Bộ Quốc phòng)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS