Nhân quyền và cuộc sống
Niềm tin tới tương lai
17:15' 23/2/2021

Hơn chín mươi triệu người dân đất Việt đón Xuân Tân Sửu với một cảm xúc thật đặc biệt, náo nức đón chào mùa Xuân mới, chào mừng Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp. Đại hội không chỉ là mốc son mới trên con đường tiến lên của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng mà Xuân này Đại hội còn mang thêm niềm tin yêu và hy vọng, lòng tự hào, trách nhiệm mới của cả dân tộc Việt Nam ta là hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc đã nung nấu cả ngàn năm lịch sử, cả dân tộc đã  trải qua muôn vàn thử thách, đổ biết bao máu xương để vươn tới khát vọng thiêng liêng này.Đã gần một thế kỷ nay (91 năm kể từ khi có Đảng), cứ mỗi lần Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra; cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng. Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, tâm huyết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhất trí cao trong đánh giá tình hình, rút ra các bài học kinh nghiệm, quyết định các vấn đề trọng đại phát triển đất nước và xây dựng Đảng trong thời gian tới. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí xứng đáng vào BCH Trung ương khóa XIII, bảo đảm BCH là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy sáng tạo, tầm nhìn và đổi mới là hạt nhân đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đặc biệt là kết quả của Đại hội phản ánh sự tâm huyết, cởi mở, phát huy dân chủ trong Đảng và trong đời sống chính trị của đất nước. Các văn kiện trình ra Đại hội tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài với mong muốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển nhanh, bền vững. Các văn kiện được Đại hội thông qua thật sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Ý chí nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được chuyển hóa thành đường lối, chủ trương, thành nghị quyết của Đảng. Qua đó khẳng định quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Nghị quyết của Đại hội với mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; phát huy sức mạnh sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, kết hợp sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Các văn kiện của Đại hội đã thể hiện được những quan điểm, chủ trương, phương hướng lớn, cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thân yêu của chúng ta.

Qua các văn kiện của Đại hội ta nhận thấy những điểm mới nổi bật: (1) Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh song hành với xây dựng hệ thống chính trị. Với định hướng: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân, là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc. (2) Nêu khát vọng phát triển đất nước nhằm định hướng tạo động lực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. (3) Từ mục tiêu tổng quát, với cách tiếp cận mới dựa trên trình độ phát triển, trình độ công nghiệp và thu nhập phù hợp với cách tiếp cận của thế giới, Đại hội xác định mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thành công của Đại hội nữa là đã bầu ra BCH Trung ương được toàn Đảng, toàn dân mong đợi. Chưa có kỳ đại hội Đảng nào, việc giới thiệu nhân sự bầu vào BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, công khai, theo một quy trình chặt chẽ như Đại hội XIII. Từ cấp ủy các cấp, người đứng đầu các tổ chức đảng, đến đại hội đảng bộ các cấp và cả hệ thống chính trị đều thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này, không chỉ đơn thuần đối với việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, mà đây là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước, đòi hỏi BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Kết quả bầu cử BCH Trung ương khóa XIII có chất lượng rất cao với 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Các tiêu chí, tỷ lệ về độ tuổi, người dân tộc, nữ đều vượt mức đề ra.  Đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ.

Năm năm tới, nhiệm vụ trung tâm vẫn là phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021-2025 là bước rất quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 với mục tiêu tổng quát là: Phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh… Trong năm 2021 và những năm đầu của giai đoạn 2021-2025 tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng khoảng 6% trong trạng thái bình thường mới.

Nhiệm vụ then chốt là tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục đổi mới hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng và hoàn thiện chính sách phát hiện thu hút, sử dụng nhân tài; có cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, của cán bộ đảng viên. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng.

Thành công to lớn của Đại hội XIII mang đến cho hàng triệu trái tim của những người cộng sản, của nhân dân ta từ Bắc chí Nam, của kiều bào ta ở nước ngoài, niềm tự hào lớn lao, đồng thời cũng đặt lên vai Đảng ta, mọi tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên những trọng trách nặng nề, trong đó quan trọng nhất là đưa Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng thành hiện thực trong cuộc sống, thực hiện bằng được các mục tiêu Đại hội đã xác định, để hiện thực hóa khát vọng mà từ hàng ngàn năm trước các thế hệ người Việt Nam đã nung nấu, mơ ước.


Một khát vọng quốc gia thịnh vượng hùng cường sẽ làm nên những kỳ tích lịc sử, những con người anh hùng.  Đường sáng tương lai đã mở! Đó chính là năng lượng sức Xuân mang khát vọng phồn vinh, hạnh phúc, nâng cánh cho dân tộc ta vươn tới đỉnh vinh quang.

Trần Công Huyền

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS