Thời sự - Chính trị
Công bố Kết luận kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại Kiểm toán Nhà nước
19:53' 27/12/2016

Chiều  27-12-2016, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) để thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo buổi làm việc.Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra;  Phó Trưởng Đoàn kiểm tra và các thành viên trong Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng các đồng chí trong Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN.

Trong thông báo kết quả của Đoàn kiểm tra đã nêu khái quát đặc điểm, tình của Đảng bộ KTNN: Hiện Đảng bộ có 32 tổ chức cơ sở đảng với tổng số 1.473 đảng viên, chiếm tỷ lệ 63% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ban Cán sự đảng, Ban thường vụ Đảng ủy KTNN thường xuyên phối hợp tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Trung ương, quyết định, quy định của Nhà Nước để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Bên cạnh thuận lợi, Đảng bộ KTNN gặp khó khăn như: hệ thống văn bản chưa đồng bộ; hạ tầng cơ sở vật chất, thông tin khó khăn; số lượng, chất lượng của một số cán bộ còn hạn chế. Cán bộ, đảng viên thường xuyên đi công tác dài ngày vì vậy việc giám sát đảng viên, tổ chức sinh hoạt đảng gặp khó khăn.

 
 Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng,
Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại buổi làm việc

Việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; thực hiện Chỉ thị 05 của Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bô Khối Các cơ quan Trung ương, Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Đảng ủy xây dựng thành chương trình hành động, chương trình công tác với các đề án toàn khóa, bao trùm toàn các nội dung trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. 100% các cấp ủy, chi bộ xây dựng chương trình hành động, thực hiện các nghị quyết. Các đồng chí bí thư chi bộ đều xây dựng chương trình hành động cá nhân. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nghiên cứu, tổ chức thảo luận, thống nhất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động, các đề án của Ban chấp hành Đảng bộ KTNN đề ra. Các cấp ủy đảng đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, gắn việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 05-CT/TW… Đến 30-8-2016, đã hoàn thành việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng cho 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Ngành.

Ban Cán sự đảng và Ban thường vụ Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí của ngành thực hiện tốt việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng và thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc và thực hiện Nghị quyết theo đúng kế hoạch đã đặt ra. Ban Cán sư đảng và Ban Thường vụ đã ban hành các chương trình, đề án để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng như xây dựng quy chế làm việc; đề án luân chuyển cán bộ; phòng, chống tham nhũng; đề án đổi mới nội dung công tác của ngành kiểm toán. Và các đề án về xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh: tăng cường công tác xây dựng đảng; sinh hoạt chi bộ; công tác chính trị tư tưởng… Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban Cán sự đảng, Tổng KTNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, nhất là công tác khảo sát, đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu để xây dựng kế hoạch kiểm toán thật sát và đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán. Bên cạnh đó, hằng tháng, Ban thường vụ Đảng ủy đều có hướng dẫn các nội dung sinh hoạt chi bộ để quán triệt cho cán bộ, đảng viên các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy và Tổng Kiểm toán nhà nước.

Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy sau thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã xây dựng kế hoạch, chương trình khắc phục hạn chế, yếu kém và sửa đổi, bổ sung, ban hành nghị quyết mới để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Ngành chất lượng tốt hơn. Đưa công tác tự phê bình và phê bình trở thường xuyên. Quan tâm giải quyết các vấn của cán bộ, đảng viên… Gắn kết quả thực hiện nghị quyết với đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội 12, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm toán có bản lĩnh chính trị, văn hóa ứng xử, tác phong chuyên nghiệp… Và lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 12 của Đảng.

Đồng thời trong kết luận chỉ rõ một số mặt còn hạn chế như: Trong lãnh đạo, chỉ đạo một số cấp ủy chậm xây dựng chương trình hành động; tự phê bình còn nể nang, né tránh; một số cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần gương mẫu; nội dung sinh hoạt chi bô chưa đổi mới…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng KTNN nhất trí với kết luận của Đoàn kiểm tra. Đồng chí nhấn mạnh, đánh giá thêm một số kết quả đạt được, cách làm hay, sáng tạo trong năm 2016 như: Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN yêu cầu cấp ủy các đơn vị tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm tại các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán có kết quả xử lý tài chính thấp trong 2 năm 2014 và 2015 để xác định rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Thông qua kết quả kiểm toán, KTNN đã phát hiện và kiến nghị để chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế đối với cơ chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, tài sản công của đất nước. Năm 2016 đã tổ chức sáng tạo trong cách làm như cuộc kiểm toán vàng. Những cuộc kiểm toán có tính phát hiện, thu hồi về cho ngân sách giá trị lớn; phát hiện những chỗ hở của chính sách để hoàn thiện sẽ được khen thưởng… Bên cạnh đó, hệ thống văn bản của KTNN từng bước được hoàn thiện nhất là các văn bản quản lý và văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán. Hệ thống tổ chức bộ máy từng bước được tăng cường. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ, Ban cán sự đảng và Ban thường vụ Đảng ủy luôn quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có đạo đức trong sáng, văn hóa ứng xử, tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc của Đảng bộ KTNN trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí đền nghị Đảng bộ KTNN tiếp tục quán triệt, thấm nhuần quan điểm, chủ trương, nghị quyết… của Đảng và tổ chức thực hiện hiệu quả trong các hoạt động. Đồng chí mong muốn công tác kiểm toán phải đi vào trọng tâm, trọng điểm từng năm một. Đồng thời nên khuyến khích, lan tỏa nhiều hơn về những cuộc kiểm toán vàng. Ban Cán sự, Ban Thường vụ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) kết hợp Chỉ thị 05 trong ngành Kiểm toán. Xây dựng được đội ngũ kiểm toán viên thực sự trong sạch, vững mạnh…


Thu Thủy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS