Quốc tế
Giám sát vừa là một mắt khâu quan trọng của công tác lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ, vừa là một bảo đảm quan trọng để ngăn ngừa các tiêu cực có thể xảy ra trong lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần lựa chọn được cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực. Trong công cuộc cải cách, mở cửa, trước những hạn chế, yếu kém trong công tác lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ, Trung Quốc đã tiến hành nhiều đổi mới quan trọng trong cơ chế giám sát việc lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ.
Bám sát mục tiêu, nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo của Đại hội XII, công tác đối ngoại của Đảng trong năm qua đã không ngừng đổi mới, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của các quốc gia, các chính đảng và tổ chức chính trị - xã hội, chính giới và các tầng lớp nhân dân trên thế giới đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân ta; chủ động trong việc xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Bước sang năm 2017, chúng ta đứng trước những thách thức mới. Nhưng đất nước ta đã có thế và lực mới. Hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của năm 2017 là hoàn thành tốt vai trò nước chủ nhà APEC và tranh thủ một cách hiệu quả hoạt động này để thúc đẩy quan hệ song phương với các nước, nhất là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản và một số đối tác quan trọng khác; biến các hoạt động đa phương, các hoạt động ngoại giao cấp cao thành cơ hội thực hiện các lợi ích an ninh và phát triển của đất nước.
Nhiệm kỳ qua, công tác tổ chức xây dựng đảng gắn chặt với đường lối phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở vững mạnh đã góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, nhất là tạo ra 4 bước đột phá (về tư duy; phát triển nguồn nhân lực; cơ chế, chế độ, thủ tục hành chính và xóa nghèo).
Cộng đồng ASEAN đã chính thức vận hành trên nền tảng hội nhập toàn diện về chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội. Kể từ thời điểm lịch sử đó, ASEAN ngày càng gắn kết chặt chẽ với sự đan xen hài hòa về lợi ích giữa các quốc gia thành viên và khu vực. Lợi ích của hợp tác trong ASEAN đã được chứng minh bằng thực tế trong suốt chiều dài nửa thế kỷ tồn tại và phát triển của Hiệp hội và gần một năm sau khi Cộng đồng ASEAN hình thành.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn phán quyết của Tòa trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 trong vụ kiện giữa Phi-lip-pin và Trung Quốc.
40 năm qua, quan hệ Việt Nam - Phi-líp-pin được thiết lập, củng cố bởi tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam- Phi líp-pin là bước phát triển mới, được vun đắp trên cơ sở hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần giữ gìn, bảo vệ hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma đã tiến hành chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam để kỷ niệm quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước và thúc đẩy tầm nhìn chung về tương lai. Nhân chuyến thăm, tại cuộc gặp giữa hai nhà Lãnh đạo vào ngày 23-5-2016, Việt Nam và Hoa Kỳ đã thông qua Tuyên bố chung.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Cu-ba thành công tốt đẹp có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng Cộng sản Cu-ba, đất nước và nhân dân Cu-ba, trong bối cảnh quốc đảo này đang từng bước đổi mới, mở ra một trang mới trong lịch sử hào hùng của Đảng Cộng sản Cu-ba, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cu-ba vượt qua khó khăn, tiếp tục thu được những thành tựu mới vượt bậc trong thời gian tới. Những người cộng sản và nhân dân Việt Nam vô cùng vui mừng với những thành tựu quan trọng mà Đảng và nhân dân Cu-ba đạt được.
Chính phủ do Tổng thống Hơ-tin Ki-o đứng đầu sẽ có chính sách đối nội, đối ngoại khôn khéo nhằm tiếp tục ổn định tình hình chính trị, xã hội hướng tới hòa hợp và hòa giải dân tộc, bảo đảm an ninh quốc gia, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Đó không chỉ là mong muốn của riêng bà A-ung Xan Xu Ky, của Đảng NLD mà còn là mong muốn chung của nhân dân Mi-an-ma. Đó cũng chính là mục tiêu chung gắn kết mỗi người Mi-an-ma, bất kể người đó thuộc đảng phải, dân tộc, tôn giáo nào vì một Mi-an-ma hoà bình, thịnh vượng.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: