Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
18:34' 23/12/2016
Các đại biểu sôi nổi thảo luận tại Hội nghị.Ngày 23-12-2016, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nêu bật kết quả thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng đảng năm 2016: Ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Tháp đã chủ động, tích cực, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 1-8-2016 về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn; nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phương thức hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ ấp, khóm. Tham mưu có hiệu quả công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt hội nghị chuyên đề về vai trò tham mưu của ban tổ chức cấp uỷ huyện và tương đương trong công tác tổ chức xây dựng đảng; qua đó, nâng cao được vai trò tham mưu cho cấp uỷ trong công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác cán bộ bảo đảm quy trình và thủ tục chặt chẽ, việc lấy ý kiến về công tác cán bộ đều thực hiện bằng phiếu kín, thể hiện cao tinh thần trách nhiệm và tính dân chủ trong Đảng. Kịp thời tham mưu cho cấp uỷ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020, quy hoạch A1 nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Tăng cường công tác đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ nhất là đào tạo theo chức danh; thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Kịp thời phối hợp sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Hướng dẫn các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện thí điểm các mô hình như: Trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch uỷ ban MTTQ; trưởng hoặc phó trưởng ban tuyên giáo cấp huyện kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp; thành lập đảng bộ bộ phận ở nơi có đông đảng viên. Chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Triển khai đồng bộ Kế hoạch số 126-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, quan đó kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế nhất định. Công tác tham mưu giúp cấp uỷ còn nội dung chất lượng chưa cao. Công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hoá một số quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh còn chậm. Công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ vẫn còn một số hạn chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có chuyển biến tích cực nhưng còn dàn trải, chưa thực sự gắn với yêu cầu công tác quy hoạch cán bộ, có nơi còn bị động trong công tác nhân sự; tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, thiếu ý chí phấn đấu vẫn còn xảy ra nhưng chậm được khắc phục. Một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa thật sự gương mẫu hoặc chưa làm tốt vai trò nêu gương. Đáng quan tâm là một số cấp uỷ, tổ chức đảng còn để xảy ra tình trạng cán bộ vi phạm phải xử lý bằng pháp luật hoặc phải xử lý kỷ luật trong Đảng. Tỷ lệ đảng viên ra khỏi Đảng, bị xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị có chiều hướng tăng. Việc phát hiện, chấn chỉnh, xử lý một số tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, sai phạm có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, trong năm 2016, ngoài những công việc thường xuyên, nhiều việc mới, việc khó đã được ban tổ chức cấp uỷ tham mưu cho ban thường vụ một cách bài bản, chặt chẽ, có hiệu quả. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung, cụ thể:

Một là, các cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho năm 2017 để khẳng định vai trò tham mưu trực tiếp giúp cấp uỷ các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Hai là, các cấp uỷ, tổ chức đảng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Trung ương đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và có các hình thức tuyên truyền phù hợp trong nhân dân. Trước mắt, triển khai thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 30-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành tự giác, thường xuyên trong tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Bốn là, cụ thể hoá tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ ấp, khóm. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả thí điểm các mô hình; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên bảo đảm chất lượng; thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ.

Năm là, tổ chức thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 hiệu quả, đúng thực chất. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ mà Trung ương đã chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, để từng cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên “soi mình” tự phê bình và đấu tranh phê bình.

Sáu là, nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả công tác tham mưu về quy trình công tác cán bộ, từ phát hiện, đánh giá, đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giải quyết tốt vấn đề lịch sử chính trị, đẩy mạnh việc xem xét, giải quyết vấn đề chính trị hiện nay.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của cấp mình về lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng; tham mưu sơ kết, tổng kết thực tiễn, nhất là các mô hình, những cách làm mới, sáng tạo có hiệu quả để nhân rộng ở các cấp.
Sơn Tra

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS